Foreldreveiledning

Samspill

Foreldreveilednig, tilbud på helsestasjonen

Dei aller viktigaste personane for barn og unge si utvikling er foreldra deira. Det er difor viktig at kontakta og kommunikasjonen mellom barn/ ungdom og foreldre vert så god som råd. Dette skal programmet hjelpe foreldre med.

Å vere foreldre gir mange gleder og positive opplevingar, men også mange utfordringar. Foreldre er i utgangspunktet ekspertar på sine eigne barn. Likevel veit vi at mange ynskjer å drøfte spørsmål om barna og om foreldrerolla med andre foreldre og med fagfolk.

Foreldrerettleiingsprogrammet skal leggje til rette for at foreldre kan møtast for å ta opp slike spørsmål og utveksle erfaringar. Foreldrerettleiingsprogrammet skal vere eit tilbod til alle foreldre som ynskjer det.

Foreldrerettleiing på helsestasjonen

Helsesøster har som del av sitt arbeidsområde å ta opp spørsmål knytt til samspel med barnet. Til hjelp i desse samtalane har Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i samarbeid med Helsedirektoratet utarbeidd permen "Sammen foreldre og barn". Permen vert delt ut til foreldra når barnet vert fødd og inneheld eit ark for kvar av konsultasjonane på helsestasjonen til barnet ditt er fire år. Svært mange helsestasjonar i landet har teke dette materiellet i bruk.

Kontaktinformasjon

Navn
Sonja Edvardsen
Stilling
Ledende helsesøster
Besøksadr.
Ørnes helsesenter
Postadr.
Gammelveien 7, 8150 Ørnes
Telefon
75710750

Åpningstider

Mandag-fredag kl. 08:00-15:30
(se nærmere info under hver helsestasjon) 

Virksomheter

Tjenestebeskrivelser