Innsparingstiltak

Vil samlokalisere legekontor og slå sammen barnehager.

Kommunestyret har bedt rådmannen utarbeide forslag til innsparinger for å få ned driftsutgiftene tilsvarende 30 millioner kroner innen 2020. I forslagene skal kvalitet på tjenestene være vektlagt.

På bakgrunn av dette har rådmannen etablert «Endringsprosjektet». Styringsgruppen for prosjektet består av politikere, tillitsvalgte og administrasjon. Mindre endringer vil fortløpende bli iverksatt. Større endringsforslag skal rådmannen legge fram for politisk behandling. I løpet av høsten og vinteren kommer rådmannen med en rekke slike forslag. Her er en oversikt over de forslag som nå ligger klar til politisk behandling:

Meløylegen
Rådmannen foreslår å samlokalisere legetjenesten i nordre Meløy på Ørnes. Legetjenesten i søndre Meløy opprettholdes med én stilling. Den andre stillingen flyttes til Ørnes. Endringen foreslås iverksatt før 2020.

Les hele saksfremlegget her.

Barnehage
Rådmannen foreslår at Spildra barnehage blir en del av Neverdal barnehage når denne står ferdig ombygd. 

Les hele saksfremlegget her.

Skolefritidsordningen (SFO)
Rådmannen foreslår at helårs SFO blir flyttet fra Neverdal skole til Spildra skole når denne blir gjenåpnet. Gruppestørrelsen per voksen økes fra 14 til 16 barn. Helårs SFO i søndre Meløy blir lagt til Halsa skole. På oppvekstsentrene på Bolga og Meløy skal SFO-tilbudet ses i sammenheng med barnehagedriften.

Les hele saksfremlegget her.

Bassengdrift
Rådmannen foreslår å legge ned bassenget ved Bolga skole fra 1. januar 2018. Fra skoleåret 2018/2019 skal elevene ved Bolga få sin svømmeopplæring ved Enga skole.

Les hele saksfremlegget her.

Oppløse kommunalt foretak
Rådmannen foreslår å oppløse Meløy Eiendom KF og overføre dette til Plan og kommunalteknikk.

Les hele saksfremlegget
.

Kommunale føringer for skolenedleggelser
Rådmannen foreslår en norm på hvor små skolene kan være for å drive forsvarlig av hensyn til økonomi, kvalitet, pedagogiske og sosiale forhold, samt rekruttering. Rådmannen foreslår følgende norm:

  • 1. – 10. skoler med færre enn 15 elever vurderes nedlagt.
  • 1. – 7. skoler med færre enn 10 elever vurderes nedlagt.
  • 8. – 10. trinn med færre enn fem elever vurderes overført til nærliggende skole med ungdomstrinn.
  • Dersom elevprognosene viser at elevtallet til enkeltskoler utvikler seg i retning 10 – 15 elever eller færre, skal det utarbeides en sak til kommunestyret om nedleggelse av den aktuelle skolen.
  • Dersom elevprognosene viser at elevtallet på 8. – 10. trinn utvikler seg i retning fem elever eller færre, skal det utarbeides sak til kommunestyret om overføring av elevene til nærliggende skole med ungdomstrinn.
  • Det skal utredes en sak til kommunestyret før en eventuell nedleggelse av Bolga oppvekstsenter.
  • Det skal utarbeides kommunale forskrifter om skolekretsgrenser.

Les hele saksfremlegget her.

Her finner du den politiske møtekalenderen.

Rådmann Hege Sørlie vil i kommunestyrets møte 14. september orientere om status for endringsprosjektet. Møtet kan du følge direkte på Web-TV.


Kontaktinformasjon

Navn
Hege Sørlie
Stilling
Rådmann
Besøksadr.
Meløy rådhus
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00