Du er her: Forside / Nyheter / Budsjett 2024 - Politikk og administrasjon

Kommunedirektøren legger fram et forslag til budsjett og økonomiplan 2024 – 2027 som er stramt og som innebærer både organisatoriske og strukturelle endringer. Vedtas forslaget vil Meløy kommune være over den økonomiske kneika allerede i 2027.

Kommunedirektør Arne Johansen la 6. november fram sitt forslag til budsjett og økonomiplan for perioden 2024 – 2027. Forslaget er et betydelig steg i riktig retning for at Meløy kommunes økonomi igjen kan bli bærekraftig. For å få dette til må utgiftene reduseres samtidig som inntektene økes. Det er derfor, som ett av tiltakene, foreslått eiendomsskatt i hele kommunen. Utover økte inntekter, foreslås det utgiftskutt som vil påvirke driften av kommunens tjenester.   

- Budsjettet er stramt og vil berøre alle, både ansatte, ledere, tillitsvalgte, politikere og innbyggere. Vi må tilpasse oss situasjonen vi er i og sammen jobbe for en bedre og bærekraftig kommune å bo i, sier Johansen. 

Kutt i utgifter 

Av tiltak foreslår kommunedirektøren blant annet: 

  • sammenslåing av Glomfjord og Ørnes legekontorer 
  • flytte ungdomsskolen i Glomfjord til Ørnes 
  • nedleggelse av Engavågen bofellesskap 
  • bemanningstilpasning i hele organisasjonen, ca. 50 årsverk 
  • etablere kommunalt dagaktivitetstilbud  
  • helseinstitusjonene skal bestå, og vi skal differensiere tilbudene tilpasset brukerens behov  
  • sommerstengte barnehager  
  • starte prosess nedlegging Reipå skole 
  • satsning på velferdsteknolog

Underskudd fra 2022 og 2023  

Meløy kommune drar med seg et underskudd fra 2022 og 2023 inn i økonomiplanperioden. Kommuner som går med underskudd to år på rad blir innmeldt i ROBEK. Det er derfor forventet at Meløy vil innmeldes i ROBEK når regnskap for 2023 legges fram våren 2024. Underskudd fra tidligere år må dekkes inn i kommende økonomiplanperiode. I budsjettforslaget er det derfor budsjettert med inndekking av underskuddet til og med 2027. Fra 2028 kan kommunen begynne å sette av midler på fond og meldes ut av ROBEK.   

- Det legges opp til at vi er over kneika og ute av ROBEK i 2027. Først da kan kommunen sette av penger til å bygge opp fond og få en bærekraftig økonomi, sier kommunedirektøren. 

Ikke maks eiendomsskatt 

Det er lagt opp til en opptrapping av eiendomsskatt på bolig og fritidseiendom fra 1 til 3 promille fra 2024 til 2026. I 2027 er det ikke lagt inn økning til 4 promille til tross for at kommunen har anledning til det. Det er fordi økonomien på det tidspunktet er i balanse og ytterligere økning ikke er nødvendig.  

- Men, dette forutsetter at vi holder et lavt utgifts- og investeringsnivå en tid framover, presiserer Johansen.   

 I 2024 er det budsjettert med til sammen 852,8 MNOK i driftsinntekter. 58 % av disse er rammeoverføring fra staten og skatt på inntekt og formue. Eiendomsskatt utgjør 8 %. Øvrige 34 % er i hovedsak kraftinntekter, brukerbetalinger og salgs- og leieinntekter.  

90 % av kommunens midler som fordeles til drift går til tjenester i tjenesteområdene for oppvekst, helse og velferd, samt samfunn.  

Budsjettprosessen videre

Budsjettet skal behandles i formannskapet 21. november. Formannskapets innstilling legges ut til offentlig ettersyn rett etter behandlingen. Det blir da gitt anledning til å gi innspill til budsjettet som tas med i kommunestyrets behandling.

Kommunestyret vedtar budsjettet 7. desember 2023.  

Budsjettdokumenter og presentasjon 

Her kan du laste ned:

Publisert: 06.11.2023

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?