Du er her: Forside / Tilbud til pårørende

Tilbud til pårørende

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Har du særlig tyngende omsorgsarbeid for noen som trenger det, skal kommunen tilby deg nødvendig pårørendestøtte.

  Pårørendestøtte

  Pårørendestøtte kan være opplæring og veiledning, avlastningstiltak eller omsorgsstønad. For å få tilbud om pårørendestøtte, må du sende en søknad til Tildelingskontoret. 

  Her finner du mer informasjon om Tildelingskontoret, og hvordan du går frem for å søke om pårørendestøtte og andre helse- og omsorgstjenester i Meløy kommune.

  Husk å få samtykke eller fullmakt fra den du gir omsorg til.

  For at våre saksbehandlere skal kunne vurdere om du har særlig tyngende omsorgsoppgaver og omfanget av omsorgsarbeidet best mulig, ber vi deg fylle ut et kartleggingsskjema.

  Det er Tildelingskontoret som avgjør om du har rett til pårørendestøtte, og hvilke tiltak du får tilbud om. Vi vurderer om omsorgsarbeidet du utfører er særlig tyngende, om omsorg fra deg er det beste for den som trenger omsorg, og om omsorgsarbeidet du gjør gjelder nødvendige helse- og omsorgstjenester.

  Det skal legges stor vekt på hva du, og den du gir omsorg til, mener når vi vurderer hvilke tiltak som er aktuelle.

  Hva er nødvendige helse- og omsorgstjenester?

  Det er kun oppgaver som regnes som nødvendige helse- og omsorgstjenester, som kommunen legger til grunn når vi vurderer om du skal få pårørendestøtte. Det vil si at hvis du ikke hadde gjort oppgaven, måtte kommunen ha gitt tjenesten.

  Eksempler på helse- og omsorgstjenester kan være helsehjelp, praktiske oppgaver i hjemmet, stell og pleie, hjelp til fritidsaktiviteter, eller avlastningsopphold i institusjon.

  Det er vanskelig å gi en nøyaktig beskrivelse av hva nødvendige helse- og omsorgstjenester er. Men kommunen skal tilby tjenester på et forsvarlig nivå, basert på en individuell helse- eller sosialfaglig vurdering av den enkeltes behov. Det vil derfor variere hva som regnes som nødvendige tjenester i hver enkelt sak.  

  Hva er særlig tyngende omsorgsarbeid?

  Mange gir omsorg til sine nærmeste, uten at dette nødvendigvis blir definert som særlig tyngende.

  Når kommunen skal vurdere om omsorgsarbeidet er særlig tyngende, vil vi blant annet legge vekt på:

  • hvor mange timer du gir omsorg
  • om arbeidet du gjør er mer fysisk eller psykisk belastende enn det som er vanlig
  • om du gir mye omsorg på natten og dermed mister nattesøvnen
  • hvordan omsorgsarbeidet ditt er fordelt over tid
  • hvor lenge omsorgsarbeidet har pågått, eller er forventet å vare
  • om du på grunn av omsorgsarbeidet blir sosialt isolert og at du ikke kan ta ferie eller delta på fritidsaktiviteter selv
  • om du har omsorg for mer enn én person
  • om du har omsorgsplikt for den du gir omsorg til, altså om det er ditt mindreårige barn
  • om du taper inntekt som følge av omsorgen du gir

  Opplæring, råd og veiledning

  De fleste av oss er pårørende i løpet av livet. Fordi vi står nær noen som har fått en sykdom, en funksjonsnedsettelse eller er rusavhengig. Du kan være et familiemedlem, en venn eller nabo.

  Det å være pårørende kan innebære mye ansvar, vanskelige følelser og valg, og langvarig slitasje. 

  Kommunen har en generell informasjonsplikt overfor deg som pårørende. Det vil si at alle som har behov for det, skal få nok informasjon til å kunne ivareta sine rettigheter og plikter.

  Du som har et særlig tyngende omsorgsarbeid har rett til å få opplæring og veiledning i din rolle som pårørende og omsorgsyter. Dette kan for eksempel være opplæring og veiledning i:

  • hvordan du ivaretar den du gir omsorg til på en forsvarlig måte
  • å arbeide forebyggende med din helsesituasjon
  • hvilke rettigheter du har som pårørende
  • hvilke pårørendetilbud som finnes

  For mer informasjon kan du ta kontakt med Tildelingskontoret

  Tilbud om avlastning

  Avlastning til personer og familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid er også en form for støtte til pårørende. Det skal være et forebyggende tiltak for å hindre overbelastning, det skal gi deg en mulighet til å få nødvendig og regelmessig fritid og ferie, og gi deg mulighet til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter. Meløy kommune har følgende avlastningstilbud:

  • avlastning i institusjon for barn og unge
  • privat avlastning for barn og unge
  • avlastning i institusjon for eldre og mennesker med funksjonsnedsettelser
  • dagopphold i institusjon for eldre og mennesker med funksjonsnedsettelser

  Omsorgsstønad

  Omsorgsstønad er en økonomisk påskjønnelse kommunen kan velge å gi til deg som har særlig tyngende omsorgsarbeid. Omsorgsstønad er det samme som tidligere ble kalt omsorgslønn. Målet med omsorgsstønad er å bidra til best mulig omsorg for den som trenger hjelp i dagliglivet, og skal gjøre det mulig for private omsorgsytere å fortsette omsorgsarbeidet.

  Kan jeg få omsorgsstønad?

  Når Tildelingskontoret vurderer om vi skal tilby omsorgsstønad til deg, er det mange faktorer som spiller inn:

  • Om omsorgsarbeidet er særlig tyngende.
  • Om omsorgsarbeidet gjelder nødvendige omsorgsoppgaver.
  • Om omsorg fra deg er det beste for den som trenger hjelp.
  • Kommunens ressurser.

  Nyttige lenker

  Fullmaktsskjema

  Kartleggingsskjema for omsorgsoppgaver

  Pårørendes rettigheter - HelseNorge

  Pårørendesenteret

  Sist endret: 21.08.2020