Du er her: Forside / Styrer, råd og utvalg

Styrer, råd og utvalg

Meløy rådhus, Gammelveien 5, 8150 Ørnes

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Kommunestyret

  Kommunestyret er Meløy kommunes øverste politiske organ og blir valgt av kommunens stemmeberettigede innbyggere hvert fjerde år. Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak.

  Meløy kommunestyre har 23 medlemmer og blir ledet av ordføreren.

  Kommunestyret har møter ca. en gang i måneden. Møtene er åpne for publikum. Du kan også følge møtene direkte eller i opptak på nett-TV.

  Oversikt over kommunestyrets representanter med kontaktinformasjon
  Oversikt over møtekalender med sakslister og protokoller

  Formannskapet

  Formannskapet er kommunens nest øverste politiske organ, og behandler saker som er delegert av kommunestyret. Formannskapet innstiller til økonomiplan og årsbudsjett, samt en rekke andre saker som skal til kommunestyret.

  Formannskapet består av sju medlemmer med varamedlemmer, som blir valgt blant kommunestyrets medlemmer for fire år. Ordfører leder formannskapets møter.

  Oversikt over formannskapets representanter med kontaktinformasjon
  Oversikt over møtekalender med sakslister og protokoller

  Utvalg Helse - Oppvekst

  Utvalg Helse - Oppvekst er et politisk utvalg for tjenesteområdene Helse og velferd, og Oppvekst. 

  Utvalg Helse - Oppvekst består av sju medlemmer med varamedlemmer, som blir valgt blant kommunestyrets medlemmer for fire år. Kommunestyret velger utvalgets leder, som er Kristian Johansen Haukalid (SV). Nestleder er Maren Ragnvaldsen (Ap).

  Oversikt over utvalgets representanter med kontaktinformasjon
  Oversikt over møtekalender med sakslister og protokoller

  Planutvalg 

  Planutvalget behandler saker delegert av kommunestyret innenfor områdene vei, vann og avløp, plansaker, eiendomsforvaltning, landbruk, skogbruk, havneforvaltning med mer. Utvalget er i tillegg havnestyre og trafikksikkerhetsutvalg.

  Utvalget består av fem medlemmer og varamedlemmer, som blir valgt blant kommunestyrets medlemmer for fire år. Kommunestyret velger utvalgets leder, som er Ola Arnfinn Loe (Ap). Nestleder er Marianne Hegge Skogsholm (Sv). 

  Oversikt over utvalgets representanter med kontaktinformasjon
  Oversikt over møtekalender med sakslister og protokoller

  Utvalg Samfunn

  Utvalg Samfunn er et politisk utvalg for tjenesteområdet Samfunn (ny organisasjonsmodell vedtatt mars 2019). Det er kommunestyret som vil fastsette hvilke saker utvalget skal behandle. 

  Utvalget består av sju medlemmer og varamedlemmer, som blir valgt blant kommunestyrets medlemmer for fire år. Kommunestyret velger utvalgets leder, som er Marianne Johansen (Ap). Nestleder er Marie Kristensen (Ap). 

  Oversikt over utvalgets representanter med kontaktinformasjon
  Oversikt over møtekalender med sakslister og protokoller

  Administrasjonsutvalget

  Administrasjonsutvalget er et partssammensatt utvalg som skal behandle saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte.

  Administrasjonsutvalget har ni medlemmer og er sammensatt av formannskapets representanter og to ansatte. De ansattes representanter blir utpekt av arbeidstakerorganisasjonene.

  Ordfører leder utvalget.

  Oversikt over utvalgets representanter med kontaktinformasjon
  Oversikt over møtekalender med sakslister og protokoller

  Arbeidsmiljøutvalget

  Arbeidsmiljøutvalget skal arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten.

  Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet i virksomheten, og følge nøye med på utviklingen av arbeidsmiljøet.

  Utvalget består av ti medlemmer, derav tillitsvalgte og hovedvernombud.
  Utvalget bytter ledelse annenhvert år, og deles mellom tillitsvalgte og administrasjon.

  Kontrollutvalget

  Kontrollutvalget skal føre løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret. 

  Kontrollutvalget blir valgt av kommunestyret. Utvalget består av tre medlemmer. Leder for kontrollutvalget er Hans Ove Horsberg Hagen (Sp). Nestleder er Bjørg Hansdatter Tinnan (Frp).

  Her kan du se kontrollutvalgets møtekalender med sakslister og protokoller.

  Eldrerådet

  Eldrerådet er et lovpålagt organ som skal gi kommunen råd i saker som gjelder levekårene for eldre. Rådet kan selv ta opp saker de eldre er opptatt av, men ikke saker som gjelder enkeltpersoner.

  Eldrerådet i Meløy har sju faste medlemmer og varamedlemmer, og består av fem alderspensjonister og to politikere. Formannskapssekretær er sekretær for eldrerådet.

  Her kan du se eldrerådets møtekalender, sakslister, protokoller, oversikt over rådets representanter og kontaktinformasjon til disse.

  Valg av eldreråd

  Det er det nyvalgte kommunestyret som i ett av sine første møter etter kommunestyrevalget skal oppnevne utvalg, råd og nemnder. Blant disse er eldrerådet.

  Pensjonistforeninger, lag og andre oganisasjoner som driver aktivt arbeid blant eldre, kan foreslå medlemmer til eldrerådet. Den som blir foreslått må ha sagt seg villig til å ta imot vervet. Eldrerådet velger selv leder og nestleder.

  Valgperiode

  Eldrerådet blir oppnevnt for en periode på fire år. Det sittende eldrerådet er valgt for perioden 2015 - 2019.

   Les mer:

  Råd for personer med nedsatt funksjonsevne

  Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne er et lovpålagt organ som skal gi kommunen råd i saker som er særlig viktige for personer med nedsatt funksjonsevne. Rådet kan derfor be om å få seg forelagt alle typer saker som kan innvirke på levekårene for personer med nedsatt funksjonsevne.

  Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne i Meløy har sju faste medlemmer og varamedlemmer, av disse er to politikere. Formannskapssekretær er sekretær for rådet.

  Her kan du se rådets møtekalender, sakslister, protokoller, oversikt over representanter og kontaktinformasjon til disse.

  Valg av rådet

  Det er det nyvalgte kommunestyret som i ett av sine første møter etter kommunestyrevalget skal oppnevne utvalg, råd og nemnder. Blant disse er rådet for personer med nedsatt funksjonsevne.

  Valgperiode

  Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne blir oppnevnt for en periode på fire år. Det sittende eldrerådet er valgt for perioden 2019 - 2023.

  Les mer:

  Meløy ungdomsråd

  Her kan du lese mer om Meløy ungdsområd.

  Kontaktinformasjon

  Har du spørsmål om politiske styrer, utvalg og råd i Meløy, kan du kontakte:

  • ordfører, telefon: 909 90 535

  eller

  Send e-post

  Sist endret: 14.03.2023