Du er her: Forside / Meløyskolen / Meløy voksenopplæring

Meløy voksenopplæring

Glomveien 10, 8160 Glomfjord

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


   Om oss

  Meløy voksenopplæring gir grunnopplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, introduksjonsprogram for flykninger og grunnskole for voksne.

  Her finner du oss

  Vi holder til i 2.etasje på kulturhuset i Glomfjord. Bruk hovedinngangen. Gå til venstre. Glassdøren ved siden av døra til hallen fører deg opp til Meløy voksenopplæring.

  Åpningstider

  Kontortid: Mandag - fredag: 8.00 - 15.30

  Undervisningstid: Mandag - fredag: 9.00 - 15.00

  Ansatte
  • rektor, Kathy Frøskeland mobil 97547334
  • sekretær Linn Mikalsen mobil 41654539
  • allmennlærer/spesialpedagog, Linda Kjær
  • allmennlærer, Tove Winsnes
  • lærer Paul Erik Herstad
  • assistent; Lisbeth Jensen
  •  lærer Anne Marie Holand
  Elever

  Skolen har ca.28 deltakere . Siden vi har inntak flere ganger i året, vil elevtallet variere.

  Nyheter

  Norskopplæringen

  Meløy voksenopplæring gir grunnopplæring i norsk for voksne innvandrere og introduksjonsprogram for flykninger.

  Informasjon om rettigheter og plikter i forbindelse med norskopplæring 

  Flyktninger og andre innvandrere kan ha rett til ulike typer opplæring. Hvem som har rett og plikt til hva, avhenger blant annet av type oppholdstillatelse og alder.

  Les mer om:

   

  Spor og nivådeling i  norskopplæringen

  Norskopplæringen er inndelt i fire ulike spor:

  Alfabetiseringsmodulen

  Gir begynneropplæring i lesing og skriving til elever med liten eller ingen skolebakgrunn fra eget hjemland, i hovedsak til elever som ikke kan lese og skrive. De har behov for grunnleggende lese- og skriveopplæring før de går inn i ordinær språkopplæring på spor 1.

  Spor 1:

  Tilrettelagt for deltakere som har liten eller ingen skolegang.Noen deltakere kan lese, men har lite skriveerfaring, mens andre ikke har noen lese- og skriveerfaring i det hele tatt. Elevene skal få tilstrekkelige språkkunnskaper på et grunnleggende nivå får å kunne gå ut i arbeidslivet eller fortsette med skole.

  Veiledende nivå for avslutning av opplæring på spor 1:

  • muntlige ferdigheter: Opp til A2-nivå
  • skriftlige ferdigheter: A1-nivå

  Spor 2:

  Spor 2 er tilrettelagt for deltakere som har en del skolegang. Flere har kompetanse på videregående nivå.  Deltakerne har skriftspråklige ferdigheter på morsmålet eller et annet språk og kan bruke skriftspråket som redskap for læring. Noen av deltakerne på spor 2 kan ha liten eller ingen erfaring med det latinske alfabetet og vil derfor trenge opplæring i å bruke dette. Mange har kompetanse i ett eller flere fremmedspråk og kan ha utviklet en språklig bevissthet som kan være nyttig i norskopplæringen. Opplæringen på spor 2 har middels progresjon.

  Noen deltakere ønsker å kunne ta etterutdanning, men de fleste ønsker å komme raskt ut i arbeidslivet. 

  Veiledende nivå for avslutning av opplæring på spor 2:

  • muntlige ferdigheter: nivå A2 eller B1
  • skriftlige ferdigheter: nivå A2 eller B1

   Spor 3:

  Flere av deltakerne har kompetanse fra høyskole/universitet. Deltakerne er vant til å bruke lesing og skriving i tilegnelse av kunnskap og har ofte lært ett eller flere fremmedspråk på skolen. Mange har utviklet gode læringsstrategier og har høy språklig bevissthet. Opplæringen på spor 3 har rask progresjon. 

  Veiledende nivå for avslutning av opplæring på spor 3:

  • muntlige ferdigheter: nivå B1
  • skriftlige ferdigheter: nivå B1

  Opplæring til nivå B2 skal gis hvis dette nivået kan nås i løpet av de pliktfestede 600 timene.

  Introduksjonsprogrammet

  Flyktninger og deres familiegjenforente deltar på introduksjonsprogrammet. Dette er et helhetlig tilbud på fulltid. Flyktningene mottar introduksjonsstønad inntil to år når de begynner på introduksjonsprogrammet. Ved behov kan det forlenges med inntil ett år.

  Deltakerne får opplæring i norsk, samfunnskunnskap samt forberedelse til arbeidslivet (språkpraksis). 

  Språkpraksis

  Målet med introduksjonsprogrammet er å få flest mulig ut i arbeid eller videre skolegang etter endt program. I løpet av introduksjonsprogrammet skal alle elevene ha praksis på ulike arbeidsplasser. Her får elevene praktisere sine norskkunnskaper i tillegg til at de får god innføring i norsk arbeidsliv. 

  Ved Meløy voksenopplæring har elevene praksis to dager i uka, i hovedsak mandager og fredager.  Elevene har tett oppfølging i samarbeid med flyktningkontoret. De resterende tre dagene har deltakerne opplæring i norsk.

  Her kan du lese mer om introduksjonsprogrammet.

   Undervisningsdager på skolen

  Introduksjonselevene har norskundervisning på skolen tirsdager, onsdager og torsdager fra kl.9.00 - 15.00. I tillegg har de språkpraksis/arbeidspraksis i ulike bedrifter i hovedsak på mandager og fredager.

  De andre deltakerne har undervisning tirsdag fra kl.9.00 - 13.00 samt onsdag og torsdag fra kl.9.00- 15.00.

  Vi starter nybegynnerklasser fire ganger i året.

  Norskprøven

  Norskprøven og samfunnskunnskapsprøven er obligatoriske for alle som har fått opphold etter 1.september 2013 og som har rett og plikt til opplæring.  Imidlertid er det noen regler for fritak. Reglene for fritak står lengre ned på siden. Det er fortsatt frivillig for deltakere å gå opp til norskprøve hvis de har fått innvilget oppholdstillatelse før 1.september 2013.

  Avsluttende prøve i norsk består av fire delprøver. Leseprøven, lytteprøven, muntlig prøve og prøve i skriftlig fremstilling. Du velger selv om du vil ta alle fire delprøvene samtidig, eller om du bare vil  ta en eller to delprøver i denne prøveperioden. Hvis du har rett til gratis opplæring i norsk, har du rett til å ta alle delprøvene gratis en gang. Du må kontakte voksenopplæringen der du bor for å melde deg på til gratis prøve. 

  Den skriftlige prøven har tre deler:

  • lytteprøve (25–50 minutter)
  • leseprøve (75 minutter)
  • skriveprøve (90 minutter på A1–A2 og A2–B1, 120 minutter på B1–B2)

  Delprøvene i lytt og les er adaptive. Det betyr at oppgavene på prøvene tilpasser seg det språklige nivået du er på. Antallet oppgaver du får vil variere ut fra svarene du gir. Jo flere riktige svar, jo flere og vanskeligere oppgaver får du. I tillegg vil delprøven i lytting bli lenger jo flere riktige svar du får.

  Den muntlige prøven er delt inn i en samtaledel og en individuell del. Du må velge nivå A1–A2, nivå A2–B1 eller nivå B1–B2 når du melder deg opp. Den muntlige prøven varer i 20 til 30 minutter. Deltakere ved Meløy voksenopplæring må ta den muntlige prøven hos Bodø voksenopplæring.

   

  Prøvedatoer 2018/2019

  Viktige datoerNorskprøve vinter

  29.oktober –2. november

  Påmelding for norskprøven åpner kl 09:00

  26. november–6. desember

  Prøveperiode

  10. januar 2019 -17. januar 2019

  Prøvebevis blir sendt i posten og karakterutskrift sendt på e-post

  11. februar 2019

  Frist for å klage på resultat på delprøve i skriftlig framstilling

   

  Viktige datoer

  Norskprøve vår 2019

  21. januar –25. januar

  Påmelding for norskprøven åpner kl 09:00

  11. mars –15. mars

  Prøveperiode

  Fra 5. april

  Prøvebevis blir sendt i posten og karakterutskrift sendt på e-post

  3. mai

  Frist for å klage på resultat på delprøve i skriftlig framstilling

   

  Viktige datoer

  Norskprøve sommer 2019

  23. april - 26. april

  Påmelding for norskprøven åpner kl 09:00

  20. mai - 4. juni

  Prøveperiode

  20. juni

  Prøvebevis blir sendt i posten og karakterutskrift sendt på e-post

  18. juli

  Frist for å klage på resultat på delprøve i skriftlig framstilling

  Deltakere ved Meløy voksenopplæring vil bli påmeldt av skolen.


  Privatister kan melde seg på her:

  Påmelding til norskprøve

  Her kan du søke om fritak fra norskprøven

  Norskprøven og samfunnskunnskapsprøven er obligatoriske for alle som har fått opphold etter 1.september 2013 og som har rett og plikt til opplæring.  Imidlertid er det noen regler for fritak. Det er fortsatt frivillig for deltakere å gå opp til norskprøve hvis de har fått innvilget oppholdstillatelse før 1.september 2013.

  Fritak fra plikt til opplæring i norsk

  1) særlige helsemessige eller andre tungtveiende årsaker tilsier det

  2) de kan dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk

  Tilstrekkelige kunnskaper i norsk (punk to) kan dokumenteres med en av følgende:

  • bestått norskprøve med ferdigheter på minimum nivå A2 på skriftlig og muntlig prøve
  • gjennomført opplæring  i norsk iht. læreplan for faget i grunnskolen eller videregående skole, og hvor det er satt karakter i faget
  • gjennomført studie i norsk på universitets- eller høgskolenivå i Norge eller i utlandet tilsvarende 30 studiepoeng
  • i tillegg kan kommunen tidligere ha gitt deg unntak fra kravet om bestått prøve i norsk muntlig eller unntak fra kravet til norskopplæring

  Søk fritak

  Les mer om

  Samfunnskunnskap

  Meløy voksenopplæring gir grunnopplæring i samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

  Informasjon om rettigheter og plikter i forbindelse med samfunnskunnskapsopplæring 

  Flyktninger og andre innvandrere kan ha rett til ulike typer opplæring. Hvem som har rett og plikt til hva, avhenger blant annet av type oppholdstillatelse og alder.

  Les her om rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

  50 timers samfunnskunnskapskurs

  Høsten 2018 starter vi opp med samfunnskunnskapskurs allerede ved skolestart; i uke 34 og 35. Et nytt samfunnskunnskapskurs vil bli gjennomført våren 2019, sannsynligvis med oppstart i uke 10 (vinterferieuka).

  Undervisningen beskriver og forklarer viktige trekk i det norske samfunnet. Deltakerne blir også informert om sine plikter, rettigheter og muligheter. I tillegg vil undervisningen formidle kjennskap til sentrale verdier i det norske samfunnet. 

  Kurset er inndelt i følgende sju emner:

  1. Ny innvandrer i Norge
  2. Histore, geografi og levesett
  3. Barn og familie
  4. Helse
  5. Utdanning og kompetanse
  6. Arbeidsli
  7. Demokrati og velferdssamfunn

  Her kan du lese mer om kurset.

  Samfunnskunnskapsprøven

  Prøven skal avslutte opplæringen i 50 timer samfunnskunnskap. Prøven varer i maksimum 60 minutter. Du får 38 spørsmål med tre svaralternativer, der bare ett svar er riktig. Du må ha minst 29 riktige svar for å bestå prøven.

  Prøvedatoer høsten 2018

  • 12. september
  • 16. oktober
  • 14. november
  • 12. desember

  Du kan velge om du vil ta samfunnskunnskapsprøven på norsk eller på eget morsmål. Det er ulike krav til hvilket språk du består samfunnskunnskapsprøven på når du skal søke om permanent oppholdstillatelse eller norsk statsborgerskap. Her kan du lese mer om kravene.

  Påmelding

  Deltakere ved Meløy voksenopplæring vil bli påmeldt av skolen.

  Privatister kan melde seg på her:

  Påmelding til samfunnskunnskapsprøven

  Her kan du søke om fritak fra prøven i samfunnskunnskap

  Norskprøven og samfunnskunnskapsprøven er obligatoriske for alle som har fått opphold etter 1.september 2013 og som har rett og plikt til opplæring.  Imidlertid er det noen regler for fritak. 

  Fritak fra plikt til opplæring i samfunnskunnskap

  1) de kan dokumentere tilstrekkelige kunnskaper om det norske samfunnet

  Personer som etter 1. januar 2016 får innvilget sin første tillatelse som gir plikt til opplæring, og som skal søke fritak fra opplæringen, må søke eget fritak fra opplæring i samfunnskunnskap.

  Personer som får fritak fra plikten, kan beholde retten til norskopplæring.

  Tilstrekkelige kunnskaper i samfunnskunnskap (punkt 1) kan dokumenteres med en av følgende: 

  • bestått prøve i samfunnskunnskap
  • gjennomført opplæring i samfunnskunnskap i henhold til læreplan for faget i grunnskolen eller videregående skole, og hvor det er satt karakter i faget
  • gjennomført studie og bestått studier i samfunnsfag som gir kunnskap om Norge, på universitets- eller høgskolenivå i Norge eller i utlandet tilsvarende 10 studiepoeng
  • i tillegg kan kommunen tidligere ha gitt deg unntak fra kravet til opplæring i samfunnskunnskap eller unntak fra kravet til bestått prøve

  Søk fritak

  Les mer om:

  Statsborgerprøven

  Statsborgerprøven varer i maksimalt 60 minutter. 

  Prøven er på norsk. Det er 36 oppgaver på prøven. Hver oppgave har tre svaralternativer hver, der bare ett svar er riktig. Du må ha minst 24 riktige svar for å bestå prøven.

  Her kan du lese mer om pensum til både samfunnskunnskapsprøven og Statsborgerprøven 

  Prøvedatoer høsten 2018

  • 12. september
  • 16. oktober
  • 14. november
  • 12. desember

  Påmelding

  Deltakere ved Meløy voksenopplæring vil bli påmeldt av skolen.

  Privatister kan melde seg på her:

  Påmelding til Statsborgerprøven

  Grunnskole for voksne

  Meløy voksenopplæring tilbyr grunnskole for voksne.

  For å ha rett til grunnskoleopplæring, må den voksne

  • være over opplæringspliktig alder
  • ha behov for grunnskoleopplæring
  • ha lovlig opphold i Norge
  Les mer om grunnskoleopplæringen her

  Deltakere over 16 år som ikke har fullført grunnskole eller som mangler grunnskolefag har rett til grunnskole etter Opplæringslovens paragraf 4A-1 for å få godkjent vitnemål. Du har rett til grunnskole selv om du ikke planlegger å ta eksamen og fortsette til videregående skole, men bare trenger grunnleggende ferdigheter. Denne opplæringen skal være gratis.

  Les mer om grunnskole for voksne her 

  Grunnskolefagene

  Grunnskole for voksne gir undervisning i  kjernefagene norsk, engelsk, matematikk, samfunnskunnskap og naturfag. Du må ha karakterer i de tre skriftlige fagene

  • norsk
  • engelsk 
  • matematikk

  og de to muntlige fagene

  • samfunnsfag
  • naturfag

  Du kan velge om du vil ta ett eller flere fag over ett eller flere år.

  Les mer om målene i læreplanen her i følgende fag:

  Er du over 16 år og bosatt i Meløy kommune, kan du søke om plass. Søknadsfristen er satt til 1. mai hvert år.Ta kontakt med skolen for mer utfyllende informasjon.

  Realkompetansevurdering

  Du kan bli realkompetansevurdert hvis du mangler dokumentasjon på gjennomført grunnskole i ett eller flere fag hvis du ønsker å søke på videregående skole.

  Les mer om realkompetansevurdering her

  Ta kontakt med karriereveilder ved Meløy videregående skole hvis du ønsker realkompetansevurdering. Her vil du bli henvist videre for å få vurdert om dine kunnskaper fra all din utdanning og arbeidserfaring er gode nok for å kunne mestre nivået på videregående skole. Her vil du bli vurdert i forhold til skolefagene matematikk, engelsk, norsk, samfunnsfag og naturfag fra målene fra læreplanen for 10.klasse. 

  Du må selv søke om å bli realkompetansevurdert. Fyll ut egenvurderingsskjemaene i de fagene du ønsker å bli realkompetansevurdert i. Disse skjemaene gir en forenklet oversikt over hva elevene må kunne etter 10.trinn. Egenvurderingsskjemaene sendes inn sammen med søknaden om realkompetansevurdering. Du vil så bli bedt til å møte opp til en samtale og kartlegging. Selve vurderingen skjer senere, og den kan gå over flere dager. Du må oppnå karakteren 2 eller bedre. 

  Les mer om målene i læreplanen her i følgende fag:

  Les mer om realkompetansevurdering her

  Her finner du kontaktinformasjon til Meløy videregående skole

  Reglement og planer

  Krav til oppholdstillatelse

  Permanent oppholdstillatelse

  Med permanent oppholdstillatelse kan du oppholde deg og arbeide i Norge på ubestemt tid. Du har også ekstra vern mot å bli utvist. Vanligvis må du ha bodd i Norge i mer enn 3 år.

  Fra og med 1.september 2017 må de mellom 18 - 67 som søker om permanent oppholdstillatelse:

  • bestå norsk muntlig på minimum A1-nivå
  • bestå samfunnskunnskapsprøve på et språk de forstår
  • må kunne forsørge seg selv (ha egen inntekt) på kr. 238.784,- før skatt (er noen unntak fra denne regelen)
  • må ikke ha mottatt sosialhjelp de siste 12 månedene

  Les mer om permanent oppholdstillatelse her 

  Norsk statsborgerskap

  Vanligvis må du ha bodd i Norge i 7 år før du kan søke om norsk statsborgerskap. Reglene er ulike for de som har oppholdstillatelse i Norge. Kravene for å få norsk statsborberskap er ikke like for alle. Hvor gammel du er, når du kom til Norge og hvem du er gift med, kan for eksempel påvirke hvor lenge du må ha oppholdt deg i Norge før du kan søke.

  Les  mer om norsk statsborgerskap her 

  Fra og med 1.januar 2017 må de mellom 18 - 67 år som søker norsk statsborgerskap:

  • som hovedregel ha gjennomført godkjent opplæring i norsk og samfunnskunnskap
  • bestå norskprøve i norsk muntlig på minimum nivå A2 
  • bestå samfunnskunnskapsprøve på norsk eller bestå statsborgerprøve

  Fritak fra plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap

  1) særlige helsemessige eller andre tungtveiende årsaker tilsier det

  2) de kan dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk

  3) de kan dokumentere tilstrekkelige kunnskaper om det norske samfunnet

  Tilstrekkelige kunnskaper i norsk (punk to) kan dokumenteres med en av følgende:

  • bestått norskprøve med ferdigheter på minimum nivå A2 på skriftlig og muntlig prøve
  • gjennomført opplæring  i norsk iht. læreplan for faget i grunnskolen eller videregående skole, og hvor det er satt karakter i faget
  • gjennomført studie i norsk på universitets- eller høgskolenivå i Norge eller i utlandet tilsvarende 30 studiepoeng
  • i tillegg kan kommunen tidligere ha gitt deg unntak fra kravet om bestått prøve i norsk muntlig eller unntak fra kravet til norskopplæring

  Tilstrekkelige kunnskaper i samfunnskunnskap (punkt 3) kan dokumenteres med en av følgende: 

  • bestått prøve i samfunnskunnskap
  • gjennomført opplæring i samfunnskunnskap i henhold til læreplan for faget i grunnskolen eller videregående skole, og hvor det er satt karakter i faget
  • gjennomført studie og bestått studier i samfunnsfag som gir kunnskap om Norge, på universitets- eller høgskolenivå i Norge eller i utlandet tilsvarende 10 studiepoeng
  • i tillegg kan kommunen tidligere ha gitt deg unntak fra kravet til opplæring i samfunnskunnskap eller unntak fra kravet til bestått prøve

  Les mer om:

  Flyktningtjenesten

  Her finner du informasjon om flyktningtjenesten.

  Skolehelsetjenesten

  Her finner du informasjon om skolehelsetjenesten for flyktninger og asylsøkere.

  Om Kompetanse Norge, Udir, IMDi og UDI 

  Kompetanse Norge har ansvar for den offentlige læreplanen og innholdet i prøvene i norsk og samfunnskunnskap for de deltakerne som følger introduksjonsloven.

  Udir (utdanningsdirektoratet) har ansvaret for utvikling av barnehage- og skolesektoren for de som tar grunnskoleopplæring (følger læreplanen i Kunnskapsløftet)

  IMDi (integrerings- og mangfoldsdirektoratet) følger opp politikken som myndighetene bestemmer. Det er et kompetansesenter som gir faglige råd for kommunene og myndighetene. Deres hovedoppgaver er blant annet:

  • å samarbeide med kommuner om å bosette flyktninger
  • følge opp introduksjonsloven

  UDI (utlendingsdirektoratet) har ansvar for behandling av søknader fra utlendinger som vil besøke eller bo i Norge, drift av asylmottak og utvisningssaker.

  Nyttige lenker

  Læreboka På vei: http://www.pavei.cappelen.no/

  Læreboka Stein på stein: http://www.steinpastein.cappelen.no/

  Ordbok Lexin: http://lexin.udir.no/

  Moava, del og lær: http://www.moava.org

   

  Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi):  https://www.imdi.no/

  Kompetanse Norge: https://www.kompetansenorge.no

  Utdanningsdirektoratet: https://udir.no

  UDI (utlendingsdirektoratet):  https://www.udi.no/

  Meløy voksenopplæring

  Besøksadresse:

  Glomveien 10
  8160 Glomfjord

  Telefon: 75710120

  Sist endret: 26.08.2020