Du er her: Forside / Gebyrer

Kommunale avgifter og priser

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Her finner du en oversikt over kommunale avgifter og gebyrer.

  Avløp

  Priser 2022 inklusive merverdiavgift.

   Tilknytning avløp:

  Tilknytning avløp
  Avgiftstype:Pris kr
  Tilknytningsavgift 5 000,00

      

   Avløpsavgift:

   Avløpsavgift
  Avgiftstype:Pris kr 
  Abonnementsgebyr 1 130,00
  Forbruksgebyr (kr/m3) 28,75

   

  Abonnementsgebyr - fastsetting av kategorifaktor:

   

  Abonnementsgebyr - fastsetting av kategorifaktor
  Bygningstype:Faktor:Gebyr kr
  Bolig 1 1 130,00
  Hytte/fritidshus 1 1 130,00
  Næringsbygg etc. < 300 m3/år 1  1 130,00
  Næringsbygg etc. 301-900 m3/år 3 3 390,00
  Næringsbygg etc. 901-3000 m3/år 7 7 910,00
  Næringsbygg etc. 3001-7000 m3/år 12 13 560,00
  Næringsbygg etc. 7001-10.000 m3/år 16 18 080,00
  Næringsbygg etc. 10.001-15.000 m3/år          20 22 600,00
  Næringsbygg etc. > 15.000 m3/år 30 33 900,00

   

   Slamavgift:

  Slamavgift
  Avgiftstype:Pris kr
  Septikgebyr årlig tømming/pr. tømming 1 738,00
  Septikgebyr, tømming hvert 2. år          869,00
  Septikgebyr, tømming hvert 4. år 440,00
  Ekstra slamtømming 3 500,00
  Spyling i fbm. tømming, pr. halvtime 800,00

   

  Se også 

  Arealplaner

   Prisene gjelder for 2022.

  Mindre reguleringsendringer

  • Gebyr kr 14 230: omfatter behandling av mindre reguleringsendringer.

  Reguleringsspørsmål som krever behandling av kommunestyret

  • Gebyr kr 6 090: der forslagsstiller krever et reguleringsspørsmål forelagt kommunetyret.

  Områdereguleringsplaner og detaljreguleringsplaner

  Omfatter behandling av områdereguleringsplaner, detaljreguleringsplaner og vesentlige endringer av slike planer fra offentlige myndigheter og private tiltakshavere.

  Gebyr reguleringsplaner
  PlanPris kr
  Enkel plan 50 780
  Sammensatt plan 71 095
  Komplisert plan 101 580
  • Meløy kommune avgjør etter skjønn planens omfang. Gebyret dekker kommunens saksbehandling, annonsering, utsending og annet.
  • Ordner kommunen oppstartsannonsen, blir det beregnet et tilleggsgebyr på kr 12 200.
  • For bearbeiding av planforslag som ikke tilfredsstiller krav til utforming og innhold, kan kommunen beregne et tilleggsgebyr etter medgått tid, kr 880 per time.
  • Omfatter et privat planforslag områder/saksfelt som det vil være av stor offentlig interesse å få regulert, kan kommunen redusere gebyrene med inntil 50 prosent.

  Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel/område- og detaljreguleringsplaner.

  Gjelder for 2022.

  • Gebyr kr 4 060: for enkle dispensasjonssaker som ifølge delegasjonsreglementet skal avgjøres av administrasjonen.
  • Gebyr kr 8 120: for sammensatte dispensasjonssaker som ifølge delegasjonsreglementet skal avgjøres av administrasjonen.
  • Gebyr kr 12 200: for enkle dispensasjonssaker som skal behandles politisk av planutvalget.
  • Gebyr kr 24 375: for sammensatte dispensasjonssaker som skal behandles politisk av planutvalget.

  Refusjon

  Prisene gjelder for 2022.

  • Satsene tar utgangspunkt i antall parter. Med part forstås eier(e)/fester(e) av eiendom innenfor avgrensningen av refusjonspliktig areal og som er refusjonspliktig etter plan- og bygningslovens § 49.
  Gebyr refusjonssaler
  ParterPris kr
  1 - 5 parter 20 010
  6 - 10 parter 30 975
  11 - 20 parter 47 735
  21 - 40 parter 66 840
  41 parter eller flere      86 030

  Gebyr beregnet på grunnlag av anvendt tid

  Oppmålingstekniske arbeider eller annet saksbehandlingsarbeid som ikke kan beregnes etter foranstående satser, eller som er å betrakte som konsulentbistand, blir beregnet på grunnlag av anvendt timeverk slik:

  • Timesatser arkitekt/ingeniør/bestyrer av oppmålingsforretning: kr 880.

   

  Barnehageplass

  Priser 2022 for plass i barnehage

  DagerPriser per måned gjeldene fra 1. januar 2022.
  2 dager per uke         1 480
  3 dager per uke  2 200
  5 dager per uke                 3 315,00

  Merk at juli er betalingsfri måned.

  Familier med mer enn ett barn i barnehage betaler mindre. Det trekkes 30 prosent fra månedsprisen for barn nummer to, og 50 prosent fra månedsprisen for barn nummer tre, fire osv

   

  Pris på matpenger

  DagerPriser pr. måned
  2 dager per uke                    195
  3 dager per uke  295
  5 dager per uke  490

  Merk at juli er betalingsfri måned.

  Byggesaker

  Prisene gjelder for 2022.

  Saksbehandlingsgebyr
  Tiltaksklasse        Eksempel på tiltakPris kr
  1 Utlegg av flytebrygge og fortøyningsbøyer 1 900
  2 Oppføring av brygger og kaianlegg, etablere slip  3 750
  3 Etablere større flytebryggeanlegg, bygge moloer, og legge kabler og rør i sjø 7 570

  Byggesaksbehandling av eneboliger og eneboliger med hybel/hybelleilighet inntil 40 m2

  Eneboliger, og eneboliger med hybel/ hybelleilighet på inntil 40 m2: 12 300,-
  Fritidshus/ hytte: 8 200,-

   

  Gebyr per leilighet for boliger med flere leiligheter/hybelleiligheter

  Gebyr saksbehandling
  Areal i m2Gebyr i kr
  1-roms leiligheter 4 820
  2-roms leiligheter 6 580
  3-roms leiligheter 8 680
  4-roms leiligheter 12 220
  større leiligheter 14 790
  • Ved flere enn 10 like enheter, reduseres satsene med 20 prosent.
  • Ved flere enn 20 like enheter, reduseres satsene med 30 prosent.

   

  Andre nybygg, tilbygg, påbygg, underbygg og hovedombygging

  Gebyrene gjelder behandling av søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlige foretak.

  Gebyr saksbehandling
  Areal i m2    Gebyr i kr
  0 - 15   1 680
  16 - 50   3 970
  51 - 100   6 660
  101 - 200   10 000
  201 - 400   14 980
  401 - 700   19 890
  701 - 1000  29 790
  over 1000   + 13 225 per påbegynt 500 m2

   

  Andre konstruksjoner og anlegg

  • Gebyr kr 3 530: gebyr for saksbehandling av arbeider etter plan- og bygningslovens § 20-2 som ikke kan avregnes etter m2.
  • Gebyr kr    880: gebyr for saksbehandling av søknadspliktige tiltak knyttet til pipe/ildsted.

   

  Søknadspliktige tiltak uten krav om ansvarsrett

  • Gebyr kr 3 530: for tiltak som krever oppdateringer av register og kart.
  • Gebyr kr    1 680: for tiltak som ikke krever oppdatering av register og kart.

   

  Ominnredning - bruksendring

  Gebyr: 50 prosent av regulativsatsene.

   

  Avbrutt byggesak og avslag

  Gebyr: 25 prosent av regulativsatsene. 

   

  Godkjenning av foretak og ansvarsrett

  • Gebyr kr 2 615: for godkjenning av ansvarsrett for selvbygger etter § 6-8 i forskrift om byggesak.
  • Gebyr kr 2 615: for ansvarsrett etter byggesaksforskriften 10§ 11-4 6. ledd; ansvarsrett uten oppfyllelse av formalkravet.

   

  Midlertidig brukstillatelse og fornyelse av tiltak

  Når det i tillegg til ferdigattest blir utstedt midlertidig brukstillatelse, skal du betale et tilleggsgebyr på kr 2 225,00

  • Ved fornyelse av tidligere gitt godkjenning av tiltak, skal du betale 25 prosent av regulativsatsene.

   

  Plassering av bygninger/byggelinjer og andre anlegg

   

  Gebyrer
  TypeArbeidet omfatterBruksarealGebyr kr
  Bolighus Grovutsetting og finutsetting av ett hjørne, to retninger og høyde. 0 - 50 m2 2 225
  Bolighus Grovutsetting og finutsetting av ett hjørne, to retninger og høyde.  51 - 400 m2 3 530
  Bolighus Grovutsetting og finutsetting av ett hjørne, to retninger og høyde.  401 - 800 m2 5 280
  Bolighus Grovutsetting og finutsetting av ett hjørne, to retninger og høyde.    801 - 1000 m2 7 875
  Bolighus Grovutsetting og finutsetting av ett hjørne, to retninger og høyde.  over 1000 m2 8 430
  Hytter Engangs utsetting av ett punkt, to retninger og høyde.   2 225

  Garasjer, naust, trafoer, elskap, stolper og lignende

  Engangsutsetting.   2 225

  Arbeider utover nevnte spesifikasjon ovenfor, blir beregnet ut fra medgått tid og kommer i tillegg til gebyret.

   

  Beliggenhetskontroll

  Gebyret for beliggenhetskontrollen er 50 prosent av gebyrene for "Plassering av bygninger/byggelinjer og andre anlegg".

  Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel/område- og detaljreguleringsplaner.

  Gjelder for 2022.

  • Gebyr kr 4 060: for enkle dispensasjonssaker som ifølge delegasjonsreglementet skal avgjøres av administrasjonen.
  • Gebyr kr 8 120: for sammensatte dispensasjonssaker som ifølge delegasjonsreglementet skal avgjøres av administrasjonen.
  • Gebyr kr 12 200: for enkle dispensasjonssaker som skal behandles politisk av planutvalget.
  • Gebyr kr 24 375: for sammensatte dispensasjonssaker som skal behandles politisk av planutvalget.

  Eiendom

  Prisene gjelder for 2022.

  • Merk at tinglysingsgebyret er ikke inkludert i gebyrene nedenfor og kommer i tillegg. Fra 1. januar 2020 er det almminnelige tinglysingsgebyret differensiert mellom papirbasert innsending og elektronisk innsending. Papirbasert innsending blir brukt på saker som har vedlegg som må sendes i original til tinglysing.  
   • Tinglysingsgebyr ved elektronisk innsending: kr. 540,-
   • Tinglysingsgebyr ved papirbasert innsending: kr. 585,-
  • Hvis forretningen blir gjennomført uten grensemerking i marka (kontorforretning), skal bare 50 prosent av satsene betales.

  Oppretting av grunneiendom, festegrunn og matrikulering av eksisterende matrikulert grunn: 

   
  ArealPris kr
  Areal fra 0 - 500 m2 13 310
  Areal fra 501 - 2 000 m2 18 600

  Areal per nytt påbegynt daa fra 2 001 m2 medfører
  en økning av gebyret på

    2 125
  Øverste grense for beregning av gebyret per matrikkelenhet

   43 650

   

  Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

  • Gebyr oppmålingsforretning: kr 6 230,00

  Tidsfrister - matrikkelloven

  Matrikkelforskriften inneholder bestemmelser om tidsfrister. Maksimal behandlingstid for kommunen fra det foreligger en godkjent søknad til matrikkelbrevet skal foreligge, er generelt satt til 16 uker.  Meløy kommune har ved forskrift (FOR 2009-12-10 nr. 1672) utvidet denne frist, slik at dette ikke gjelder i perioden 1. desember til 15. april. I de deler av kommunen (Glomfjellet) hvor nødvendige atkomstveier er vinterstengt etter 15. mai, løper ikke tidsfristen før veiene er åpnet etter vinterstenging.

  Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

  • Skal kun benyttes der det foreligger entydig/tilfredsstillende målebrev. Hvor målebrev finnes, men uten koordinater eller det utstedes nytt matrikkelbrev over resteiendom, betales gebyr som "Oppretting av matrikkelenhet og matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn".
  • Gebyr kr 3 565 inntil 2 grensemerker. Utover dette økes gebyret per punkt med kr 445.

   

  Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt, eller kartlegging av rettigheter

  • Gebyr kr 7 120 inntil 2 grensemerker. Utover dette økes gebyret per punkt med 890.
  • Gebyr for kartlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.

  Tidsfrister - matrikkelloven

  Matrikkelforskriften inneholder bestemmelser om tidsfrister. Maksimal behandlingstid for kommunen fra det foreligger en godkjent søknad til matrikkelbrevet skal foreligge, er generelt satt til 16 uker.  Meløy kommune har ved forskrift (FOR 2009-12-10 nr. 1672) utvidet denne frist, slik at dette ikke gjelder i perioden 1. desember til 15. april. I de deler av kommunen (Glomfjellet) hvor nødvendige atkomstveier er vinterstengt etter 15. mai, løper ikke tidsfristen før veiene er åpnet etter vinterstenging.

  Grensejustering 

  Prisene gjelder for 2022.

  Grunneiendom

  Grensejustering utløser ikke tinglysingsavgift.

  Grensejustering grunneiendom
  ArealPris kr
  Areal fra 0 - 250 m2 5 330
  Areal fra 251 - 500 m2                     8 900

   

  • Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 prosent av eiendommens areal. Maksimalgrensen er satt til 500 m². En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 prosent av eiendommens areal før justeringen.

  Arealoverføring

  Grunneiendom

  • Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysning gjennomføres.
  • Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke veiformål.

  Arealoverføring grunneiendom
  ArealPris kr
  Areal fra 0 - 250 m2 5 330
  Areal fra 251 - 500 m2 8 900
  Arealoverføring per nytt påbegynt 500 m2 medfører en økning av gebyret på 1 100

   

  Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

  • Gebyr oppmålingsforretning: kr 6 230.

  Tidsfrister - matrikkelloven

  Matrikkelforskriften inneholder bestemmelser om tidsfrister. Maksimal behandlingstid for kommunen fra det foreligger en godkjent søknad til matrikkelbrevet skal foreligge, er generelt satt til 16 uker.  Meløy kommune har ved forskrift (FOR 2009-12-10 nr. 1672) utvidet denne frist, slik at dette ikke gjelder i perioden 1. desember til 15. april. I de deler av kommunen (Glomfjellet) hvor nødvendige atkomstveier er vinterstengt etter 15. mai, løper ikke tidsfristen før veiene er åpnet etter vinterstenging.

  Behandling av delingssaker

   Prisene gjelder for 2022.

  Deling av grunnareal

  • Gebyr kr 3 025: for behandling av søknad om fradeling av grunnareal per registrerte delingssak.
  • Gebyr kr 985 per arealenhet: for behandling av delingssaker med mer enn én arealenhet, betales et tillegg per arealenhet.

   

  Grensejusetering/arealoverføring

  • Gebyr kr 2 090: for behandling av søknad om grensejustering/arealoverføring per registrerte sak.

   

  Jordlovbehandling

  • Gebyr kr 2 000: for behandling av saker etter jordloven.

  Kart

  Prisene gjelder for 2022. 

  Målebrev/matrikkelbrev

  • Betalt avgift gir rett til videre kopiering av materialet til eget bruk. Ervervmessig kopiering er ikke tillatt.
  • Du betaler ikke gebyr for bekreftede kopier av målebrev og matrikkelbrev.

   

  Byggekart

  Gebyr byggekart
  Areal Pris kr
  0 - 500 m2 530
  500 - 2 000 m2 1 050
  2 001 - øg økning per påbegynt daa 1 600

   

  Forenklet byggekart

  • Gebyret er 50 prosent av fastsatt avgift for byggekart.

  Dette er et byggekart av enklere standard ned til målsatt skissenivå. Eksempelvis kan dette være kart i målestokk 1: 2 000, 1: 5 000, jordskiftekart og lignende med tilgjengelig informasjon om byggekart.

   

  Bruk av tradisjonelle kart

  Pris for tradisjonelle kart
  MålestokkA4-ark, krA3-ark, krA2-ark, krHele kartblad, kr
   1: 5 000 eller større 0 0 330 410
  1: 1 000/2 000/5 000 0 0 330 410

   

  Bruk av kart i digital form

   Levering av digitale FKB data følger en priskalkulator til Statens kartverk.

   

  Innhente opplysninger om eiendom

  • Gebyr kr 700: gjelder for rekvirert arbeid i forbindelse med å innhente grunnlagsdata i forbindelse med blant annet kjøp og salg av eiendommer.

  Seksjonering

  Prisene gjelder for 2022.

  •  Tinglysningsgebyr elektronisk kr. 540/ tinglysningsgebyr papair kr 585
  • Tinglysningsgebyret er ikke inkludert i gebyret.
  • I de tilfeller seksjoneringen krever egen kartforretning, kommer gebyr for denne i tillegg til gebyret for seksjonering.
  Gebyr seksjonering
  SeksjoneringPris kr
  Enkel seksjonering uten befaring 4 350

  Sammensatt seksjonering uten befaring (4 seksjoner eller mer)

  6 530
  Enkel seksjonering med befaring 6 530
  Sammensatt seksjonering med befaring (4 seksjoner eller mer) 8 700

   

  Oppretting av uteareal på eierseksjon 
   Areal Pris kr
   Areal 0 - 50 m2    6 230
   Areal fra 51 - 250 m2  8 855
   Areal fra 251 - 2 000 m2  13 310
   Areal per nytt påbegynt 1 000 m2 medfører en økning av gebyret på       2 125

   

  Tidsfrister - lov om eierseksjoner

  Kommunen skal behandle seksjoneringssøknaden og registrere seksjonene i matrikkelen innen 12 uker etter at søknaden er mottatt. Ved retting av søknaden løper fristen fra kommunen har mottatt en rettet søknad. Overholder ikke kommunen disse fristene, blir seksjoneringsgebyret redusert med 25 prosent av det totale gebyret for hver påbegynt uke tidsfristen ikke blir overholdt.

   

  Feiing og tilsyn

  Prisene gjelder for 2022 
  (inkludert mva.)

  Gebyrtype Pris
  Årsavgift feiing og tilsyn av boliger 486,00
  Årsavgift feiing og tilsyn fritidsbolig 292,00
  Fjerning av blanksot (må bestilles særskilt).
  Betales etter medgått tid
  (Betales minimum kr. 750,00)

  865 pr. time

  Fyrverkeri

  Gebyr for å saksbehandle søknad om tillatelse til handel med fyrverkeri er kr 3 200.

  Gebyret gjelder for 2022.

  Havne- og farvannsloven, behandling av saker

  Prisene gjelder for 2022.

  Saksbehandlingsgebyr
  Tiltaksklasse        Eksempel på tiltakPris kr
  1 Utlegg av flytebrygge og fortøyningsbøyer 1 900
  2 Oppføring av brygger og kaianlegg, etablere slip  3 750
  3 Etablere større flytebryggeanlegg, bygge moloer, og legge kabler og rør i sjø 7 570

  Meløy kulturhus, utleie

  Prisenen gjelder for 2022.

   

   Hele kulturhusetIdrettshallSamfunnssalKantine
  Frivillig lag eller forening kr 4 185* 
  døgnleie

  under 18 år:
  kr 1 836*

  over 18  år:
  kr 3 450*

  kr 2 193*
  døgnleie
   
  Profesjonelle og næringsliv  kr 8 800* kr 6 800* kr 6 450*  
  Andre/private kr 8 800*  kr 6630* kr 3 200*   Døgnleie kr 1 650 ved konfirmasjoner/dåp.
  Kr 500 for bursdager m/muligheter til halleie.
  Øving/tilrigging per døgn kr 1 350 kr 800 kr 700  
  Øvinger/trening per time   under 18 år: kr 128
  over 18 år: kr 245
     
  Øvinger/trening per time
  private og off. instanser
    kr 400    
  Arrangement per time   kr 330    
  Møter per time     kr 235  
  Lydanlegg     kr 550  
  Fast øving per time     kr 145  
  Kantina per time        kr 190


  * prisene gjelder per døgn inkludert kantina. Døgnet blir regnet fra kl. 08.00.

  Kaivederlag

  Prisene gjelder for 2022.

   

  Kaivederlag, eksklusiv mva.:

  Kaivederlag, eksklusiv mva.
  TonnPris kr
  Brutto tonn 0 - 300     0,74
  300 - 600  0,64
  600 - 1200 0,37
  1200 - 3000  0,27
  Over 3000 0,215

   

  • Minstepris for kaivederlag kr. 110,-
  • Rutegående passasjerbåt kr 112 per enkeltanløp eller kr 145 per døgn per kai.

   

  Vederlag over kai, eksklusiv mva.:

  Varevederlag over kai, eksklusiv mva.
  GodsPris kr
  Stykkgods per tonn   32,00
  Trelast, bygningsmoduler 1 m3 = 0,5 tonn   32,00
  Tømmer, kjøretøy annen tunggods   12,50
  Metall, kjøretøy og annet tunggods   26,00
  Stein- og sementbaserte byggevarer   15,00
  Diverse m3-basert last 1 m3 = 1,5 tonn   32,00
  Sand, singel, grus, asfalt 1 m3 = 1,5 tonn   10,50
  Minstepris alle varer per kolli   63,00
  Container med last per 10 fots lengde 175,00
  Lagring på kai eller tilliggende areal per m2 per døgn    5,50

   

  Følgende gjelder for varevederlag: 

  • inngående varevederlag betales av varemottaker
  • utgående varer betales av avsender
  • etter avtale kan vederlag pålegges transportøren
  • for varer i transitt mellom fartøy betales kun for inngående vare 
  • varevederlaget dekker lagring av varer på kommunale kaier inntil 48 timer (fra endt utlossing eller før lasting starter)
  • lagring på kai eller tilliggende kommunalt areal utover 48 timer kan avtales på forhånd: kr 5,00 per m2 per døgn
  • ved rydding og borttransportering av avfall og rengjøring av kai: kr 1 200,- pluss eventuelle utlegg 
  • gebyr for hensetting av kjøretøy, varer og andre gjenstander uten etter avtale: kr 1 000 
  • vannleveranse kan tilbys på Halsa og forutsetter at kommunen kan betjene uttaket - leveransen må bestilles på forhånd: kr 20,00 pr m3 (tonn), minimum kr 200

   

  Havne- og farvannsloven:

  Havne- og farvannsloven
  TiltaksklasseSats kr
  Tiltaksklasse 1    1 900
  Tiltaksklasse 2 3 750

  Meløy fritidsbad

   Prisene gjelder for 2022.

   

  Priser Meløy fritidsbad
  PrisbeskrivelsePris kr
  Barn under 3 år Gratis
  Barn 3 - 16 år  45
  Studenter/elever videregående skole  70
  Honnør/pensjonist  70
  Voksne  80
  Familie (2 + 2)  190
  Tillegg per barn over 2 stk  35
  Meløy svømmeklubb, per time  110
     
  Klippekort 12 ganger  
  Barn/ungdom   375
  Honnør/pensjonist/student  590
  Voksne  700
  Familie (2+2)  1 800
     
  Leie  
  Leie lag/foreninger i åpningstiden, per time  460
  Leie utenom ordinær åpningstid, inkludert personell inntil 25 personer per time  1 900
  Leie utenom ordinær åpningstid, inkludert personell over 25 personer per time 2 500 
  Leie private og offentlige instanser per time 575

  Meløy kulturskole

  Egenbetalingen gjelder per skoleår.

   
  DisiplinPris kr
  Elevkontingent kulturskolen 2 910
  Elevkontingent kulturskolen tegning/form/farge, dans 2 315
  Aspirantopplæring korps per halvår/time * 5 995
  Instrumentleie (gitar/keyboard) 692
  Instrumentleie (trommesett) 1 060
  Materiellavgift tegning/form/farge 692
  Materiellavgift musikk etter utlegg
  Materiellavgift dans 500
  Elevkontingent voksne 6 765
  Leie lysanlegg inntil 3 dager 2 255
  • Prisene er vedtatt i kommunestyret og gjelder for kalenderåret 2022.
  • * Prisen forutsetter at skolens reglement for rapportering og aktivitet blir fulgt. Dette er prisen korpsene betaler for en gruppetime opplæring, og har ingenting med foreldrebetaling å gjøre.
  • Instrumentleie kommer i tillegg kun hvis elever leier instrument fra kulturskolen for å ha hjemme.
  • Materiellavgift for musikkelever gjelder for bøker, trommestikker og annet som lærer kjøper inn i løpet av året. Den blir fakturert sammen med kontingenten.
  • Det blir sendt ut faktura to ganger i året; i oktober og mars. Se reglement for oppsigelse i forhold til betaling.

  Neverdal samfunnshall, utleie

  Satsene gjelder for 2022

   

  Utleie:Pris:
  Hall og vestibyle for inntekstbringende idretts- og kulturarrangement      kr 2 000  per døgn 
  Arrangement i regi av profesjonelle/næringsliv kr 5 100 per døgn
  Arrangement i regi av private (bryllup og lignende) kr 2 550 per døgn
  Barnebursdager kr    500 per døgn
  Kurs og seminar kr    320 per døgn
  Ekstra for teppeleie kr 1 250 per arrangement
  Tilrigging/øving til arrangement kr    495 per døgn
   
  Utleie til:Pris:
  Barn/unge under 18 år   kr 112  per time
  Over 18 år kr 190 per time
  Private og offentlige instanser kr 350 per time
  Vestibyle til private arrangement                 kr 900 per døgn

   

  Neverdal skolekorps er innvilget gratis leie til øvinger og seminarer. 
  Vestibylen leies ut gratis til lag og foreninger i forbindelse med møter og lignende.

  Pleie- og omsorgstjenester

  Prisene gjelder fra januar 2020.

  Priser praktisk bistand (gjelder for 2022)

  Egenbetaling for hjemmebaserte tjenester
  InnteksgruppeTimepris kr Maksimumspris per måned, kr
  Under 2 G pr måned 0 210
  2 G  inntil 3 G pr måned 323 1 330
  3 G  inntil 4 G pr måned 424 1 945
  4 G  inntil 5 G pr måned 471 3 170
  Fra og med 5 G pr måned 492 3 720

  G = Grunnbeløpet i folketrygden.

   

   

  Pris på hjemmebaserte tjenester.

  Pris på ulike tjenester
  (prisene gjelder for 2022)
  TjenestePris kr    
  Matsalg/matombringing  110
  Vask av klær  160
  Trygghetsalarm per måned      210
  Montering trygghetsalarm  860

   

  Priser på institusjonsopphold per dag. 

   Priser for institusjonsopphold per dag
  (prisene gjelder for 2022)

  InstitusjonPris kr
  Korttidsopphold per dag                      175
  Dag- og nattopphold per dag       95

  Renovasjon

  Renovasjonsgebyr for 2021. Alle gebyr gjelder for ett år og er eksklusiv moms. 

   

  Betalingsregulativ for renovasjonsavgift Iris Salten
  Tjeneste:krpris
  Minstegebyr kr   2 282
  80 l kr   2 282
  130 l kr   2 555
  190 l kr   2 879
  240 l kr   3 148
  350 l kr    3 748 
  500 l kr    6 246
  660 l kr    8 229
  750 l kr   9 342
  Per m3 i container kr  12 927
  Levering per 100 l sekk (gul) i tillegg kr 78
  Henting av avfallsdunk inntil 10 m fra veikant kr 1 140
  Grovavfallsruter per tonn, inkludert transport,
  deponiavgift og behandlingsgebyr       
  kr 3 821
  Fradrag i gebyret som følge av hjemmekompostering kr 299
  Feriehenting kr 68
  Bytting av dunk kr 304
  Kommunalt renovasjonsgebyr per abonnent kr 75

  Skolefritidsordningen (SFO)

  Satsene gjelder for 2022.

   

  Priser for plass i skolefritidsordningen (SFO)
  SFO-tilbudPris per måned, kr
  Sats 1: SFO på skoledager, 10 måneder i året      2 340
  Sats 2: Helårs-SFO, 11 måneder i året  2 808

   

  Det gis ingen søskenmoderasjon i SFO.

   

  Pris for matpenger i SFO
  MatpengerPris per måned, kr
  Sats 1: SFO på skoledager (10 måneder i året)   210
  Sats 2: Helårs-SFO (11 måneder i året) 280

  Utleie kommunale driftstjenester

  Prisene gjelder for 2022. Merverdiavgift kommer i tillegg til alle priser.

   

  Priser for utleie av kommunale tjenester
  AktivitetPris kroner
  Utstyr per time (minimum 1 time, deretter intervall 0,5 time) 360
  Rigg 625
  Tilkjøring hele kommunen 246
  Mannskap ordinær arbeidstid (minimun 1 time, deretter per påbegynte halve time) 550
  Mannskap utenom ordinær arbeidstid (minimum 2 timer, deretter per påbegynte halve time) 920
  Tyngre kjøretøy (traktor, veihøvel -eksklusiv mannskap) 740

   

  Regelverk

  1. Kommunens arbeidstakere skal ikke utføre arbeid som er et brudd på sentrale/lokale forskrifter.
  2. Arbeid med å spyle ledningsnett og steaming skal utføres av to mann.
  3. Tidsforbruk for utstyr settes til minimun 1 time. Etter første time vil det bli fakturert for hver påbegynte halve time.
  4. Tidsforbruk for mannskap blir fakturert for faktisk medgått tid med 0,5 time intervall, dog minimum 1 time for arbeid innenfor ordinær arbeidstid. For arbeid utenom ordinær arbeidstid vil tidsforbruket være minimun 2 timer per mann.

  Utslippstillatelse

  Gebyr for å behandle søknad om utslippstillatelse er kr 2 100.

  Prisen gjelder for 2022.

  Eventuelle ekstra kostnader som vil påløpe utenom det gebyret dekker, må søker selv dekke. Se forurensningsforskriften § 11-4.

  Vannavgift

  Prisene gjelder for 2022 og er inkludert merverdiavgift.

  Priser vannavgift
  AvgiftstypePris kr
  Leie vannmåler per år  250,00
  Abonnementsgebyr  2 254,00
  Forbruksgebyr (kr/m3)  22,51
  Uten vannmåler: 1 m2 (BRA) = 1,2 m3  
  Fylling av vanntanker over 10 m3/år  41,79
  Gebyr per fylling vanntanker 288,03
  Tilknytningsavgift    5 000,00

   

   Abonnementsgebyr - fastsetting av kategorifaktor:

  Abonnementsgebyr
  Bygningstype/forbruk Kategorifaktor   Gebyr kr 
  Bolig 1       2 254,00
  Hytte/fritidshus 1       2 254,00
  Næringsbygg etc. <300 m3/år 1       2 254,00
  Næringsbygg etc. 301-900 m3/år 3       6 762,00
  Næringsbygg etc. 901-3000 m3/år 7     15 778,00
  Næringsbygg etc. 3001-7000 m3/år 12     28 150,00
  Næringsbygg etc. 7001-10.000 m3/år 16     36 064,00
  Næringsbygg etc. 10.001-15.000 m3/år         20     45 080,00
  Næringsbygg etc. >15.000 m3/år 30     67 620,00

  Se også forskrift vann- og avløpsgebyr for Meløy kommune

  Sist endret: 03.01.2020