Innspill 2012

Folkemøte på Bolga 4. juni 2012. Foto: Trond Skoglund.

Meløy kommune mottok 103 skriftlige innspill til kommuneplanen i løpet av 2012.

Medvirkning har stått sentralt i kommuneplanarbeidet. Våren 2012 ble det arrangert folkemøter i alle de ti skolekretsene i kommunen. Folkemøtene ble kjørt etter samme mal i alle kretser, hvor kommunen gjennom gruppearbeid og diskusjon ba om innspill til planarbeidet. I alt deltok 382 innbyggere. Referat fra folkemøtene finnes på denne siden.

Videre ble det avholdt et åpent planseminar for næringslivet, samt møter med landbruks- og reindriftsnæringene og fiskeri- og oppdrettsnæringene. Det ble også arrangert kommuneplanseminar for kommunale ledere og politikerne i kommunestyret og planutvalget.

I løpet av sommeren og høsten 2012 mottok kommunen 103 skriftlige innspill til kommuneplanen fra bedrifter, organisasjoner og private personer.

Noen få innspill omhandler samfunnsmessige problemstillinger og utfordringer, mens de aller fleste innspill gjelder endringer i kommuneplanens arealdel. Kommunen har mottatt i alt 180 forslag til arealbruksendringer.

Planutvalget har i møter den 25. oktober og 8. november 2012 vurdert alle forslag til arealbruksendringer. Om lag 40 forslag er forkastet på grunn av høyt konfliktnivå med jordvern, landskap, natur- og friluftsinteresser m.v. De resterende 140 arealbruksendringer er tatt med videre i planprosessen og innarbeidet i nytt forslag til arealdel.

Skriftlige innspill med planutvalgets vurdering, datert 18.02.2013


Kontaktinformasjon

Navn
Trond Skoglund
Stilling
Kommuneplanlegger
Besøksadr.
Rådhuset, Ørnes
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 05 72