Planprogram

Planutvalget vedtok i sak 43/12 den 30. mai 2012 et planprogram for revisjon av kommuneplanen.

For kommuneplanen skal det i henhold til plan- og bygningslovens § 11-13 utarbeides et planprogram.

Forslag til planprogram skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn senest samtidig med varsel om oppstart og kunngjøring av planarbeidet og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Fristen for å gi uttalelse skal være minst seks uker.

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger.

Saksframlegg og protokoll til planutvalgets sak 43/12

Vedtatt planprogram (pdf-fil)

 

Kontaktinformasjon

Navn
Trond Skoglund
Stilling
Kommuneplanlegger
Besøksadr.
Rådhuset, Ørnes
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 05 72