Kommuneplan 2013-2025

Utsnitt av kommunedelplan Neverdal. Utsnitt av kommunedelplan Neverdal.

Kommunestyret vedtok kommuneplan 2013-2025 i sak 115/13 den 19. desember 2013. Alle plandokumenter kan lastes ned som pdf-filer nederst på denne sida.

Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter både en samfunnsdel og en arealdel. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. Kommuneplanens langsiktige del har et 12-årig planperspektiv.

Ved behandlingen av planstrategien – dvs minst en gang i valgperioden – skal kommunestyret vedta om gjeldende kommuneplan skal revideres, eller om planen kan videreføres uten endringer. Lovgrunnlaget for kommuneplanen finnes i kapittel 11 i plan- og bygningsloven.

Samfunnsdelen

Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og for kommunen som organisasjon. Samfunnsdelen skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen. Den skal gi retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres i kommunal virksomhet og ved medvirkning fra andre offentlige organer og private. Kommuneplanens kortsiktige del omtales nærmere under Handlingsprogram med økonomiplan.

Arealdelen

Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens arealdel) som viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Arealdelen skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer for ny arealbruk. I planen skal viktige behov for både vern og utbygging samordnes, slik at det blir lettere å utarbeide detaljerte planer og raskere å fatte beslutninger i enkeltsaker. Kommuneplanens arealdel skal omfatte plankart, bestemmelser og planbeskrivelse hvor det framgår hvordan nasjonale mål, retningslinjer og overordnede planer for arealbruk er ivaretatt. Arealdelen er rettslig bindende for alt arbeid og alle tiltak som omfattes av plan- og bygningsloven, det vil si at grunneiere, rettighetshavere og offentlige myndigheter er juridisk bundet av planen.

Kommuneplan for 2013-2025

Kommunestyret vedtok kommuneplan 2013-2025 i sak 115/13 den 19. desember 2013. Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel med plankart og bestemmelser, samt andre prosessdokumenter kan lastes ned som pdf-filer nedenfor.


Kontaktinformasjon

Navn
Trond Skoglund
Stilling
Kommuneplanlegger
Besøksadr.
Rådhuset, Ørnes
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 05 72