Svangerskapsomsorg

Generelt

Beskrivelse

Er du gravid, får du tilbud om svangerskapskontroll.  Du kan velge om du vil gå til kontroll hos jordmor på helsestasjonen, fastlege, eller begge.

Svangerskapskontroll bidrar til å gi deg god helse under svangerskapet, ved å tilby jevnlig helseundersøkelse.

Du tilbys ni kontroller og første kontroll skjer vanligvis mellom svangerskapsuke 8 og 12. Hvis du ønsker det kan barnefar, partner eller annen ledsager være med.

Jordmor eller lege vil ta blodprøver, måle blodtrykket og undersøke urinprøve. Vekten din blir registrert hver gang. Mellom svangerskapsuke 17 og 19 får du tilbud om ultralydundersøkelse.

Jordmor eller lege vil tilby deg en samtale hvor hensikten er å kunne gi deg råd og anbefalinger som er tilpasset ditt behov, og vurdere om du trenger å gå oftere til kontroll.

Aktuelle temaer er:

 • kosthold, trening, røyking og alkohol
 • livssituasjon
 • arbeidssituasjon i forhold til graviditet
 • din helsetilstand, arvelige sykdommer i familien din, og eventuelle kroniske sykdommer
 • tidligere svangerskap og fødsler
 • vanlige plager og endringer som skjer i forbindelse med svangerskapet 
 • stønadsmuligheter, rettigheter og plikter
 • kommunens tilbud om svangerskapsomsorg 
 • ulike fødetilbud der du bor
 • fødselen, det å få barn og forberedelser til barseltid og amming
 • din partners rolle under fødselen

Du kan i tillegg få rådgivning knyttet til samliv og foreldrerollen, og tilbud om fødselsforberedende kurs.

Jordmor eller fastlegen skal også ta opp temaer som kan være vanskelige å snakke om. Eksempler på dette er:

 • tristhet utover det som er vanlig 
 • psykiske plager eller depresjoner
 • vold, fysisk og psykisk trakassering og seksuelle overgrep
 • spiseforstyrrelser
 • bekymringer, redsel for å føde eller sykehusskrekk

Dersom du har behov for det, kan du bli henvist til ekspert som psykolog eller psykiater for å få hjelp.

Målgruppe

Gravide

Vilkår

Graviditet

Pris

Svangerskapsomsorg hos kommunal jordmor eller lege er gratis.


Om søknadsprosessen

Veiledning

Du behøver ikke å søke om å få svangerskapskontroll. Du kan henvende deg til den nærmeste helsestasjonen for å bestille en time, eller kontakte din fastlege.

Søknadsskjema

Søknadsfrist

Saksbehandling

Kontaktinformasjon

Klage

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, kan du klage til Fylkesmannen.


Andre opplysninger

Annen informasjon

Pris:
Tjenesten er gratis.

Samarbeidspartnere

Helsenorge.no


Lover og retningslinjer

Lover

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 (Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester)

Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetj. § 2-1 (Kommunens ansvar)

Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetj. § 2-3 (Tilbud til gravide og til barn og ungdom 0 - 20 år)

Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 7 (Klage)


Søkeord

svangerskapsomsorg, fosterdiagnostikk, fødsel, graviditet, hjemmefødsel, jordmortjeneste, svangerskap, svangerskapskontroll


Relaterte enheter