Psykisk helse

Generelt

Beskrivelse

Tjenesten gir hjelp til hjemmeboende med psykiske lidelser. Det kan være hjelp til å finne sosiale aktiviteter, råd og veiledning, både til den syke og til pårørende. Søkeren kan ha behov for individuell plan.

Målgruppe

Hjemmeboende med psykiske lidelser.

Vilkår

Du må oppholde deg i kommunen. Søknaden blir vurdert opp mot ditt behov for tjenesten.


Om søknadsprosessen

Veiledning

Søknadsskjema

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om psykiske helsetjenester, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det.
Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.
 

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Søknadsfrist

Søknader behandles fortløpende.

Saksbehandling

Saksbehandlingstid: inntil 4 uker.

Kontaktinformasjon

Klage

Klagemulighet

Dersom du mener du ikke mottar nødvendig helsehjelp fra kommunen, kan du etter kommunehelsetjenesteloven påklage dette til kommunen og deretter til Helsetilsynet i fylke. Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klagen sendes den instans i kommunen som har behandlet saken. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, videresendes klagen til Helsetilsynet i fylket.

Som mottaker av helsetjenester kan du etter pasientrettighetsloven også klage til Helsetilsynet på selve utførelsen av tjenesten. Klagen skal først sendes kommunen eller direkte til tjenesteyteren slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.


Andre opplysninger

Annen informasjon

Tjenesten er gratis

SamarbeidspartnereSøkeord


Relatert informasjon