Barneverntjenesten - hjelpetiltak i hjemmet

Generelt

Beskrivelse

Har du barn og er i en vanskelig livssituasjon der du trenger hjelp og støtte for å ivareta barnets omsorgsbehov? Er du selv barn som er i en slik situasjon eller kjenner du til et barn som er det? Da kan du kontakte kommunens barneverntjeneste som har et ansvar for å hjelpe familien det gjelder.

Barneverntjenesten kan sette inn ulike hjelpetiltak hvor målet er positiv endring hos barnet eller familien. Hensynet til hva som er best for barnet, veier alltid tyngst og barneverntjenesten kan derfor pålegge hjelpetiltak når foreldrene ikke samarbeider.

Eksempler på hjelpetiltak er:

 • råd og veiledning
 • støttekontakt
 • fritidsaktiviteter
 • leksehjelp
 • besøks- eller avlastningshjem
 • tilsyn
 • barnehage eller SFO
 • familieterapi
 • økonomisk hjelp
 • opphold i senter for foreldre og barn

Noen hjelpetiltak kan være direkte knyttet til barnet, mens andre vil rette seg mot foreldrene eller hele familien. Ofte vil en kombinasjon av tiltak hjelpe barnet og familien best. Hjelpetiltak kan settes inn for kortere og lengre perioder og tilpasses den enkelte familie. Pålagte hjelpetiltak kan opprettholdes inntil ett år fra pålegget gis. Pålegg om opphold i barnehage eller annet egnet dagtilbud har ingen tidsbegrensning.

Det er mulighet for å rette søknad direkte uten at det er fremkommet bekymringsmelding. Denne behandles som enhver søknad, med foreløpig svar og saksbehandlingstid på 3 måneder, samt at søknaden blir vurdert og gjennomgått på samme måte som en ordinær undersøkelse etter lov om barneverntjenester.

Målgruppe

 • Barn under 18 år med familie. Når barnet samtykker, kan tiltak fortsette inntil barnet har fylt 23 år.
 • Privatpersoner som kjenner til barnet det gjelder
 • Ansatte i offentlig sektor som er i kontakt med barnet det gjelder

Vilkår

Barnet og familien må ha et særlig behov for hjelpetiltak. Dette betyr at hjelpebehovet er større eller strekker seg lengre enn det som er vanlig for barn flest. For å finne ut om det foreligger et særlig behov, foretar barneverntjenesten en vurdering etter å ha undersøkt situasjonen i familien.

Pris

Hjelpetiltak fra barneverntjenesten er gratis.


Om søknadsprosessen

Veiledning

Ta kontakt med barneverntjenesten i kommunen når du vil:

 • søke om et hjelpetiltak, eller
 • melde fra om et barn som kan ha behov for hjelpetiltak

Søknadsskjema

Søknadsfrist

Saksbehandling

Saksbehandlingstid: inntil 3 måneder.

Kontaktinformasjon

Klage

Er du misfornøyd med den avgjørelsen kommunen har tatt, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok kommunens avgjørelse. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Send klagen til barneverntjenesten i kommunen. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen klagen din videre til Fylkesmannen.

Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan hjelpetiltaket er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunens barneverntjeneste. Dersom klagen blir avvist, eller barneverntjenesten mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Fylkesmannen.


Andre opplysninger

Annen informasjon

Hjelpetiltak i hjemmet (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet)

Samarbeidspartnere


Lover og retningslinjer

Lover

Barnevernloven § 4-4 (Hjelpetiltak for barn og barnefamilier)

Barnevernloven § 4-5 (Oppfølging av hjelpetiltak)

Barnevernloven § 6-7 (Taushetsplikt)


Søkeord

Barnevern, familievern, barne- og familievern, bekymringsmelding, omsorgssvikt, adferdsproblemer, atferdsproblemer, hjelpetiltak, tiltaksplan, støttekontakt, støtteperson, besøkshjem, avlasting, avlastning, avlastingshjem, avlastningshjem, familieterapi, rådgivning, familierådgivning, familiekonflikt, tillitsperson


Relaterte enheter