Du er her: Forside / Ny kommuneplanens samfunnsdel vedtatt

Ny kommuneplanens samfunnsdel

Gammelveien 5, 8150 Ørnes

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Meløy kommunestyre vedtok 9. desember 2021 en ny samfunnsdel

  Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede plan for utvikling av meløysamfunnet. Samfunnsdelen trekker opp visjon for Meløy og hva som skal ha særlig prioritet for å utvikle meløysamfunnet videre de kommende årene – samfunnsdelens satsingsområder.

  Her kan du lese kommuneplanens samfunnsdel.

  Meløy kommune leverer tjenester og utfører forvaltningsoppgaver på en rekke områder som skole, barnehage, helse og velferd, teknisk infrastruktur, kultur, næringsutvikling, klima og miljø og beredskap. Satsingsområdene i samfunnsdelen erstatter ikke det løpende arbeide kommunen gjør på disse områdene, men peker på hvilke områder kommunestyret mener skal ha særlig prioritet i årene framover.

  Satsingsområdene skal følges opp i kommunens øvrige planlegging, gjennom tiltak i økonomiplanen, og gjennom kommunens løpende arbeid og samarbeid med befolkning, næringsliv og organisasjoner.

  Meløysamfunnet skal utvikles i en bærekraftig retning og FNs 17 bærekraftsmål ligger til grunn for samfunnsdelen. Gjennom satsingsområdene viser kommunen hvordan bærekraftmålene skal følges opp.

  Den nye samfunnsdelen følger opp ny kommunelov og knyttes til valgperiodene. Et nytt kommunestyre vil ta stilling til om visjon og satsingsområder i samfunnsdelen trenger endring ut fra kommunens utfordringer og muligheter, og den politikken det nye kommunestyret ønsker å føre.

  Visjon, satsingsområder og strategier

  Kommuneplanens samfunnsdel har følgende visjon for Meløy kommune:

  Raus og kraftfull – mot et bærekraftig meløysamfunn

  Med raus mener vi at:

  • Meløy skal være et attraktivt samfunn for de som bor her, de som flytter hit og de som besøker oss.
  • De ti bygdene løfter meløysamfunnet sammen.
  • Meløy kommune skal være åpen, si ja når vi kan og levere gode tjenester.

  Med kraftfull mener vi at:

  • Meløy utnytter den unikhet vi har gjennom vår historie og den kraften som vi har tilgang til for en bærekraftig næringsutvikling.
  • Vi har en kraftfull og mangfoldig natur som gir oss muligheter og som vi har respekt for.

  Våre fem satsningsområder

  Samferdsel og kommunikasjon
  • tilgang på fiber i hele kommunen og satsing på 5G for mer digitaliserte løsninger
  • bedre kommunikasjon på land og til havs for å knytte alle bygdene og kommunesenteret Ørnes bedre sammen med hverandre og regionen
  • fylkesvei 17 gjennom Meløy, med fokus på Ørnes-Glomfjord i første fase
  • trygge skoleveier, inkludert kaianlegg
  • fossilfrie kommunale bilder, og tilrettelegging av ladeinsfrastruktur for biler og båter
  Rekruttering for kvailitet i tjenesteområdene
  • kommunen som attraktiv arbeidsgiver gjennom satsing på lederskap og medarbeiderskap
  • forsterket satsing på rekruttering i hele organisasjonen
  • kompetanseutvikling av kommunens ansatte
  • samarbeid med næringslivet om rekruttering og kompetanseutvikling
  • et boligtilbud som er bedre tilrettelagt for tilflyttere
  Barn og ungdom
  • folkehelseutfordringene hos barn og unge
  • kvalitet i tilbud rettet mot barn og unge
  • å styrke både organiserte og uorganiserte kultur- og fritidsaktiviteter
  • å arbeide mot et attraktivt samfunn der alle bidrar til å løfte barna opp og fram i livet
  Et målrettet boligtilbud
  • en helhetlig gjennomgang av boligområder i eksisterende arealdel
  • et mer mangfoldig boligtilbud, og bedre tilgang på leieboliger og leiligheter
  • kommunalt boligtilbud for ulike grupper
  • å utvikle ulike bo- og tjenestetilbud for et aldersvennlig samfunn
  Et ledende næringsliv med nyskaping og bærekraftig utvikling
  • næringsarealer som både ivaretar næringslivets behov og natur- og klimahensyn
  • å styrke vertskapsrollen som nasjonalparkkommune i hele kommunen og reiseliv som utviklingskraft i lokalsamfunnene
  • å satse på Meløy som næringsvennlig kommune for alle næringer, og videreføre gründersatsningen
  • å sammen styrke Meløy som region, Ørnes som region- og servicesenter, og de ti bygdene som attraktive lokalsamfunn i en stor distriktskommune
  • å sikre marint biologisk manfold som forutsetning for vekst og utvikling for fisk- og sjømatnæringen

   

  Aktuelle rapporter og analyser

  De siste årene har Meløy kommune gjennomført en rekke kartlegginger, undersøkelser og medvirkningsprosseser i meløysamfunnet. Resultatene fra dette arbeidet, har vi brukt som kunnskapsgrunnlag i utviklingen av kommuneplanens samfunnsdel. 

  Her er en oversikt over viktige datoer i behandlingen av samfunnsdelen:

  • 15. september 2021: planen behandlet i planutvalget
  • 20. september 2021: planen sendt ut på høring
  • 1. november 2021: høringsfrist
  • 9. desember 2021: planen behandlet i kommunestyret

  Kommunesplanens samfunnsdel ble også behandlet i Meløy ungdomsråd, Meløy eldreråd og rådet for personer med funksjonsnedsettelse.

  I samsvar med plan- og bygningslovens § 11-14 vedtok planutvalget i sak 41/21 den 15. september 2021 å sende et forslag til ny kommuneplanens samfunnsdel på høring i seks uker. Høringen ble kunngjort i Avisa Nordland og på kommunens nettsider. Et høringsbrev med planforslaget vil bli sendt direkte til grendelagene i kommunen, regionale myndigheter o.a. Kommunen mottok 19 skriftlige innspill til planforslaget innen fristen 1. november 2021.

  Meløy kommune besluttet å ikke gjennomføre folkemøter i høringsperioden for samfunnsdelen. Dette har sin bakgrunn i at det de siste 2-3 årene er gjennomført flere medvirkningsprosesser, undersøkelser og folkemøter, se aktuelle rapporter og analyser ovenfor.

  Nedenfor kan du laste ned alle høringsuttalelser, vurderingene av disse og kommunestyrets behandling av planen:

   

  Arbeidsgruppen som har utarbeidet forslag til samfunnsdel har bestått av følgende medlemmer:

  • Eirik Plathe (AsplanViak), prosjektleder
  • Adelheid B. Kristiansen, kommunedirektør
  • Trond Skoglund, kommuneplanlegger
  • Marlene Blomstereng Karlsen, folkehelserådgiver
  • Bendix Smith, prosjektmedarbeider
  • Frank Holdal, leder for planavdelingen
  • Espen Maruhn, prosjektleder reiseliv

  Har du spørsmål om den nye samfunnsdelen eller ønsker å få den tilsendt med post eller e-post, ta kontakt med vår kommuneplanlegger Trond Skoglund på:

  Sist endret: 12.10.2023