Du er her: Forside / Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Målet med BPA er å sikre at mennesker med funksjonsnedsettelse får styrket sine muligheter til å leve og bo selvstendig, og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse. En BPA-ordning gir deg større frihet til å organisere tjenestene du mottar.

  Brukerstyrt personlig assistanse

  BPA er en alternativ måte å organisere praktisk og personlig hjelp for deg som har en funksjonsnedsettelse og som har behov for hjelp i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. BPA erstatter blant annet hjelp fra hjemmetjenesten, personalet i en omsorgsbolig eller en institusjonsplass.

  Hvis du har behov for BPA må du søke til Tildelingskontoret. 

  Her finner du mer informasjon om Tildelingskontoret, og hvordan du kan søke om BPA og andre tjenester i Meløy kommune.

  Hvordan fungerer en BPA-ordning

  Hvis du får organisert tjenestene dine som BPA, vil du eller en nærperson få rollen som arbeidsleder. Det betyr at innenfor den tiden du har fått tildelt til praktisk og personlig bistand, kan du i prinsippet styre

  • hvem du vil ha som assistent
  • hva assistenten skal gjøre
  • hvor og til hvilke tider du skal motta assistanse

  Kan jeg få BPA?

  Du har rett til å organisere tjenestene praktisk bistand og opplæring og støttekontakt som BPA hvis du

  • er under 67 år, og
  • har behov for tjenester ut over 2 år, og
  • har behov for tjenester i minst 32 timer pr. uke.

  Du kan også ha denne rettigheten hvis du har behov for hjelp i minst 25 timer i uka, men ikke hvis kommunen kan dokumentere at det blir vesentlig dyrere å organisere tjenestene som BPA. Det er Tildelingskontoret som vurderer hvor mange timer du har behov for.

  Retten omfatter også avlastningstiltak for foreldre med hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne.

  Jeg har ikke rett til tjenesten, kan jeg fortsatt få BPA?

  Hvis du ikke fyller rettigheten til å få BPA kan du likevel få det, hvis Tildelingskontoret vurderer at det er mest hensiktsmessig. Vi vil da legge vekt på om BPA vil gi deg mulighet til studier, arbeidsdeltakelse og lignende, og om det kan bidra vesentlig til livskvaliteten din.

  Hvis du har behov for tjenester som krever flere enn én hjelper til stede eller tjenester på natten, har du ikke rett på BPA. Men hvis du har et behov for dette kontinuerlig, det vil si hele tiden, kan du likevel ha rett til å få organisert disse tjenestene som BPA.

  Hvis du kun har et punktvis behov for to tjenesteytere eller tjenester på natten, vil de timene du har dette behovet holdes utenfor når Tildelingskontoret beregner om du har rett på BPA eller ikke.

  Vi kan likevel velge å inkludere disse timene i en BPA-ordning hvis det er hensiktsmessig, eller vi kan velge tilby deg andre helse- og omsorgstjenester.

  Hvilke tjenester kan organiseres som BPA

  Hjelp til alminnelig egenomsorg og personlig stell, også kalt personrettet bistand, kan organiseres som BPA. Det samme kan nødvendig praktisk hjelp til rengjøring, praktiske gjøremål i hjemmet og andre husholdsoppgaver.

  BPA skal kunne brukes både i og utenfor hjemmet, så tiltak utenfor hjemmet, som for eksempel støttekontakt kan også organiseres som BPA.

  Helsetjenester er ikke omfattet av rettigheten til BPA. Men kommunen kan legge enkle helsetjenester inn i BPA-ordningen hvis det er hensiktsmessig, forsvarlig og du selv ønsker det.

  Hvis du har behov for hjelp til nødvendig trening eller tilsyn på grunn av din funksjonshemming, må lege eller fysioterapeut dokumentere at du har behov for dette.

  Hva betyr det å være arbeidsleder

  Å være arbeidsleder innebærer at du har ansvaret for den daglige driften av ordningen. Dette kan for noen oppleves som litt krevende, men du vil få god veiledning og opplæring av den som er arbeidsgiver.

  Noen av oppgavene du som arbeidsleder må ta ansvar for er å:

  • definere dine egne behov
  • rekruttere, ansette og lære opp assistenter
  • utøve daglig ledelse overfor assistentene
  • sørge for at gjeldende lover og regler følges overfor assistenter
  • ha prøvetidssamtaler, medarbeidersamtaler og personalmøter med assistentene
  • kontrollere timelister, disponere og beregne lønnsmidler/timebruk og driftsmidler
  • lage stillingsbeskrivelser og arbeids- og ferieplaner
  • håndtere egenmeldinger, sykemeldinger og permisjoner
  • håndtere eventuelle konflikter i arbeidsmiljøet
  • skaffe vikarer
  • delta på kurs i arbeidsledelse

  Du må også passe på at arbeidsmiljøet er godt, og i tråd med bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Dette kan bety at assistentene dine må få opplæring i bruk av riktig løfteteknikk, hjelpemiddelbruk, og du må påse at assistentene ikke utsettes for urimelig tungt arbeid. Arbeidsmiljøet skal være fullt ut forsvarlig til enhver tid, både det fysiske og det psykiske.

  Jeg kan ikke være arbeidsleder selv, hvem kan da være arbeidsleder?

  Hvis du ikke kan være arbeidsleder eller trenger hjelp til dette, kan en annen person få rollen som med-arbeidsleder. Det bør være noen som står deg nær og som kjenner deg og dine behov. Dette for å sikre at du får være med å bestemme hvordan tjenesten skal være (brukerstyring), samtidig som at ordningen blir driftet godt. For barn under 18 år vil en av foreldrene typisk være med-arbeidsleder.

  For at kommunen skal godta en slik løsning, må vi være sikre på at brukerstyringen din blir godt nok ivaretatt.

  Opplæring

  Alle som skal være arbeidsleder i en BPA-ordning skal ha opplæring og kurs i arbeidsledelse først. Det er arbeidsgiveren som har ansvaret for å gi deg nødvendig opplæring og veiledning både før ordningen starter og underveis.

  Arbeidsgiver

  En BPA-ordning må også ha en arbeidsgiver. Arbeidsgiveren skal ha det overordnede arbeidsgiveransvaret for assistentene. Det betyr blant annet at det er de som ansetter og eventuelt sier opp eller avskjediger assistenter, har ansvar for at arbeidsmiljøloven følges og betaler ut lønn til assistentene.

  De har også ansvar for at du får den opplæringen og veiledningen du trenger for å være arbeidsleder. Arbeidsgiver har også ansvar for å tilby kurs og opplæring til assistentene dine.

  Meløy kommune ivaretar arbeidsgiveransvaret for våre BPA-ordninger.

  Praktisk informasjon om BPA-ordningen

  Her finner du nyttig og praktisk informasjon om BPA-ordningen i Meløy kommune. 

  Hva skjer hvis jeg får vedtak om BPA?

  Når du har fått et vedtak om BPA, vil Meløy kommune sende deg en avtale, som du og kommunen skal signere. Du vil få mer informasjon om hvordan vi skal inngå avtalen. Når avtalene er signert, kan du og en representant for arbeidsgiver begynne arbeidet med å finne og ansette assistenter til deg.

  Hvem kan jeg ansette som assistenter?

  Du kan i utgangspunktet bestemme hvem du ønsker å ansette som assistent, men hvis du og arbeidsgiver er uenig, har arbeidsgiver det siste ordet. Du kan i utgangspunktet ikke ansette familiemedlemmer eller andre som står deg nær. Grunnen til dette er at det fort kan oppstå uheldige interessekonflikter når du skal være leder for noen som du har et nært forhold til. 

  Det er kommunen som bestemmer om du kan ansette familiemedlemmer eller andre som står deg nær. Du kan ikke klage på en slik avgjørelse.

  Hvis du ikke får tak i vikarer kan du bruke nærstående som tilkallingsassistent i enkelttilfeller.

  Hvordan kan jeg disponere timene mine?

  Innenfor rammen av det vedtaket du har fått, kan du fritt disponere timene dine som du ønsker, så lenge arbeidet faller inn under begrepene personlig assistanse (og avlastning for de under 18 år).

  Du kan også bestemme når assistentene skal jobbe. Men du må holde deg innenfor reglene som gjelder i arbeidslivet, som blant annet arbeidstidsbestemmelsene som står i arbeidsmiljøloven.

  Du må lage en arbeidsplan, sånn at assistentene dine har en forutsigbar arbeidstid. Du kan ikke sette assistentene dine til å gjøre oppgaver som kan være skadelig for assistentene, eller som er i strid med arbeidsmiljøloven.

  Koster det noe å ha BPA?

  Det koster det samme å ha BPA som om du hadde hatt vedtak om praktisk hjelp i hjemmet. Kommunen kan kreve at du betaler egenandel for praktisk hjelp, som ikke er til personlig stell og egenomsorg.

  Det vil si at du må betale for hjelp til husarbeid og renhold, som for eksempel skifte sengetøy, vaske klær, rydde, ta inn og ut av oppvaskmaskinen og vaske gulv, og lignende oppgaver.

  Hvor mye egenandel du må betale, kommer an på hvor mange timer du har fått innvilget til disse oppgavene. Det vil stå i BPA-vedtaket ditt. Du vil få et eget vedtak som viser hvor mye du må betale.

  Her finner du prisene for praktisk hjelp og andre pleie- og omsorgstjenester i Meløy kommune.

  Satsene for praktisk bistand vedtas av Meløy kommunestyre årlig.

  Assistenten min er syk, hva gjør jeg?

  Du har ansvar for å skaffe deg nok vikarer selv. Hvis du ikke klarer å skaffe deg vikarer, og kommunen må gi deg tjenester som dine assistenter skulle ha gitt deg, vil det bety at du ikke lenger har de aktuelle timene tilgjengelig i BPA-ordningen din.

  Kan jeg ta med meg assistentene på ferie?

  Du vil ikke få innvilget ekstra timer til å dra på ferie eller reiser. Men du har mulighet til å disponere timene dine sånn at du kan reise bort. I utgangspunktet har du kun krav på å få hjelp fra Meløy kommune, så lenge du oppholder deg i Meløy. Men du kan likevel reise innenfor Norge uten å varsle kommunen om dette.

  Hvis du jevnlig oppholder deg i en annen kommune, vil vi ha beskjed om dette, sånn at vi kan inngå en avtale med den aktuelle kommunen om hvem som skal betale for BPA-ordningen din.

  Hvis du ønsker å reise til utlandet kan du gjøre det i inntil fire uker, uten å søke om det til kommunen. Ønsker du å oppholde deg i utlandet lengre enn dette, må du søke til Tildelingskontoret først. Du må alltid avklare med arbeidsgiveren for ordningen din, om det er greit at du tar med assistentene på reise. Assistentene velger selv om de vil være med deg på reise.

  Kommunen kan ikke stilles til ansvar for eventuelle skader som du eller assistentene dine måtte bli utsatt for på reisen. Vi anbefaler på det sterkeste at du tegner egen reiseforsikring, og at du tar med Europeisk helsetrygdkort hvis du skal reise innenfor EØS.

  Kan jeg bruke assistentene mine på jobb, skole eller barnehage?

  Du vil normalt ikke få tildelt BPA-timer for den tiden du er på jobb, skole eller barnehage. Du kan likevel ha rett til andre assistansetiltak, som for eksempel funksjonsassistent gjennom NAV, eller mentorordning ved studiested.

  Hvis du har ulike assistanseordninger vil kommunen forsøke å samkjøre disse, sånn at tjenestene dine blir mest mulig helhetlig.

  Jeg skal på institusjon, eller har blitt akuttinnlagt på sykehus, hva må jeg gjøre nå?

  Du må varsle Tildelingskontoret senest tre uker før et planlagt heldøgns opphold i institusjon. Hvis du blir akuttinnlagt, må du varsle så raskt som mulig.

  I utgangspunktet skal du få all hjelpen du trenger av personalet ved institusjonen. Men det kan være mulig at du får beholde noe av assistansetimene som er satt av til formål og aktiviteter som institusjonen ikke dekker. Det er derfor viktig at du og Tildelingskontoret har en dialog for å avklare om det er grunnlag for å justere vedtaket ditt mens du er innlagt.

  En slik justering av vedtaket kan bare skje i samme omfang som arbeidsgiveren kan endre arbeidsforholdet til assistentene dine, i tråd med reglene i arbeidslivet.

  Jeg ønsker å avslutte BPA-ordningen min, eller skal flytte ut av Meløy kommune. Hva gjør jeg?

  Du må varsle Tildelingskontoret om at du ønsker å avslutte BPA-ordningen din. Hvis du fortsatt skal bo i Meløy må Tildelingskontoret, sammen med deg, vurdere hvilke tjenester du skal ha i stedet for.

  Hvis du skal flytte ut av kommunen, må du søke om tjenester i den kommunen du skal flytte til. Tildelingskontoret kan hjelpe deg med dette, hvis du ønsker det. Husk å si i fra i god tid og senest innen tre måneder før du skal flytte.

  Jeg har fortsatt spørsmål om BPA i Meløy kommune

  Du kan kontakte Tildelingskontoret på telefon 75 71 00 00 for mer informasjon om BPA.

  Sist endret: 16.06.2020