Reguleringsplaner

En reguleringsplan er et arealplankart med tilhørende bestemmelser som fastlegger bruk og vern i bestemte områder, og som gir grunnlag for avklaring av hvilke bygge- og anleggstiltak som kan gjennomføres i planområdet. Ny plan og bygningslov deler reguleringsplaner inn i områderegulering og detaljregulering.

Områderegulering

Områderegulering benyttes der det er behov for mer områdevise avklaringer av arealbruken. En områderegulering kan fungere som grunnlag for detaljreguleringer, men kan også i seg selv være så detaljert at den er grunnlag for tiltak. Områderegulering utarbeides av kommunen. Kommunen kan likevel overlate til andre myndigheter og private å utarbeide forslag til områderegulering.

Detaljregulering


Formål og virkemidler er stort sett like for detaljregulering og områderegulering. Detaljregulering er en plan for bruk og vern av mindre områder, og for utforming, bruk og vern av bygninger, uterom og anlegg. Detaljregulering er planformen for gjennomføring av utbyggingsprosjekter og tiltak, vernetiltak og sikring av ulike typer verdier. Den erstatter tidligere detaljert reguleringsplan og bebyggelsesplan. Private aktører har rett til å fremme forslag til detaljregulering.

Reguleringsplan gir rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og utbygging, eventuelt ekspropriasjon. Lovgrunnlaget for reguleringsplaner finnes i kap. 12 i plan- og bygningsloven.

 

Kontaktinformasjon

Navn
Merethe Skille
Stilling
Leder Plan og kommunalteknikk
Besøksadr.
Rådhuset, Ørnes
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00