Andre gangs høring

Utsnitt av kommunedelplan Ørnes Utsnitt av kommunedelplan Ørnes

Planutvalget vedtok 16. oktober 2013 å legge ut kommuneplanens arealdel til andre gangs offentlig ettersyn. Høringsdokumentene finner du nederst på denne siden.

Planutvalget vedtok i sak 34/13 den 16.10.13 å legge et nytt forslag til kommuneplanens arealdel 2013-2025 til andre gangs offentlig ettersyn. Planen var ute til første gangs offentlig ettersyn i perioden 1. mars til 30. april 2013, og kommunen mottok 61 skriftlige høringsuttalelser.

Sametinget, Fylkesmannen i Nordland, Norges vassdrags- og energidirektorat og Nordland fylkeskommune har fremmet innsigelser til kommuneplanens arealdel. Planutvalget har i et møte 19. juni 2013 foretatt en vurdering av høringsuttalelsene.

Endringer i planen

Under behandlingen av høringsuttalelsene 19. juni besluttet planutvalget å gjøre endringer i arealdelen som utløser ny høring av planen:

 1. Småbåthavn SH301 Spildervika utvides vestover slik at Evonor DA m.fl. havneanlegg ved Meløy Energi kommer med.
 2. Arealformålet på et område på Mosvold endres fra bolig og forretning til framtidig offentlig formål OF301. Dette i tråd med kommunestyrets vedtak i sak 25/13 den 21.03.13 om alternativ utbygging av sykehjem/omsorgssenter på Ørnes.
 3. Et område ved Kjørågvik på Åmøya legges ut som hensynssone H710, hvor arealet båndlegges for framtidig regulering etter plan- og bygningsloven med tanke på ilandføring av olje og gass.
 4. Akvakulturområdene A105 Teksmona, A106 Sandvika, A107 Vassdalsvik, A108 Røsshagen, A114 Skålsvika og A115 Rendalsvika er utvidet i tråd med gitte tillatelser.

Saksframlegg i sak 34/13 til planutvalget gjør rede for kommunens behandling av innsigelsene og hvilke endringer som er foretatt i arealdelen etter første gangs offentlig ettersyn.

Høringsfrist

Nedenfor kan du laste ned alle høringsdokumenter. Alternativt kan dokumentene fås tilsendt ved henvendelse til Servicetorget på tlf. 75 71 00 00.

Skriftlige merknader sendes til Meløy kommune, Gammelveien 5, 8150 Ørnes eller til postmottak@meloy.kommune.no innen 29. november 2013. Merknader kan også sendes inn på elektronisk skjema.  

Høringsdokumenter

Nedenfor kan du laste ned høringsdokumentene som pdf-filer:

 1. Kommuneplanens arealdel - oversiktsplan
 2. Kommunedelplan for Reipå (vest)
 3. Kommunedelplan for Reipå (øst)
 4. Kommunedelplan for Ørnes (nord)
 5. Kommunedelplan for Ørnes (sør)
 6. Kommunedelplan for Neverdal
 7. Kommunedelplan for Glomfjord
 8. Kommunedelplan for Engenbreen
 9. Kommunedelplan for Halsa (vest)
 10. Kommunedelplan for Halsa (øst)
 11. Kommunedelplan for Engavågen (nord)
 12. Kommunedelplan for Engavågen (sør)
 13. Kommunedelplan for Engavågen (vest)
 14. Tegnforklaring arealdelen
 15. Bestemmelser og plankrav til arealdelen
 16. Planbeskrivelse, konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse for nye byggeområder i arealdelen
 17. Saksframlegg til planutvalget, sak 34/13


Kontaktinformasjon

Navn
Trond Skoglund
Stilling
Kommuneplanlegger
Besøksadr.
Rådhuset, Ørnes
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 05 72