Du er her: Forside / Meløyskolen / Ørnes skole

Ørnes skole

Spildervika 10, 8150 Ørnes

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Ørnes skole har 114 elever i 8. - 10. klasse skoleåret 2019-20 . Skolen mottar elever fra barneskolene i Spildra og på Reipå og Neverdal. Skolen skal gjennom faglig dyktighet, tydelige mål, samarbeid og fokus på egen praksis, bidra til et godt læringsutbytte for elevene.  Skolen skal være et godt sted for læring, mestring og utvikling.

  Om oss

  Ørnes skole er en ren ungdomsskole. Skolen ligger i Spildervika i kommunesentret Ørnes.  Skolen består av et hovedbygg med kontorer og klasserom, samt et aktivitetsbygg med spesialrom for praktisk-estetiske fag. Elevene får undervisning i kroppsøving i Ørneshallen som ligger like ved skolen, mens svømmeopplæringen foregår i Meløy fritidsbad. 

  Det er totalt 24 ansatte ved skolen; administrasjonen består av rektor, inspektør og sekretær. I tillegg arbeider 17 lærere og fire assistenter hos oss.

  Reglement og planer

  Ordensreglement

  Virksomhetsplan

  Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø

  Skoledagsorganisering

  Ved Ørnes skole er dagen organisert i økter på henholdsvis 90 og 60 minutter, og timeplanen vår er slik:

  Skole-hjem samarbeid

  Arbeidsplaner for elevene

  Alle elevene får utdelt en arbeidsplan annenhver uke. På denne står det hvilke læringsmål elevene skal arbeide mot i hvert enkelt fag. Elevene testes gjerne i disse læringsmålene mot slutten av arbeidsplanperioden. Vi ber foreldre følge opp denne planen heime, og hjelpe eleven med å få gjort det som skal gjøres.  Arbeidsplanen kan være inndelt slik at eleven selv velger arbeid for perioden. 

  Melding om fravær og annen kontakt
  Vi ber foresatte om å melde fravær via SMS til det telefonnummeret som kontaktlærer har sendt melding fra i starten av skoleåret.  Dette benyttes også fortrinnsvis ved andre beskjeder til skolen.  Ved å bruke dette kontaktnummeret sikrer du også at din kontakt blir lagret og dokumentert i systemet vårt.

  Hvordan får jeg tilgang til mitt barns IOP?

  Råd og utvalg ved skolen

  FAU

  Innkallinger til møter:

  10. april 2019

  6. februar 2019

  28. november 2018

  Referater fra avholdte møter:

  10. april 2019

  6. februar 2019

  28. november 2018

  23. oktober 2018

  SU

  23. oktober 2018

  SMU

  Innkallinger til møter:

  3. desember 2018

  Referater fra avholdte møter:

  3. desember 2018

  Elevrådet

  1. november 2018 (m.fl.)

  Skolemiljø

  Skolemiljø

  Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

  Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Elevenes rett til et godt skolemiljø fremgår av Opplæringsloven §9a.

  Loven gjelder i timer og friminutt på skolen, på skoleveien, i leksehjelp og på skoleturer.

  Kapittel 9 A gjelder i utgangspunktet ikke på fritiden, men hvis elevene opplever noe på fritiden som gjør at de ikke har det trygt og godt på skolen, så må skolen likevel iverksette tiltak inntil eleven har det trygt og godt på skolen igjen.

  Alle elever og foreldre oppfordres til å varsle skolen dersom de mener at noen utsettes for noe som går ut over trivsel, læring eller helse. Da har skolen plikt til å følge opp til saken er løst.

  Aktivitetsplikten; hva innebærer denne?

  Plikt til å følge med

  Innebærer en plikt for den enkelte ansatte til alltid å være årvåken og aktivt observere hvordan elevene har det på skolen, både i forhold til seg selv, medelever og de voksne.

  Plikt til å gripe inn

  Alle ansatte ved skolen skal gripe inn for å stanse situasjoner der det foregår mobbing, vold, diskriminering og trakassering hvis det er mulig.

  Plikt til å varsle

  Alle ansatte skal varsle rektor hvis de får kjennskap til eller har mistanke om at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Rektor skal varsle skoleeieren i alvorlige tilfeller.

  Dersom en som arbeider på skolen får mistanke om eller kjennskap til at en annen som arbeider på skolen utsetter en elev for krenkelser som mobbing, vold, diskriminering eller trakassering, skal vedkommende straks varsle rektor. Det er skjerpede krav til både varsling og tempo i disse sakene.

  Plikt til å undersøke

  Plikten til å undersøke innebærer at skolen undersøker elevens opplevelse av skole-miljøet, ikke at skolen skal skaffe og vurdere bevis for eller mot at eleven er blitt krenket eller mobbet.

  Plikt til å sette inn tiltak

  Tiltakene skriftliggjøres i en aktivitetsplan. I denne skal det stå hvilket problem tiltakene skal løse, hvilke tiltak skolen har planlagt, når tiltakene skal gjennomføres, hvem som er ansvarlig for gjennomføringen av tiltakene og når tiltakene skal evalueres. Rektor har ansvar for å skrive denne, evnt. i samarbeid med andre som kjenner saken. Planen er et internt arbeidsdokument, og skal i utgangspunktet ikke sendes hjem. Skolen har tiltaksplikt helt til eleven opplever å ha det bra. Skolen har ikke plikt til å sette i gang tiltak som er utenfor skolens myndighet eller mulighet.

  Klagerett

  Elever og foreldre kan melde fra til fylkesmannen hvis saken allerede er tatt opp med rektor, og elev eller foreldre ikke er fornøyd med hvordan skolen følger opp saken for at eleven skal få det trygt og godt. Fylkesmannen skal utgjøre et sikkerhetsnett som kan fange opp de sakene skolen selv ikke klarer å løse raskt og riktig. Hvis skolen ikke i tilstrekkelig grad har satt inn egnede tiltak som sørger for at eleven får et trygt og godt skolemiljø, kan fylkesmannen bestemme hva skolen skal gjøre.

  Eksamen

  Avgangselevene ved Ørnes skole skal gjennom to eksamener mot slutten av 10. skoleår; en skriftlig og en muntlig.

  Skriftlig eksamen avholdes i perioden 19.05 - 27.05.2020.

  Muntlig eksamen avholdes i løpet av uke 23-24.

  Elever innvilges ikke permisjon fra undervisningen i disse periodene.

  Skriftlig eksamen

  er såkalt sentralt gitt, det vil si at prøven er lik for alle elevene i landet som kommer opp i faget.  Norsk, matematikk og engelsk er de aktuelle fagene og kommunen trekker hvilke klasser som kommer opp i hva.  I forkant av eksamen i norsk og engelsk arrangeres det en obligatorisk forberedelsesdag på skolen.  Om en elev trekkes ut til eksamen i norsk, vil det bli to eksamensdager; én i hovedmål og én i sidemål.  Elever med eventuelt fritak fra sidemål, får to eksamener på hovedmålet sitt.

  Muntlig eksamen 

  utarbeides av elevenes faglærer.  I forkant av denne prøven får elevene to døgn til  å forberede seg, og de får også tilbud om veiledning fra faglærer.  Det er kun fagene kroppsøving, kunst og håndverk, mat og helse og musikk som elevene ikke kan bli trukket ut i.  Den lokalt gitte eksamenen er individuell og vurderes av to sensorer.

  Skolehelsetjenesten

  Her finner du mer informasjon om skolehelsetjenesten.

  Kontortid helsesykepleier kl. 09.00 - 14.00

  • april: 4., 10., 11., 24., 26.
  • mai: 2., 9., 10., 16., 23., 24., 29.
  • juni: 6., 7., 12., 13.

  NB! Det kan bli endringer, ta evtentuelt kontakt på telefon/sms dersom behov for avtale utenom oppsatte kontortider.

  Malene Bjørklund-Andersen
  Sykepleier
  Tlf: 912 49 529

  Ørnes skole

  Besøksadresse:

  Spildervika 10
  8150 Ørnes

  Telefon: 75710850

  Sist endret: 20.08.2019