Dispensasjon fra plan

Hva er en dispensasjon?

Hovedregelen er at alt skal bygges slik at det er i overensstemmelse med plan- og bygningsloven og kommunens arealplaner. En dispensasjon er et vedtak der kommunen gir en søker tillatelse til å bygge eller gjøre noe som ikke er i overensstemmelse med dette regelverket i en konkret sak. En dispensasjon kan være varig eller tidsbegrenset.

Plan og kommunalteknikk har veiledningsplikt når det gjelder saker om dispensasjon. Vi anbefaler å bruke kommunens veileder som gir svar på de mest vanlige spørsmålene.

Tiltak som krever dispensasjon

Du må søke om dispensasjon for blant annet følgende tiltak:

  • Bygging og fradeling i hundremetersbeltet langs sjøen (se § 1-8 plan- og bygningsloven)
  • Bygging og fradeling i områder avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift sone 1 (gjerne forkortet som LNFR-1) (se kommuneplanens bestemmelser i punkt 2.1)
  • Plikt til å utarbeide reguleringsplan (se § 12 plan- og bygningslov)
  • Midlertidig forbud mot deling og byggearbeid (se § 13 plan- og bygningslov)
  • Omdisponering av areal dersom arealbruk ikke er i tråd med kommuneplanens arealdel
  • Tiltak som ikke er i tråd med gjeldende reguleringsplaner

Kommunen kan sette vilkår for dispensasjonen. 

Søknadsskjema

Bruk kommunens søknadsskjema som du skal benytte ved søknad om dispensasjon. Dersom du fremmer en dispensasjonssøknad samtidig med søknad om fradeling, så skal du benytte et kombinert skjema som gjelder både dispensasjon og fradeling.

Du kan laste  ned begge skjema som pdf-filer i menyen på høyre side.

Begrunnelse

Plan- og bygningslovens § 19-1 krever at en søknad om dispensasjon må være begrunnet. En beskrivelse av tiltaket er ikke tilstrekkelig som begrunnelse. Kommune kan ikke vektlegge personlige, familiære og økonomiske grunner som begrunnelse for søknaden.

Beskrivelse og kart

Legg ved kart og tegninger som viser plassering, mål og størrelse på tiltaket. Du kan skrive ut kart i egnet målestokk fra kommunens kartløsning på nett. Denne finner du på www.meloy.kommune.no/kart

Nabovarsel

Før du sender søknaden til kommunen, skal du varsle alle eiere av bebygde og ubebygde naboeiendommer. Send gjenpart og kvittering av nabovarselet til kommunen som vedlegg til søknaden. Bruk kommunens skjema for nabovarsel.

Gebyr

Behandlingsgebyret for dispensasjonssaker er fastsatt av kommunestyret. Du kan laste ned gjeldende betalingsregulativ i menyen på høyre side. Behandlingsgebyret for dispensasjonssaker finner du på side 15 i regulativet.


Kontaktinformasjon

Navn
Merethe Skille
Stilling
Leder
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
Gammelveien, 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00

Åpningstider:

Åpningstid Plan og kommunalteknikk
Dag:Klokkeslett:
Mandag - Fredag 08.00 - 15.30

Relaterte artikler