Høringsuttalelser 2013

Planillustrasjon Planillustrasjon

Her finner du alle høringsuttalelser i forbindelse med første gangs offentlig ettersyn av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel og andre gangs offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel.

Andre gangs offentlig ettersyn 18.10 - 29.11

Kommuneplanens arealdel ble lagt ut til andre gangs offentlig ettersyn i perioden 18. oktober - 29. november 2013. Meløy kommune mottok 10 høringsuttalelser, som ble vurdert av planutvalget i et møte den 11.12.2013. Kommuneplanen skal egengodkjennes i kommunestyret 19.12.2013.

Første gangs offentlig ettersyn 1. mars - 30.april

Meløy kommune mottok 61 høringsuttalelser til et forslag til ny kommuneplan, som var ute på høring i perioden 1. mars til 30. april.

Sametinget, Fylkesmannen i Nordland, Norges vassdrags- og energidirektorat og Nordland fylkeskommune har fremmet innsigelser til kommuneplanens arealdel.

Planutvalget har i et møte 19. juni foretatt en vurdering av høringsuttalelsene. Disse kan leses i  eget pdf-dokument nedenfor. De fleste innsigelser til arealdelen er tatt til følge, dvs. at planen endres i tråd med innsigelsene fra Sametinget, Fylkesmannen i Nordland, Norges vassdrags- og energidirektorat og Nordland fylkeskommune.

Når det gjelder boligområdene BO204 og BO206 i kommunedelplan Reipå og turistområdet FT703 Svartisen opplevelsessenter i kommunedelplan Engenbreen, så ønsker planutvalget en dialog med Fylkesmannen i Nordland og Nordland fylkeskommune for å se om man kan komme fram til en løsning.


Kontaktinformasjon

Navn
Trond Skoglund
Stilling
Kommuneplanlegger
Besøksadr.
Rådhuset, Ørnes
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 05 72