Du er her: Forside / Kommuneplanens arealdel

Revisjon av kommuneplanens arealdel

Gammelveien 5, 8150 Ørnes

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  I løpet av høringsperioden har kommunen mottatt mange uttalelser og innsigelser til planforslaget.

  Høringsuttalelser til planforslaget

   

  Meløy kommune har mottatt 34 skriftlige uttalelser til forslaget om ny kommuneplanens arealdel. Fiskeridirektoratet, Mattilsynet, NVE og Statsforvalteren i Nordland har fremmet innsigelser til arealbruk og bestemmelser i planforslaget. Innsigelse er et virkemiddel som statlige og regionale myndigheter kan bruke for å sikre at nasjonale og regionale interesser blir ivaretatt i kommunale planer. Kommunestyret kan ikke vedta planforslaget før kommunen og de myndighetene som har fremmet innsigelsene er enige om en løsning.

  Nedenfor kan du lese uttalelsene til planforslaget:

  1. Anita K. Waatvik, datert 28.08.2023
  2. Arne Farup, datert 29.08.2023
  3. Bolga grendeutvalg, datert 28.08.2023
  4. Direktoratet for mineralforvaltning, datert 09.08.2023
  5. Fiskeridirektoratet, datert 18.08.2023 (INNSIGELSE)
  6. Meløy næringsforum, datert 17.08.2023
  7. Nils T. Hagen, datert 28.08.2023
  8. Ole Tvenning, datert 27.08.2023
  9. Statkraft Energi AS, datert 30.08.2023
  10. Geir Arne Kilvik, datert 31.08.2023
  11. Sametinget, datert 31.08.2023
  12. Nova Sea AS, datert 31.08.2023
  13. Ness AS Consult, datert 31.08.2023
  14. Sissel Bottolfsen Grønås, datert 01.09.2023
  15. Per Swensen, datert 31.08.2023
  16. Steinar Johansen, datert 31.08.2023
  17. Frank Holdal, datert 31.08.2023
  18. Meløy grendeutvalg, datert 01.09.2023
  19. Signhild Mentzoni, datert 01.09.2023
  20. Veronica Olufsen, datert 01.09.2023
  21. Kystverket, datert 01.09.2023
  22. Statens vegvesen, datert 01.09.2023
  23. John H. Bottolfsen, datert 01.09.2023
  24. Hornneset hytteforening, datert 01.09.2023
  25. Mats Albinus Engen, datert 01.09.2023
  26. Odd Harald Bolgnes, datert 03.09.2023
  27. Mattilsynet, datert 06.09.2023
  28. Mattilsynet, datert 07.09.2023 (INNSIGELSE)
  29. Nova Sea AS, datert 11.09.2023
  30. Jarl Gåsvær, datert 19.09.2023
  31. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), datert 19.09.2023 (INNSIGELSE)
  32. Nord fiskarlag, datert 22.09.2023
  33. Statsforvalteren i Nordland, datert 21.09.2023 (INNSIGELSE)
  34. Nordland fylkeskommune, datert 29.09.2023

  Offentlig høring

  Har du synspunkter på forslaget til ny kommuneplanens arealdel for Meløy kommune 2023-2035?

  Send dine innspill til Meløy kommune, Gammelveien 5, 8150 Ørnes eller til postmottak@meloy.kommune.no innen 1. september 2023.

  Høringsperiode

  Planutvalget har vedtatt å legge et forslag til kommuneplanens arealdel ut på åtte ukers høring i perioden 7. juli til 1. september 2023.

  Høringsdokumenter

  1. Høringsbrev datert 6. juli 2023
  2. Plankart
  3. Planbestemmelser
  4. Planbeskrivelse
  5. Konsekvensutredning og ROS-analyse
  6. Skriftlige forslag om arealbruksendringer med planutvalgets vurderinger
  7. Protokoll og saksframlegg fra planutvalgets behandling av sak 15/23

  Åpne møter og medvirkning

  Meløy kommune inviterte innbyggere, næringsliv og organisasjoner til åpne folkemøter om arbeidet med kommuneplanens arealdel. Møtene ble avholdt i perioden 19. oktober til 3. november 2022. I alt deltok omlag 260 personer på de 12 møtene.

  Nedenfor finner du referater fra møtene.

  Det er også gjennomført egne temamøter for næringslivet: 

  I tillegg er det gjennomført arbeidsverksted for ungdomsrådet 9. desember 2022 og kommunestyret 1. februar 2023.

  Forslag om arealbruksendringer

  Forslag til endringer av arealbruken i planen skal sendes på eget skjema til kommunen. Kommunen stiller krav til kvaliteten på forslag om arealbruksendringer, og forslagsstiller må begrunne forslaget og foreta selvstendige vurderinger av forslagets virkninger på miljø, samfunn og andre forhold i lokalsamfunnet.

  Forslag til ny arealbruk vil bli vurdert opp mot kommunens arealstrategier (se planprogrammets kapittel 5), samt sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft før de eventuelt kan bli godkjent. 

  Fristen for å sende inn forslag om arealbruksendringer var 31. august 2022. Kommunen har innen fristen mottatt 85 forslag.

  Vedtatt planprogram

  Kommunestyret vedtok i sak 51/22 den 29. september 2022 planprogrammet for arbeidet med kommuneplanens arealdel. 

  Varsel om planoppstart

  Planutvalget vedtok i sak 15/22 den 20. april 2022 å varsle planoppstart for arbeidet med kommuneplanens arealdel og sende forslag til planprogram ut på høring i seks uker.

  Formålet med planprogrammet er å legge rammer for arbeidet med kommuneplanens arealdel og gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen og medvirkning.

  I planprogrammet er det også forslag til arealstrategier, som gir overordnede føringer for framtidig arealdisponering og samtidig er et verktøy for å realisere satsingsområdene i kommuneplanens samfunnsdel. Arealstrategiene vil bli lagt til grunn for revisjon av kommuneplanens arealdel og plan- og byggesaksbehandlingen i Meløy kommune.

  Planprogrammet er første trinn i prosessen med revisjon av arealdelen i 2022-2023. 

  Vi ber om at innspill til planprogrammet blir sendt til postmottak@meloy.kommune.no eller til Meløy kommune, Gammelveien 5, 8150 Ørnes innen 10. juni 2022.

  Forslag om endringer av arealbruken i planen sendes til kommunen innen 31. august 2022, se nedenfor.

  Gjeldende arealdel fra 2013

  Gjeldende kommuneplanens arealdel ble vedtatt av kommunestyret i 2013. Kommuneplanens arealdel viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Arealdelen angir hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer for ny arealbruk. I planen skal viktige behov for både vern og utbygging samordnes, slik at det blir lettere å utarbeide detaljerte planer og raskere å fatte beslutninger i enkeltsaker.

  Gjeldende arealdel finner du i kommunens planregister (se planID 2012003-2012011 og 2017001)

  Arbeidet som nå blir startet opp er revisjon av kommuneplanens arealdel for både land- og sjøarealene i Meløy kommune. 

  Kontaktpersoner

  Har du spørsmål om planarbeidet? Ta kontakt med:

  Sist endret: 01.11.2023