Kommunale planer

Åpning av Æsøyneset industriområde, Halsa. Åpning av Æsøyneset industriområde, Halsa. Foto: Connie Slettan Olsen.

Kommunens handlingsrom bestemmes av Stortinget gjennom lover, forskrifter, retningslinjer, enkeltvedtak og ikke minst økonomiske rammer. Innenfor disse rammene styres kommunens virksomhet av ulike kommunale planer. Planene vedtas av kommunestyret, ofte etter brede planprosesser der kommunens innbyggere og brukerne av tjenestene er involvert.

Kommunal planlegging

Kommunal planlegging omfatter både hvordan Meløy skal utvikle seg som lokalsamfunn og hvordan arealene i kommunen skal brukes. I begynnelsen av hver valgperiode skal kommunestyret vedta en kommunal planstrategi.

Planstrategien skal drøfte kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. Lovgrunnlaget for kommunens planstrategi finnes i kap.10 i plan- og bygningsloven.

Arealplanlegging


Planleggingen av kommunens arealbruk skjer gjennom kommuneplanens arealdel (som gjelder hele kommunen), gjennom kommunedelplaner (for større områder) og gjennom reguleringsplaner (detaljplaner for mindre områder). Mer informasjon om de ulike plannivåene finnes ved å gå inn på hvert av punktene i menyen.

Samfunnsplanlegging


Planleggingen av samfunnsutviklingen i Meløy skjer gjennom kommuneplanens samfunnsdel, gjennom kommunedelplaner (for ulike virksomhetsområder), gjennom handlingsprogram og budsjett og gjennom ulike fag- og temaplaner.

Mer informasjon om de ulike planene finner du ved å gå inn på hvert av punktene i menyen til venstre. 


Kontaktinformasjon

Navn
Merethe Skille
Stilling
Leder Plan og kommunalteknikk
Besøksadr.
Rådhuset, Ørnes
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00