Du er her: Forside / Kommuneplanens arealdel

Planoppstart - kommuneplanens arealdel

Gammelveien 5, 8150 Ørnes

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Meløy kommune starter nå arbeidet med ny kommuneplanens arealdel.

  Planprogram

  Planutvalget vedtok i sak 15/22 den 20. april 2022 å varsle planoppstart for arbeidet med kommuneplanens arealdel og sende forslag til planprogram ut på høring i seks uker.

  Formålet med planprogrammet er å legge rammer for arbeidet med kommuneplanens arealdel og gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen og medvirkning.

  I planprogrammet er det også forslag til arealstrategier, som gir overordnede føringer for framtidig arealdisponering og samtidig er et verktøy for å realisere satsingsområdene i kommuneplanens samfunnsdel. Arealstrategiene vil bli lagt til grunn for revisjon av kommuneplanens arealdel og plan- og byggesaksbehandlingen i Meløy kommune.

  Planprogrammet er første trinn i prosessen med revisjon av arealdelen i 2022-2023. 

  Vi ber om at eventuelle innspill til planprogrammet blir sendt til postmottak@meloy.kommune.no eller til Meløy kommune, Gammelveien 5, 8150 Ørnes innen 10. juni 2022.

  Kommuneplanens arealdel

  Gjeldende kommuneplanens arealdel ble vedtatt av kommunestyret i 2013. Kommuneplanens arealdel viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Arealdelen angir hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer for ny arealbruk. I planen skal viktige behov for både vern og utbygging samordnes, slik at det blir lettere å utarbeide detaljerte planer og raskere å fatte beslutninger i enkeltsaker.

  Gjeldende arealdel finner du i kommunens planregister

  Arbeidet som nå blir startet opp er revisjon av kommuneplanens arealdel for både land- og sjøarealene i Meløy kommune. 

  Forslag om arealbruksendringer

  Forslag til endringer av arealbruken i planen skal sendes på eget skjema til kommunen. Kommunen stiller krav til kvaliteten på forslag om arealbruksendringer, og forslagsstiller må begrunne forslaget og foreta selvstendige vurderinger av forslagets virkninger på miljø, samfunn og andre forhold i lokalsamfunnet.

  Forslag til ny arealbruk vil bli vurdert opp mot kommunens arealstrategier (se planprogrammets kapittel 5), samt sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft før de eventuelt kan bli godkjent. 

  Frist for å sende inn forslag om arealbruksendringer er 31. august 2022.

  Her kan du laste ned skjema for arealbruksendringer

  Kontaktpersoner

  Har du spørsmål om planarbeidet? Ta kontakt med:

  Sist endret: 20.05.2022