Du er her: Forside / Nyheter / Budsjett og økonomiplan

Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan.

7. november la konstituert rådmann Kristin Eide Holdal frem rådmannens forslag til budsjett for 2019 og økonomiplan for 2019 – 2022.

Her kan du lese hele budsjettdokumentet (oppdatert versjon 9. november)

Her kan du se konstituert rådmann Kristin Eide Holdal legge fram forslaget (nett-TV).

Rådmannens budsjettforslag legger opp til at Meløy kommune skal få en mer bærekraftig økonomi i løpet av økonomiplanperioden. Det er viktig å innhente innspill i en budsjettprosess, og samtidig gjøre noen valg. Utfordringsbildet viser blant annet endringer i demografi, og det er også et gap mellom kostnader og inntekter. Dette gjelder både for investeringer og for drift. 2018 er et år hvor vi ligger an til balanse, og dette skjer etter flere endringer innen de ulike tjenestene. 

Fond
I rådmannens budsjettforslag er det lagt opp til at vi for hvert av årene i budsjett- og økonomiplanperioden skal ha et mindreforbruk. Det er foreslått å sette av mindreforbruket på disposisjonsfond. Vedtatte investeringer som nytt omsorgssenter og ny skole iverksettes i perioden.

Ombygging og veivedlikehold
Renovering og ombygging er foreslått for Vall sykehjem, Ørnes gamle sykehjem og Neverdal skole. Det er foreslått flere investeringstiltak innen vann og avløp. I tillegg er det foreslått å ruste opp veiene etter flere år der vi ikke har hatt mulighet til å bruke midler til dette. Kommunen eier flere typer boliger. Det er ikke tatt inn inntekt fra salg av kommunale boliger eller eiendommer i rådmannens budsjettforslag.

Endringer på enhetene
For driftsområdene er det foreslått å justere bemanningen ved de ulike enhetene ut fra endringer i målgruppene for tjenester, og ut fra muligheten til modernisering og effektivisering av tjenester. Den største endringen ligger innen området Oppvekst, der antall lærerårsverk går ned med 12 sammenlignet med 2018. Antall årsverk for Meløy kommune i budsjettet for 2019 er 635. Dette er inkludert området Eiendom, som ble overført fra Meløy Eiendom KF til kommunen fra 1. januar 2018. Det er foreslått å øke overføringen til frivilligsentralen. Frivilligsentralen arbeider godt og målrettet, og er en god samarbeidspartner for Meløy kommune.

Eiendomsskatt
På inntektssiden er det foreslått å innføre eiendomsskatt på forretningseiendommer, hus og fritidshus. Det er foreslått å starte med 1 ‰ i 2020 og å øke med 1 ‰ i 2021 og i 2022. Ved innføring av eiendomsskatt på denne type eiendommer kan det gjøres flere valg. Kommunen kan for eksempel velge en modell med bunnfradrag, som tar hensyn til småbarnsfamilier. Det er i budsjett og økonomiplan lagt inn økt inntjening på konsesjonskraft. Midler fra havbruksfondet til kommunen er foreslått brukt til investeringsprosjekt i henhold til vedtak, med 4,1 millioner for hvert av årene i økonomiplanperioden.

Endringsprosjektet
Endringsprosjektet satte fokus på muligheter og begrensninger til å gjøre endringer som påvirker økonomien, på kortere og litt lengre sikt. Rådmann og kommunalsjefer, ordfører, formannskap og hovedtillitsvalgte har i 2018 deltatt i et utviklingsnettverk i regi av KS og Fylkesmannen. Dette nettverket var opprinnelig etablert som en del av oppfølgingen av kommuner som stod i ROBEK -registeret. Meløy kommune står ikke lenger i dette registeret. Likevel er kommunen fortsatt med i nettverket, og deltar på samlinger.

Potensial
Det ligger et potensial til mange forbedringer for å stabilisere en sunn og god økonomi for kommunen. Noe av dette potensialet ligger i en felles forståelse av utfordringer mellom administrasjon, tillitsvalgte og politikere. Ut fra en slik felles forståelse kan vi sette oss langsiktige mål, som vil bidra til vekst og utvikling for kommunen. Vi må ha et fortsatt fokus på å arbeide for at Meløy kommune skal ha en sunn økonomi, med overskudd hvert år, og med disposisjonsfond som er stort nok til at kommunen kan tåle uforutsette og brå endringer i de økonomiske forutsetningene.

Saksgang

Budsjettforslaget blir nå oversendt til råd og utvalg for videre behandling. Budsjett og økonomiplanen skal behandles i følgende utvalg, før det til slutt behandles i kommunestyret 6. desember:

  • driftsutvalget 14. november
  • plan og kommunalteknikk 15. november
  • arbeidsmiljøutvalget 21. november
  • administrasjonsutvalget 22. november
  • formannskapet 22. november - se protokoll
  • eldrerådet 27. november
  • rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 27. november
  • kommunestyret 6. desember
Sist endret: 26.11.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?