Du er her: Forside / Meløyskolen / Ørnes skole

Ørnes skole

Spildervika 10, 8150 Ørnes

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Ørnes skole har 102 elever i 8. - 10. klasse skoleåret 2023-24. Skolen mottar elever fra barneskolene i Spildra og på Reipå og Neverdal. Skolen skal gjennom faglig dyktighet, tydelige mål, samarbeid og fokus på egen praksis, bidra til et godt læringsutbytte for elevene.  Skolen skal være et godt sted for læring, mestring og utvikling.

  Om oss

  Konstituert rektor: Wenche Jonassen
  E-post: jonwen@meloy.kommune.no
  Telefon: 971 00 935

  Inspektør: Svein Inge Lie
  E-post: liesve@meloy.kommune.no
  Telefon: 414 58 848

  Ørnes skole er en ren ungdomsskole. Skolen ligger i Spildervika i kommunesentret Ørnes.  Skolen består av et hovedbygg med kontorer og klasserom, samt et aktivitetsbygg med spesialrom for praktisk-estetiske fag. Elevene får undervisning i kroppsøving i Ørneshallen som ligger like ved skolen, mens svømmeopplæringen foregår i Meløy fritidsbad. 

  Det er totalt 34 ansatte ved skolen; administrasjonen består av rektor, inspektør og sekretær. I tillegg arbeider 24 lærere, 1 miljøarbeider og 6 assistenter hos oss.

  Reglement og planer

  Rutiner for smittevern

  Ordensreglement

  Virksomhetsplan

  Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø

  Skoledagsorganisering

  Ved Ørnes skole er dagen organisert i økter på henholdsvis 90 og 60 minutter, og timeplanen vår er slik:

  Skole-hjem samarbeid

  Arbeidsplaner for elevene

  Alle elevene får utdelt en arbeidsplan hver tredje uke. På denne står det hvilke læringsmål elevene skal arbeide mot i hvert enkelt fag. Elevene testes gjerne i disse læringsmålene mot slutten av arbeidsplanperioden. Vi ber foreldre følge opp denne planen heime, og hjelpe eleven med å få gjort det som skal gjøres.  Arbeidsplanen kan være inndelt slik at eleven selv velger arbeid for perioden. 

  Melding om fravær og annen kontakt
  Vi ber foresatte om å melde fravær via Visma appen.  Dette benyttes også fortrinnsvis ved andre beskjeder til skolen.  Ved å bruke denne appen sikrer du også at din kontakt blir lagret og dokumentert i systemet vårt.

  Hvordan får jeg tilgang til mitt barns IOP?

  Råd og utvalg ved skolen

  FAU

  Innkallinger til møter:

  Innkalling til FAU 12.02.24

  Innkalling FAU 13.11.23

  Innkalling FAU 9.10.23

  Referater fra avholdte møter:

  Referat FAU 12.02.24

  Referat FAU 11.12.23

  Referat FAU 13.11.23

  Vedtekter FAU 31.10.23

  Stiftelsesdokument FAU 31.10.23

  Referat FAU 9.10.23

  SU

  Innkallinger til møter:

  Innkalling SU 1.12.2021

  Referater fra avholdte møter:

  Referat SU 1.12.2021

  SMU

  Innkallinger til møter:

   

  Referater fra avholdte møter:

   

  Elevrådet

  Referat fra avholdte møter:

  12. mars 2021

   

  Skolemiljø

  Skolemiljø

  Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

  Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Elevenes rett til et godt skolemiljø fremgår av Opplæringsloven §9a.

  Loven gjelder i timer og friminutt på skolen, på skoleveien, i leksehjelp og på skoleturer.

  Kapittel 9 A gjelder i utgangspunktet ikke på fritiden, men hvis elevene opplever noe på fritiden som gjør at de ikke har det trygt og godt på skolen, så må skolen likevel iverksette tiltak inntil eleven har det trygt og godt på skolen igjen.

  Alle elever og foreldre oppfordres til å varsle skolen dersom de mener at noen utsettes for noe som går ut over trivsel, læring eller helse. Da har skolen plikt til å følge opp til saken er løst.

  Aktivitetsplikten; hva innebærer denne?

  Plikt til å følge med

  Innebærer en plikt for den enkelte ansatte til alltid å være årvåken og aktivt observere hvordan elevene har det på skolen, både i forhold til seg selv, medelever og de voksne.

  Plikt til å gripe inn

  Alle ansatte ved skolen skal gripe inn for å stanse situasjoner der det foregår mobbing, vold, diskriminering og trakassering hvis det er mulig.

  Plikt til å varsle

  Alle ansatte skal varsle rektor hvis de får kjennskap til eller har mistanke om at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Rektor skal varsle skoleeieren i alvorlige tilfeller.

  Dersom en som arbeider på skolen får mistanke om eller kjennskap til at en annen som arbeider på skolen utsetter en elev for krenkelser som mobbing, vold, diskriminering eller trakassering, skal vedkommende straks varsle rektor. Det er skjerpede krav til både varsling og tempo i disse sakene.

  Plikt til å undersøke

  Plikten til å undersøke innebærer at skolen undersøker elevens opplevelse av skole-miljøet, ikke at skolen skal skaffe og vurdere bevis for eller mot at eleven er blitt krenket eller mobbet.

  Plikt til å sette inn tiltak

  Tiltakene skriftliggjøres i en aktivitetsplan. I denne skal det stå hvilket problem tiltakene skal løse, hvilke tiltak skolen har planlagt, når tiltakene skal gjennomføres, hvem som er ansvarlig for gjennomføringen av tiltakene og når tiltakene skal evalueres. Rektor har ansvar for å skrive denne, evnt. i samarbeid med andre som kjenner saken. Planen er et internt arbeidsdokument, og skal i utgangspunktet ikke sendes hjem. Skolen har tiltaksplikt helt til eleven opplever å ha det bra. Skolen har ikke plikt til å sette i gang tiltak som er utenfor skolens myndighet eller mulighet.

  Klagerett

  Elever og foreldre kan melde fra til fylkesmannen hvis saken allerede er tatt opp med rektor, og elev eller foreldre ikke er fornøyd med hvordan skolen følger opp saken for at eleven skal få det trygt og godt. Fylkesmannen skal utgjøre et sikkerhetsnett som kan fange opp de sakene skolen selv ikke klarer å løse raskt og riktig. Hvis skolen ikke i tilstrekkelig grad har satt inn egnede tiltak som sørger for at eleven får et trygt og godt skolemiljø, kan fylkesmannen bestemme hva skolen skal gjøre.

  Eksamen

  Avgangselevene ved Ørnes skole skal normalt gjennom to eksamener mot slutten av 10. skoleår; en skriftlig og en muntlig.  Elever innvilges ikke permisjon fra undervisningen i disse periodene.
   Muntlig eksamen vil bli gjennomført som normalt helt mot slutten av skoleåret.

  Skriftlig eksamen

  er såkalt sentralt gitt, det vil si at prøven er lik for alle elevene i landet som kommer opp i faget.  Norsk, matematikk og engelsk er de aktuelle fagene og kommunen trekker hvilke klasser som kommer opp i hva.  I forkant av eksamen i norsk og engelsk arrangeres det en obligatorisk forberedelsesdag på skolen.  Om en elev trekkes ut til eksamen i norsk, vil det bli to eksamensdager; én i hovedmål og én i sidemål.  Elever med eventuelt fritak fra sidemål, får to eksamener på hovedmålet sitt.

  Muntlig eksamen 

  utarbeides av elevenes faglærer.  I forkant av denne prøven får elevene to døgn til  å forberede seg, og de får også tilbud om veiledning fra faglærer.  Det er kun fagene kroppsøving, kunst og håndverk, mat og helse og musikk som elevene ikke kan bli trukket ut i.  Den lokalt gitte eksamenen er individuell og vurderes av to sensorer.

  Skolehelsetjenesten

  Her finner du mer informasjon om skolehelsetjenesten.

  KONTORTID HELSESYKEPLEIER 

  Mandager 
  kl. 09:00-14:30
   

  Mandag 08. Januar 
  Mandag 15. Januar 
  Mandag 05. Februar 
  Mandag 12. Februar 

  Du kan også ringe meg eller sende sms på nummer 912 49 529                                           

  Hilsen 

  Martine Halsos 
  konst. helsesykepleier 

  Nyheter fra skolen

  Tirsdag 12. desember hadde vi halldag og elevene spilte innebandy og volleyball. De av elevene som ikke deltok eller hadde pause heiet på de andre elevene. Generelt så var det veldig god stemning og det var godt med en skoledag med mye fysisk aktivitet.  

   

    

   

   

   

   

  Gangen i inngangspartiet får seg et etterlengtet strøk maling 

   

  Trafikkdag med nødetatene i Meløy. Elevene på 10.trinn var markører. Deler av opplæringa var på ambulansestasjonen. En flott og lærerik dag. 

  I januar hadde elevene BraMat kurs sammen med Berit R. Braseth og faglærerne på 9.trinnet. Opplegget varer 4 undervisningstimer i løpet av to uker. Det ble det jobbet med hvilke næringsstoffer maten vår inneholder, hvilken næringsstoffer er viktig i å få i seg og hva gjør disse næringsstoffene med kroppen vår. Etter teoridelen jobbet elevene grupper og de rullerte på 4 stasjoner. På en av stasjonene lagde de blant annet smoothies. Bildene her er tatt fra den første økta med BraMat kurset. 

   

  Guttene i 10B var på tur til akebakken i Dalen. Pølser, bål, aking og et strålende vær.  

  8A har hatt sosial aktivitet og pyntet i klasserommet. Vi har laget vinterhimmel med silkepapir, snøkrystaller av nabbiperler og hus av melkekartong og gipsbandasje. 

   

   Foreldrekontaktene i 10B arrangerte  sosialkveld med pepperkake baking, gløgg og julebrus. Ei koselig stund for ungdommene og foreldre.

   

  Tur for 8.trinn 4-5. oktober. 

  Sal og Scene inviterte Spildra skole på besøk

  Ørnes skole

  Besøksadresse:

  Spildervika 10
  8150 Ørnes

  Telefon: 75710850

  Sist endret: 04.07.2024