Du er her: Forside / Styrer, råd og utvalg

Styrer, råd og utvalg

Gammelveien 5, 8150 Ørnes

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Kommunestyret

  Kommunestyret er Meløy kommunes øverste politiske organ og blir valgt av kommunens stemmeberettigede innbyggere hvert fjerde år. Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak.

  Meløy kommunestyre har 23 medlemmer og blir ledet av ordføreren.

  Kommunestyret har møter ca. en gang i måneden. Møtene er åpne for publikum. Du kan også følge møtene direkte eller i opptak på nett-TV.

  Her finner du:

  Formannskapet

  Formannskapet er kommunens nest øverste politiske organ, og behandler saker som er delegert av kommunestyret. Formannskapet innstiller til økonomiplan og årsbudsjett, samt en rekke andre saker som skal til kommunestyret.

  Formannskapet består av sju medlemmer med varamedlemmer, som blir valgt blant kommunestyrets medlemmer for fire år. Ordfører leder formannskapets møter.

  Her finner du:

  Driftsutvalg

  Driftsutvalget er et politisk utvalg for kommunens tjenesteområder, som er tjenesteområde for helse og velferd, tjenesteområde for oppvekst og tjenesteområde for samfunn.

  Utvalget er også trafikksikkerhetsutvalg.

  Driftsutvalget består av syv medlemmer med varamedlemmer, som blir valgt blant kommunestyrets medlemmer for fire år. 

  Her finner du:

  Utvalg for plan og kommunalteknikk

  Utvalg for plan og kommunalteknikk behandler saker delegert av kommunestyret innenfor områdene vei, vann og avløp, plansaker, eiendomsforvaltning, landbruk, skogbruk, havneforvaltning med mer. Utvalget er i tillegg havnestyre.

  Utvalget består av syv medlemmer og varamedlemmer, som blir valgt blant kommunestyrets medlemmer for fire år. 

  Her finner du:

  Administrasjonsutvalget

  Administrasjonsutvalget er et partssammensatt utvalg som skal behandle saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte.

  Administrasjonsutvalget har ni medlemmer og er sammensatt av formannskapets representanter og to ansatte. De ansattes representanter blir utpekt av arbeidstakerorganisasjonene.

  Ordfører leder utvalget.

  Her finner du:

  Arbeidsmiljøutvalget

  Arbeidsmiljøutvalget skal arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten.

  Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet i virksomheten, og følge nøye med på utviklingen av arbeidsmiljøet.

  Utvalget består av ti medlemmer, derav tillitsvalgte og hovedvernombud.
  Utvalget bytter ledelse annenhvert år, og deles mellom tillitsvalgte og administrasjon.

  Kontrollutvalget

  Kommunestyret har valgt kontrollutvalget til å føre kontroll med forvaltningen av kommunen. Det heter kontroll, men ord som forbedring og læring beskriver bedre hva vi jobber med opp mot kommunen. Med unntak av rent politiske prioriteringer, kan vi ta opp saker og gjøre undersøkelser på all myndighet som har sitt utspring i kommunestyret. Dette gjør vi ved blant annet ved å bruke utvalgets rett til innsyn i kommunens dokumenter, og ved å få administrasjonen til å redegjøre når det er spørsmål om kommunens forvaltning er i samsvar med regelverk eller vedtak. I tillegg gjennomføres det hvert år en større undersøkelse (forvaltningsrevisjon) av utvalgte tema og tjenesteområder i kommunen.

  Medlemmer i kontrollutvalget 2023-2027:

  • Leder Aud Angell, KrF
  • Nestleder Marthe Øijord, Sp
  • Bjørn Sleipnes, V
  • Fredrik Finne, FrP
  • Astrid Berbusmel, H
  Henvendelser til kontrollutvalget

  Vi trenger din hjelp i vårt arbeid! Alle innbyggerne kan henvende seg til utvalget i saker hvor de mener det er svikt, mangler eller kritikkverdige forhold. Kontrollutvalget vurderer deretter innholdet i henvendelsen, og om dette er en sak vi skal gå videre med. Kontrollutvalget behandler ikke klager, eller enkeltsaker, men tips om enkeltsaker kan likevel være grunnlag for å undersøke kommunens praksis, saksbehandling eller tjenester. Hvis det viser seg at kommunens forvaltning ikke er i samsvar med lov, forskrifter, og kommunestyrets vedtak, så følger vi opp dette.

  Hvordan tar du kontakt

  Du kan sende e-post til kontrollutvalget sitt uavhengige sekretariat post@sekretariatet.no. Lars Hansen er ansatt i Salten kontrollutvalgservice, og er utvalgets sekretær. Han kan nås på telefon 470 37 452. Hvis du ikke vil benytte e-post kan du sende en melding på kontaktskjemaet vårt her.

  Sakspapirer

  Alt av sakspapirer og protokoller legges ut på sekretariatets hjemmeside. 

   

  Eldrerådet

  Eldrerådet i Meløy har sju faste medlemmer og varamedlemmer, og består av fem alderspensjonister og to politikere. Veiledningssenteret stiller med møtesekretær for eldrerådet.

  Valg av eldreråd

  Det er det nyvalgte kommunestyret som i et av sine første møter etter kommunestyrevalget skal oppnevne utvalg, råd og nemnder. Blant disse er eldrerådet.

  Pensjonistforeninger, lag og andre oganisasjoner som driver aktivt arbeid blant eldre, kan foreslå medlemmer til eldrerådet. Den som blir foreslått må ha sagt seg villig til å ta imot vervet. Eldrerådet velger selv leder og nestleder.

  Valgperiode

  Eldrerådet blir oppnevnt for en periode på fire år. Valg av medlemmer til eldrerådet etter valget 2023, vil skje i februar 2024.

   Les mer:

  Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

  Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne er et lovpålagt organ som skal gi kommunen råd i saker som er særlig viktige for personer med nedsatt funksjonsevne. Rådet kan derfor be om å få seg forelagt alle typer saker som kan innvirke på levekårene for personer med nedsatt funksjonsevne.

  Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne i Meløy har sju faste medlemmer og varamedlemmer, av disse er to politikere. Veiledningssenteret stiller med møtesekretær for eldrerådet.

  Valg av rådet

  Det er det nyvalgte kommunestyret som i ett av sine første møter etter kommunestyrevalget skal oppnevne utvalg, råd og nemnder. Blant disse er rådet for personer med nedsatt funksjonsevne.

  Valgperiode

  Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne blir oppnevnt for en periode på fire år. Valg av medlemmer til rådet etter valget 2023, vil skje i februar 2024.

  Les mer:

  Meløy ungdomsråd

  Her kan du lese mer om Meløy ungdsområd.

  Kontaktinformasjon

  Har du spørsmål om politiske styrer, utvalg og råd i Meløy? Ta kontakt med ordfører på telefon 909 90 535 eller send e-post.

  Sist endret: 23.05.2024