Dekning av skyssutgifter - tannhelsetjenesten

Ny forskrift om dekning av skyssutgifter i Den offentlige tannhelsetjenesten i Nordland.

Pasienter som omfattes av tannhelseloven § 1-3 har krav på få dekket skyssutgifter etter forskrift fastsatt av Nordland fylkeskommune.

 • Pasienter i gruppe A (Barn og ungdom t.o.m det år de fyller 18 år, B (psykisk utviklingshemmede over 18 år) og C 2 (Hjemmeboende i hjemmesykepleie) vil få dekket reiseutgifter som beskrevet under.
 • For institusjonspasienter som kommer inn under gruppe C1 (sykehjem, aldershjem) skal reiseutgifter dekkes av institusjonen/kommunen i henhold til forskrift om vederlag for opphold i institusjon (nr 392 av 26.04.95) § 7.
 • For pasienter i gruppe D (19 og 20 åringer) og E (andre grupper definert av fylkeskommunen) gis ingen dekning for reiseutgifter fra fylkeskommunen.

Følgende utgifter dekkes ikke for gruppene A, B og C 2:

 1. Reiseutgifter i forbindelse med kjeveortopedisk behandling.
 2. Reiseutgifter ved henvisning til spesialisthelsetjenesten/sykehus. Dette dekkes av det regionale helseforetaket ved «Pasientreiser».
 3. Tapt arbeidsfortjeneste.
 4. Utgifter til kost.

Følgende dekkes:

 1. Reiser til den offentlige tannhelsetjenesten i Nordland – nærmeste tannklinikk eller tilsynsklinikk. Dette gjelder også for ledsager når det er behov for det (Barn< 10 år, psykisk utviklingshemmede eller andre med klart behov.)
 2. Reiser i forbindelse med henvisning til andre tannleger, kompetansesenter, spesialister innen periodonti, protetikk, endodonti og pedodonti samt kirurger i privat praksis. Dette gjelder også for ledsager når det er behov for det. Dette må forhåndsavtales med tannklinikk.

Andre forhold:

 1. Det skal i hovedsak benyttes rutegående transport. Tannklinikken skal legge til rette for dette ved at timeavtaler settes opp i henhold til rutetider.
 2. Der offentlig transport ikke er mulig eller uhensiktsmessig, kan egen bil benyttes. Bruk av drosje må avklares på forhånd med tannklinikk. Kostnad skal betales av pasient for senere delvis refusjon.
 3. Km-godtgjøring og passasjertillegg ved bruk av egen bil samt egenandeler følger satser som brukes av «Pasientreiser».
 4. For pasienter der egenandeler til reise overstiger 1000 kroner pr kalenderår kan det søkes tannhelsesjef om refusjon av overskytende beløp. Dokumentasjon må framlegges.
 5. Det kreves ikke egenandel for evt. ledsager.
 6. Det forutsettes at pasienten selv betaler for transport og i ettertid får refundert utgifter. Forskudd eller utbetaling fra klinikk gjøres ikke.
 7. For refusjon av reiseutgifter må pasient fylle ut blankett for «refusjon av reiseutgifter fritt klientell» og eventuelle kvitteringer legges ved. Denne leveres til tannklinikk for attestasjon. Tannklinikk videresender denne til fakturamottak.
 8. Forskriften gjelder fra 1. august 2013.


Kontaktinformasjon

Navn
Kristin Eide
Stilling
Kommunalsjef
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00

Åpningstider:

Åpningstider omsorgsseksjonen
DagKlokkeslett
Mandag - Fredag 08.00 - 15.30