Arealplanlegging

Halsa. Foto: Trond Skoglund

Om du er berørt av en utbygging eller selv ønsker å sette i gang et utbyggingstiltak, finner du informasjon om fremgangsmåter og ulike planer her.

Plandelen i plan- og bygningsloven, som trådte i kraft 1. juli 2009, er styrende for kommunens planarbeid.

Den enkelte eiendom kan være berørt av flere arealplankategorier:

Kommuneplanens arealdel


Kommuneplanens arealdel er kommunens overordnede styringsdokument og gir rammer for utvikling av kommunen og forvaltning av arealressursene. Kommuneplanens arealdel er en del av kommunens langsiktige planarbeid.

Kommuneplanens arealdel er rettslig bindende for alt arbeid og alle tiltak som omfattes av loven. Det betyr at grunneiere, rettighetshavere og myndighetene er juridisk bundet av planen.

Kommuneplanens arealdel skal samordne viktige behov for vern og utbygging, slik at det blir lettere å utarbeide mer detaljerte planer og raskere å fatte beslutninger i enkeltsaker i tråd med kommunale mål og nasjonal arealpolitikk.

Arealdelen består av kart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i hele kommunen. Lovgrunnlaget for kommuneplanens arealdel finnes i kapittel 11 i plan- og bygningsloven.

Kommunedelplan


Kommunedelplan er en overordnet plan for et større område innenfor kommunen, der det er behov for større detaljering i forhold til arealbruk enn det som avklares gjennom arealdelen til kommuneplanen.
Bestemmelsene for kommunedelplan finnes i plan- og bygningsloven § 11.5.

Reguleringsplan


Reguleringsplan er en detaljert plan med tilhørende bestemmelser som regulerer bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser, i bestemte områder i  kommune. Plan kan omfatte ett eller flere formål.

Det er to typer reguleringsplaner; områderegulering og detaljregulering.

Områderegulering benyttes der det er behov for mer områdeavklaringer av arealbruken. Private aktører har rett til å fremme forslag til detaljregulering. Reguleringsplan gir rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og utbygging, eventuelt ekspropriasjon.

Bestemmelsene om reguleringsplan finnes i plan- og bygningsloven kap. 12.


Kontaktinformasjon

Navn
Merethe Skille
Stilling
Leder Plan og kommunalteknikk
Besøksadr.
Rådhuset, Ørnes
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00

Relaterte artikler