Reglement for kommunestyre

Kommunestyret er kommunens øverste organ og fatter beslutning i alle saker som ikke kommunestyret har delegert til andre organ.

Kommunestyret vedtar selv kommuneplan, økonomiplan og årsbudsjett. Kommunestyret tar hånd om alle saker av særlig viktighet innenfor de grenser som gjeldende lovgivning tilsier.

Kommunestyret har det øverste tilsyn med kommunens forvaltning. Tilsynsplikten omfatter alle sider ved kommunens virksomhet. Kommunestyret skal se til at virksomheten drives i samsvar med gjeldende bestemmelser i lover og forskrifter, kommunale reglement og vedtekter og kommunestyrets vedtak.

Reglement for Meløy kommunestyre


Kontaktinformasjon

Navn
Sigurd Stormo
Stilling
Ordfører
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00