Du er her: Forside / Kystbyen Ørnes

Kystbyen Ørnes - sammen for Meløy

Gammelveien 5, 8150 Ørnes

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?
  Om prosjektet 

  I kommuneplanen for Meløy er det en målsetting at Meløy skal være en attraktiv og god kommune å bo i. En vedtatt strategi for å komme dit er å styrke og utvikle kommunesenteret Ørnes.

  Sammen for Meløy

  Meløy har ti sterke og, på hvert sitt vis, unike bygder som har Ørnes som sitt felles kommunesenter. Skal Ørnes kunne utvikle seg som et bærekraftig sted både for dem som bor der og for bygdene rundt må alle jobbe sammen for å styrke Ørnes som et naturlig senter i kommunen. Uten et godt kommunesenter vil kommunen som helhet svekkes. I tillegg må samspillet mellom bygdene i Meløy styrkes gjennom at bygdene spiller på hverandres identiteter og sterke sider slik at de utfyller hverandre og skaper en samlet, sterk og trygg kommune. 

  Meløy kommune ønsker en helhetlig samfunns- og stedsutvikling i Meløy. På bakgrunn av dette har vi innledet et samarbeid med Bylivsenteret som er opptatte av å skape lokalsamfunn hvor folk kan leve gode, sosiale og klimavennlige liv. Sammen med Bylivsenteret inviterer vi nå til et felles løft for Meløy ved bruk av metoden parallelloppdrag.

  Hva er parallelloppdrag?

  Parallelloppdrag er et verktøy for å drive langsiktig strategisk by- og samfunnsutvikling. Et parallelloppdrag betyr i korte trekk at tre tverrfaglige arkitektgrupper og eller konsulteringsgrupper jobber parallellt med samme oppgave. En egen vurderingskomitee som består av fagfolk, kommunens folk, lokale og statlige aktører lager, med utgangspunkt i arkitektgruppenes forslag en anbefaling til kommunen. 

  Anbefalingene vil danne grunnlag for videre planarbeid i kommunen.

  Problemstillinger

  Dokumentet "Programbeskrivelse for parallelloppdrag" danner rammene for det teamene skal arbeide med, og beskriver problemstillingene vi ønsker belyst for å kunne jobbe videre på egenhånd. 

  Meløy kommune har beskrevet sju problemstillinger som teamene skal svare på:

  1. Identitet, skala, arkitektur og natur
  2. Ørnes som sted i Meløy
  3. Handel, turisme og byliv
  4. Boliger og arbeidsplasser i sentrum
  5. Transport
  6. Klimatilpassing og energisystem
  7. Sammen for Meløy - forslag til prosesser

  Utdypende informasjon om de sju problemstillingene finner du i programbeskrivelsen for parallelloppdrag.

  Sluttrapport

  På bakgrunn av arkitektteamenes råd og anbefalinger, og innspill fra innbyggerne, har en bredt sammensatt vurderingskomite utarbeidet en egen rapport med ti anbefalinger til Meløy kommune. Rapporten er ment å være et kunnskapsgrunnlag for videre planarbeid og stedsutvikling i Meløy kommune. Rapporten vil bli lagt fram for formannskapet og kommunestyret våren 2020.

  Her kan du lese vurderingskomiteens rapport.

  De tre arkitektteamene

  Juul/Frost Arkitekter

  Juul/Frost Arkitekter er et internasjonalt og innovativt dansk arkitektfirma med en sammensatt kompetanse fra by, bygnings- og landskapsarkitektur. Firmaet har gjennom mer enn 20 år arbeidet praktisk og teoretisk med utviklingen av byrom, og planlegging og utvikling av nye byområder. Juul/Frost har tidligere fullført flere utviklingsprosjekter i Norge, blant annet for Statsbygg. De har også deltatt i liknende parallelloppdrag for Kyrksæterøra, som skal bli kommunesentrum for Hemne kommune, Tvedt klimakvartal i Forus i Stavanger og utviklingsplan for Longyearbyen.

  DRMA Arkitekter

  Et sammensatt team bestående av DRMA arkitekter, landskapskontoret Bjørbekk og Lindheim med arkitekt, forsker og fotograf Rasmus Hjortshøj og rådgiver Arve Vannebo. Teamet har til sammen mangeårig og relevant erfaring med stedsutviklingsprosjekter både i Norge og i Norden. Teamet ledes av DRMA som har spesialisert seg innen småstedsutvikling både innenlands og langs kysten. Kontoret har lang erfaring med ulike parallelloppdrag, områdeplaner, mulighetsstudier, detaljreguleringer og byggeprosjekter. DRMA har tidligere vært involvert i utviklingsprosjekter som Eggedal fjellandsby, Kystbyen Slemmestad og Noresund 2030.

  Haugen/Zohar arkitekter & White Arkitekter

  Et solid fagteam i samarbeid med Biotope AS og Transportøkonomisk institutt. Teamet har spesialkompetanse innen steds- og samfunnsutvikling i kystnære områder, og består av personer fra fagmiljøer i Oslo og Vardø med tung og solid erfaring fra strategiarbeid innenfor destinasjonsutvikling, bærekraftig arkitektur og landskapsutforming, klima, transport og arealplanlegging. Teamet er drillet i å tenke nytt og utradisjonelt, samtidig som de baserer seg på analyser og forskningsresultater, og erfaringer fra egne prosjekterte forbildeprosjekter. Teamet har tidligere vært involvert iblant annet parallelloppdraget Kystbyen Brekstad, stedsutviklingsprosjektet TMV odden i Trondheim, og Birdhides/Windshelter i Varanger.

  Sluttrapporter fra teamene

  De tre teamene kunne presentere sine anbefalinger og forslag til løsninger på sluttseminaret 3-4. desember 2019:

   Vurderingskomiteen

  En tverrfaglig vurderingskomitee har fulgt hele prosessen og deltatt på seminarene. Gruppen har vært under ledelse av Øystein Bull-Hansen, fagansvarlig ved BYLIVsenteret, og kommunedirektør Adelheid B. Kristiansen. 

  Medlemmer

  • Sigurd Stormo, ordfører
  • Mette Bjørnvik, varaordfører
  • Adelheid B. Kristiansen, kommunedirektør
  • Thomas Hansen, Kolstad Eiendom AS
  • Greta Johansen, Nordland Fylkeskommune
  • Toril Barthel, Statens Vegvesen/ Nordland Fylkeskommune
  • Liv Toril Pettersen, Meløy Næringsforum
  • Øyvind Gjersvik, Meløy Adventure
  • Christina Dybik, Møbelringen Dybvik/ Sport1 Dybvik
  • Anna Marie Andreassen, eldrerådet
  • Jørgen Stormo, Meløy ungdomsråd
  • Ken Henry Solhaug, entreprenør
  • Line Voll Bang, Ørnes grendelag
  • Øystein Bull Hansen, BYLIV senteret, Norske arkitekters landsforbund
  • Navid Navid, arkitekt Studio NN, sekretær

  Har du innspill til prosjektet?

  Har du innspill eller tilbakemeldinger til prosjektet, eller ønsker du mer informasjon? Ta gjerne kontakt med kommunedirektør Adelheid B. Kristiansen

  Epost: adelheid.kristiansen@meloy.kommune.no
  Mobil: +47 997 30 922

  Verktøy - planer, rapporter og analyser

  Om parallelloppdraget

  Programbeskrivelse for parallelloppdrag

  Kommuneplan 

  Meløy kommuneplan 2013-2025

  Kommunedelplan for Ørnes

  Reguleringsplaner området Mosvold-Spildra

  Reguleringsplan for veikryss FV17 Mosvoldveien

  Reguleringsplan for Mosvold 1

  Reguleringsplan for Meløy helse og velferdssenter

  Reguleringsplan for Ørnes sentrum (utfyllingsområdet)

  Reguleringsplan for Ørnes sentrum 2

  Reguleringsplan for Lamarkgården

  Reguleringsplan for Ørnes sentrum 1

  Bebyggelsesplan for Ørnes sentrum 1

  Bebyggelsesplan for Ørnes sentrum 1 felt F3

  Reguleringsplan for Ørnes småbåthavn

  Reguleringsplan for Ørnes panorama

  Reguleringsplan for del av gang- og sykkelvei kryss FV17 Aspdalen

  Reguleringsplan for Blåfjell boligfelt

  Bebyggelsesplan for Havnekvarteret Ørnes

  Bebyggelsesplan for felt B311 Spildervika

  Bebyggelsesplan for Flaten Boligfelt

  Reguleringsplan for Sørgård 2 Boligfelt

  Reguleringsplan for Spildra nedre

  Reguleringsplan for Korsnes Våtvik

  Reguleringsplan for del av Korsnes B308

  Reguleringsplan for Ytre Korsnes

  Reguleringsplan for Våtvikmyra

  Reguleringsplan for tunnel Spildra-Eidbukt

  Geotekniske rapporter/flomfare

  Grunnundersøkelser Ørnes havn (utfyllingsområde) av Multiconsult

  Geoteknisk vurdering Ørnes sentrum II  av Scandia Consult

  Geoteknisk rapport utfyllingsområde 2007 av Rambøll Norge as

  Grunnundersøkelser nytt sykehjem Ørnes av Multiconsult

  Flomvurdering nytt sykehjem Ørnes av Norconsult

  Vurdering av flomfare og sikringstiltak Mosvoldelva av Norconsult

  Stormflo og bølgepåvirkning utfyllingsområde av Norconsult

  Geoteknisk datarapport Ørnes sentrum av DMR Miljø og Geoteknikk as

  Næringsliv, handel og service

  Indeks Meløy 2018

  Strategisk næringsplan 2019-2022

  Handels- og sentrumsanalyse 2014

  "Informasjonskveld for handels- og servicenæringer Meløy kommune" av Leva Urban Design

  "Meløy som næringsvennlig kommune" fagrapport fra gjennomført forstudie

  "Evaulering av omstillingsprogrammet i Meløy" av Oxford Research

  "Horisont Meløy 2014" av Erlend Bullvåg, HHB/UIN

  Innbyggerundersøkelser

  UNGdata 2019 - videregående skole

  UNGdata 2019 - ungdomstrinnet

  Ungdata 2015 - ungdomstrinnet

  "Digital medvirkning Meløy kommune 2019" av Leva Urban Design

  Trafikk

  Skredrapporter

  Trafikkmengde i Ørnesområdet (Statens Vegvesen)

  Meløy trafikksikkerhetsplan 2018-2020

  Reguleringsplan for tunnel Spildra-Eidbukt

  Reguleringsplan for veikryss FV17 Mosvoldveien

  Reguleringsplan for del av gang- og sykkelvei kryss FV17 Aspdalen

  Reiseliv

  Reiselivsstrategi for Meløy 2015

  Strategiplan reiseliv Salten 2017-2027 

  Statistisk Sentralbyrå

  Kommunefakta om Meløy

  Kart

  3D kommunekart

   

  Streaming fra møter

   Åpent møte, oppstartseminar 11. september

   Åpent møte, midtveisseminar 21. oktober

  Åpnet møte, sluttseminar 3. desember

   

  Nyhetssaker

  "Vurderingskomiteen har levert sin rapport" (25. mai 2020)

  "Råd til fremtidens kommunesenter" (21. februar 2020)

  "Utstillingen er åpnet" (13. desember 2020)

  "Velkommen til sluttseminar" (3. desember 2019)

  "Klare for midtveisseminar" (18. oktober 2019)

  "Stort engasjement ved bordene"  (13. september 2019)

  "Ønsker nært samarbeid med innbyggerne"  (10. september 2019)

  "Bli med sammen for Meløy"  (12. juli 2019)

   

  Bildegalleri

  Vurderingskomiteen februar 2020

  Utstillingen Kystbyen Ørnes   

  Bilder fra sluttseminaret 3-4. desember

   

  Bilder fra midtveisseminar 21-22. oktober

  Bilder fra oppstartseminar 11. -12. september. 

   

  Sist endret: 12.10.2023