Samfunnsplanlegging

Planleggingen av samfunnsutviklingen i Meløy skjer gjennom kommuneplanens samfunnsdel, gjennom kommunedelplaner, gjennom handlingsprogram med økonomiplan, årsbudsjett og gjennom ulike fag- og temaplaner. Planleggingen skal stimulere og samordne den fysiske, miljømessige, økonomiske, sosiale, kulturelle og estetiske utviklingen i kommunen, og sikre befolkningen muligheter for påvirkning av kommunens utvikling.

Langsiktig del

De langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og for kommunen som organisasjon fastsettes i kommuneplanens samfunnsdel. Denne skal danne grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen.

Kortsiktig del

Kommuneplanens kortsiktige del – handlingsprogram med økonomiplan – har et fireårig planperspektiv. 

Kommuneplansystemet

Meløy kommuneplansystem beskriver et sett dokumenter, prosesser og aktører som skal:

  • Samordne kommunens ressurser for å gi best mulig tjenester.
  • Gi et godt grunnlag for politisk og administrativ styring.
  • Legge vekt på innbyggernes/brukernes ønsker og behov.


Kommunestyret har vedtatt retningslinjer for planleggingen i Meløy kommune, se menyen til høyre.

Kontaktinformasjon

Navn
Merethe Skille
Stilling
Leder Plan og kommunalteknikk
Besøksadr.
Rådhuset, Ørnes
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00