Delegasjonsreglement

Delegasjoner i dette reglementet gis i medhold av kommuneloven og forskrifter, samt med hjemmel i særlover hvor kommunen er tillagt beslutnings- og forvaltningsmyndighet - og hvor kommunestyret ikke selv skal fatte vedtak.

Delegasjonsreglement for Meløy kommune ble revidert 20. oktober 2016 og ytterligere justert etter kommunestyresak 20/17.

Formålet med delegasjonsreglementet og gjennomføre delegert myndighet er å oppnå en best mulig fordeling av myndighet og arbeidsoppgaver mellom kommunestyret og andre politiske og administrative organer for å avlaste kommunestyret med underordnede og daglige gjøremål, for selv å bedre kunne ivareta de overordnede styringsoppgaver og trekke opp retningslinjer for kommunenes virksomhet.

En vil med dette kunne oppnå en mest mulig rasjonell og effektiv forvaltning og
utnyttelse av kommunens økonomiske og personalmessige resurser - og dermed kunne oppnå optimal effektivitet og kvalitet på de tjenester kommunen etter lovbestemt plikt eller frivillig tiltak yter sine innbyggere.

Kontaktinformasjon

Navn
Sigurd Stormo
Stilling
Ordfører
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00