Du er her: Forside / Kommunale tilskuddsordninger

Kommunale tilskuddsordninger

Kulturkontoret, Gammelveien 5, 8150 Ørnes

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Kulturmidler

  Meløy kommune deler årlig ut kulturmidler til lag og foreninger. Søknadsfristen er 15. mars og det søkes elektronisk. Retningslinjene er vedtatt av Utvalg Samfunn 17.03.2021, saksnr. 7/21.

  Elektronisk søknadsskjema


  Retningslinjer
  1. Kun organisasjoner (lag/foreninger, AS, SA o.l) tilhørende i Meløy kan søke og motta kulturmidler. Organisasjonen skal ha som formål å drifte lag/foreninger, idrettsanlegg eller kulturbygg, være registrert i enhetsregisteret, og driftes slik at det ikke tas ut utbytte, men at eventuelt overskudd tilføres drift/egenkapital. Enkeltpersoner kan ikke motta midler.
  2. Fordelingsnøkkel vil måtte justeres i henhold til avsatte midler på budsjettet. Ved tildeling prioriteres aktivitet for barn og ungdom.
  3. Årsmelding og regnskap for foregående år legges til grunn for tildelingen. Søknaden kan avslås hvis dette mangler. Det forutsettes at laget/foreningen fortsatt er i drift i tildelingsåret.
  4. Kulturmidler til barn og ungdom tildeles av Meløy Ungdomsråd
  5. Kulturmidlene skal fortrinnsvis utbetales i løpet av 1. halvår, med søknadsfrist 15. mars.
  6. Retningslinjene revideres hvert 2. år
  Samfunnshus

  Avsatte midler prioriteres de husene som har en funksjon som bygdas samlingspunkt/kulturhus, samt til samfunnshus på steder der de kommunale gymsalene ikke er naturlige samlingspunkt. Det kan da gis inntil 35% tilskudd av dokumenterte utgifter til strøm, forsikring og kommunale avgifter.

  Idrett

  Drift anlegg
  Beløp avsatt på budsjettet fordeles likt på de idrettsanlegg det søkes tilskudd til. Med idrettsanlegg menes anlegg som er bygget etter krav for idrettsanlegg, og der det er mottatt spillemidler til anlegget. Anleggene skal være spesifisert i søknaden.

  Drift lag
  Ved fordelingen av driftstilskudd til lagene, fokuseres det på aktiviteten i lagene. Det beregnes et aktivitetstilskudd på ca. kr. 2.000,- pr. aktivitet, begrenset oppad til kr. 14.000,- pr. idrettsgren. Med aktivitet menes aktivitet/gruppe som er i drift med faste treningstimer, trenere og utøvere. Beløpet pr. aktivitet reduseres i tilfeller der det ikke har vært aktivitet i hele sesongen. Idrettslag som er særidrettslag gis et generelt tilskudd med bakgrunn i aktivitet. Minimumstilskuddet skal være ca. kr. 8.000,-. En evt. økning av dette tilskuddet kan vurderes ut ifra antall aktive medlemmer, aktivitet og regnskap. Det mottas tilskudd kun for tilbud til medlemmer i aldersgruppen fra 6-19 år. 


  Meløy idrettsråd

  Det innvilges et årlig tilskudd til drift av Meløy idrettsråd på kr. 1.000,-.

  Sang og musikk

  Kor
  Barne- og ungdomskor gis driftstilskudd etter følgende:

  • Tilskudd på kr. 250,- for aktive medlemmer under 19 år. Minimumstilskudd settes til kr.3.000,- pr kor.

  Korps
  Korpsene gis driftstilskudd etter følgende:

  • Tilskudd på kr. 1000,- for aktive medlemmer under 19 år
  • Tilskudd på kr. 250,- for aktive medlemmer over 19 år.

  Minimumstilskudd settes til kr. 8.000,- pr korps.

  Barn og ungdom

  Ungdomsrådet er delegert tildelingen av kulturmidler til barn og ungdom. Nye retningslinjer ble vedtatt av Meløy Ungdomsråd 16.04.2021

  1. Kun organisasjoner (lag/foreninger, AS, SA o.l) tilhørende i Meløy kan søke og motta kulturmidler. Organisasjonen skal ha som formål å drifte lag/foreninger, idrettsanlegg eller kulturbygg, være registrert i enhetsregisteret, og driftes slik at det ikke tas ut utbytte, men at eventuelt overskudd tilføres drift/egenkapital. Enkeltpersoner kan ikke motta midler.
  2. Fordelingsnøkkel vil måtte justeres i hht. avsatte midler på budsjettet. Ved tildeling prioriteres aktivitet/drift for barn og ungdom. Driftstilskuddet vurderes ut ifra:
   • antall aktive medlemmer: flere aktive medlemmer gir mer tilskudd
   • aktivitet: klubbkvelder, øvinger, arrangement o.l.
  3. Årsmelding og regnskap for foregående år legges til grunn for tildelingen. Det forutsettes at laget/foreningen fortsatt er i drift i tildelingsåret.
  4. Det tildeles ikke tilskudd basert på kommende aktivitet, eller til innkjøp av utstyr. I spesielle tilfeller kan det gis støtte til innkjøp av utstyr dersom budsjettet tillater det. Dette vurderes ved utdelingen. Tilskuddet utbetales ved fremvist kvittering innen 15.november i tilskuddsåret.
  5. Retningslinjene revideres hvert 2. år.

   

  Bygdekino

  Det kan gis tilskudd til drift av Bygdekinoen på hvert av visningsstedene i kommunen med inntil kr. 5.000,- pr. driftsår. Søknad må fremmes og rapport fra Bygdekinoen skal foreligge før utbetaling. Søknadsskjema for kulturmidler brukes.


  Prosjektstøtte

  Søknad på prosjektmidler skal inneholde en detaljert redegjørelse for det planlagte tiltak med en tilhørende finansieringsplan. Størrelse på tilskudd avhenger av budsjett.

  Det kan gis tilskudd til:

  • Tiltak rettet mot barn – og ungdom
  • Samarbeidsprosjekt med lokale og profesjonelle utøvere der målet er å høyne nivået til lokale utøvere
  • Nyskapende tiltak
  • Offentlige arrangementer (festivaler/dager, kulturarrangement o.l) som ellers ikke forventes å gi et økonomisk overskudd, og som gir Meløy kommune positiv oppmerksomhet i og utenfor kommunen
  • Underskuddsgaranti, begrenset oppad til kr. 10.000,-. Støtten vil da bli redusert eller falle bort i henhold til det faktiske underskudd eller eventuelle overskudd som dokumenteres gjennom regnskap

  Søknaden fremmes som egen søknad der prosjektbeskrivelse og budsjett skal være vedlagt. Ingen søknadsfrist, det kan søkes fortløpende.

   

  Alle med i Meløy

  Kommunestyret vedtok i sak 53/19 tilskuddsordningen Alle med i Meløy som en prøveordning ut 2020. Tilskuddsordningen ble vedtatt av kommunestyret i sak 24/21 som en fast ordning. Det settes årlig av 50 000 kroner på kulturbudsjettet, i tillegg søkes det tilskudd fra andre. Utdanningsforbundet Meløy har bidratt til ordningen i hele perioden.

  Retningslinjer

  Målgruppe:
  Barn og unge i alderen 6 år til og med 18 år som lever i lavinntekts husholdning og har bostedsadresse i Meløy.

  Hva kan det søkes støtte til?
  Støtten skal dekke kontingent og/eller utstyr som er nødvendig for å delta i organisert fritidsaktivitet. Vi kan også gis tilskudd til deltakelse i turneringer, leirer og lignende. Vi kan gis støtte på inntil 3 000 kroner per person per år. I særskilte tilfeller kan det gis ytterligere støtte. Det må søkes i forkant av oppstart av fritidsaktivitetene. Dersom barnet eller ungdommen ikke kan fortsette i en aktivitet på grunn av dårlig økonomi, kan det også søkes om støtte.

  Hvem kan søke?
  Det er voksne rundt barnet/ungdommen som kan søke. Dette er for eksempel helsesøstre, lærere, lagledere, trenere, foresatte med flere.

  Krav til søker:
  Det er den som søker som må vurderer om familien er i en slik situasjon, at et bidrag fra Alle med i Meløy vil være avgjørende for om barnet kan delta på en aktivitet eller ikke. (Alle med i Meløy er ikke ment å være et håndslag til lag- og foreninger som har trøbbel med å inndrive kontingenter.) Det er barnets/familiens situasjon som er avgjørende.

  Slik søker du:
  Det skal søkes på eget søknadsskjema. Vær nøye med å lese informasjonsbrosjyren og fylle ut hele søknadsskjemaet.

  Oppgjør ved innvilgelse av tilskudd:
  Meløy kommune avtaler med aktuell lag/forening at Meløy kommune mottar faktura for kontingent og lignende.
  Ved tilskudd til utstyr avtaler Meløy kommune direkte med butikk om faktura til Meløy kommune på innkjøpet. Alternativ kan utbetaling av tilskudd til utstyr gjøres etter mottatt kvittering på kjøpet.

   

  Idretts- og kulturfond

  KST vedtok i sak 14/11 å opprette et idretts- og kulturfond. Fondet er på 250 000 kroner.

  Retningslinjer
  1. Formålet med fondet er å fremme idrett og annen kultur i Meløy.
  2. Organisasjoner (lag/foreninger, AS, SA og lignende) kan søke tilskudd fra idretts- og kulturfondet. Organisasjonen skal ha som formål å drifte lag/foreninger, idrettsanlegg, kulturbygg og lignende og være registrert i Enhetsregisteret. Organisasjonen skal driftes slik at det ikke tas ut utbytte, et eventuelt overskudd skal tilføres drift/egenkapital.
  3. Det gis et tilskudd på inntil 25% av godkjente kostnader for anlegg det søkes tilskudd til.
  4. Anlegg det søkes tilskudd til skal eies av en frivillig organisasjon.
  5. Spillemiddelberettigede anlegg plikter å søke spillemidler. For disse anleggene legges søknadssummen til idretts- og kulturfondet inn i spillemiddelsøknadens finansieringsplan (kommunalt tilskudd). Det er ikke nødvendig å sende inn egen søknad.
  6. For øvrige anlegg må det sendes egen søknad til kommunen, som skal inneholde tegninger/plan av anlegget, bekreftelse på øvrig finansiering/dugnad og plan for drift.
  7. Utvalg samfunn foretar en prioritering av søknadene. Som hovedregel plasseres nye søknader nederst på prioriteringslisten.
  8. Tilskuddet gjelder for tildelingsåret, og utbetales når arbeidet er kommet godt i gang. Hvis ikke arbeid på anlegget starter opp i tildelingsåret, faller tilskuddet bort. Organisasjonen sender inn revidert regnskap til kommunen når anlegget er ferdig.
  9. Søknadsfrist er 15. oktober hvert år. Utvalg samfunn vedtar tildeling av midlene hvert år i henhold til vedtatt budsjett, og vedtar samtidig en fireårs plan for bruk av midlene.

  Halleie barn u/18 år

  Lag og foreninger kan søke om refusjon av betalt halleie for barn og unge under 18 år. Fra 2018 er avsatt beløp kr 300 000. Retningslinjer for ordningen ble vedtatt av Driftsutvalg for oppvekst og helse og omsorg i sak 45/17 den 15.11.2017.

  Retningslinjer
  • Avsatte midler til dekning av halleie utbetales en gang pr. år. Frist for innsending av refusjonskrav er 1. november. Refusjonskravet gjelder avtaler fra januar til desember i søknadsåret.
  • Dersom avsatte midler ikke dekker summen det er søkt om, avkortes alle søknader prosentvis.
  • Halleie dekkes for aktiviteter for barn/unge under 18 år.
  • Det gis ikke dekning av halleie til turneringer, fotballskoler e.l. 
  • Halleie til avvikling av seriekamper i håndball dekkes.
  • Refusjonskrav skal inneholde oversikt over antall timer, hvilken aktivitet og lag de ulike timene gjelder, og inngåtte kontrakter for halleie skal være vedlagt.
  • Halleie dekkes for kontrakter inngått i perioden 01.10-31.04. Unntak er leie som gjelder innendørsidretter som for eksempel håndball, skyting og svømming. Her dekkes leie fra reell oppstartdato. Leie for uteidretter som gjelder i perioden 01.05-30.09 kan dekkes, da ut i fra særskilt søknad.

  Den kulturelle skolesekken

  Grunnskolene i Meløy kan søke støtte hos den kulturelle skolesekken i Meløy for gjennomføring av egne prosjekt.  Kravet er at profesjonelle kunstnere trekkes inn i arbeidet i skolene. Beløpet utbetales etter at rapport og regnskap er godkjent. Innkommende søknader behandles fortløpende og kan sendes til Meløy kulturkontor, Gammelveien 5, 8150 Ørnes. 

  Kontaktperson: Grete Stenersen, avdelingsleder kultur og folkehelse

  Ungdoms aktiviteter og -arrangement

  Har du ideer eller forslag til aktiviteter og ungdomsarrangement som du mener burde vært gjennomført? Meløy Ungdomsråd disponerer inntil kr. 15 000 som kan gis ut til ungdommer med gode ideer. 

  Søknad sendes Meløy Ungdomsråd, Gammelveien 5, 8150 Ørnes

  Tilskudd til bygdeutvikling

  Meløy kommune ønsker å stimulere til tiltak og prosjekter som skaper gode lokalsamfunn og attraktive bygder. Bygdetilskuddet vil årlig fordele kr. 500.000.

  Frivillige lag og foreninger kan søke om tilskudd til:

  • møteplasser
  • aktivitetstilbud
  • mindre stedsutviklingstiltak
  • arrangementer som fremmer trivsel og styrker samholdet i lokalsamfunnet

  Tiltakene skal være åpne og tilgjengelige for alle. 

  Målet med tilskuddsordningen er å stimulere til lokale initiativ, frivillig innsats og bredt samarbeid som gir merverdi for lokalsamfunnet. Tiltakene skal bidra til økt trivsel og gode lokalsamfunn.

  Forhold som vektlegges:

  • Tiltak som kommer store deler av innbyggerne til gode og som fremmer inkludering
  • Tiltak som tilfører lokalsamfunnet noe nytt
  • At tiltaket, så langt det er mulig, er utviklet i samarbeid med dem det skal komme til gode
  • Meløy kommune gir ikke tilskudd til vedlikehold, løpende driftsoppgaver eller allerede igangsatte tiltak

   

  Hva må søknaden inneholde?

  • Kort beskrivelse av prosjektet
  • Kostnads- og finansieringsplan (utgifter, inntekter, egeninnsats)
  • Søkesum (Meløy kommune gir inntil 50% tilskudd beregnet av totalbeløp
  • Søker må gi en forklaring på hvordan drifts- eller vedlikeholdsbehov er tenkt ivaretatt

  Merk at timesats for dugnad settes til kr. 300,-

  Søknadsfrister

  Søknadsfristen er satt til 15. mars og 15. august. 

  Søknaden sendes til:

  Postmottak Meløy kommune
  Gammelveien 5
  8150 Ørnes

  Har du spørsmål til ordningen?

  Ta kontakt med Hanne Barvik, rådgiver digital kommunikajson og markedsføring/ Meløy tett på 
  Epost: hanne.barvik@meloy.kommune.no
  Telefon: 997 01 390 

  Sist endret: 08.10.2021