Aktuelle lover

Nedenfor finner du aktuelle lover for offentlighetens tilgang til saksdokumenter

Offentleglova (offentlighetsloven)

Lov om rett til innsyn i offentleg verksemnd (offentleglova) regulerer allmenhetens tilgang til saksdokumenter i forvaltningen. Alle saksdokumenter, slik de er definert i offentleglova, er arkivmateriale etter arkivloven. Se også forskrift til offentleglova

Forvaltningsloven

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) regulerer visse typer arkivmateriale gjennom bestemmelser om hvilke regler som gjelder for saksbehandling, og om hvilke rettigheter forvaltningsloven gir den enkelte.

Loven er en overordnet lov som tas i bruk i all saksbehandling, så lenge ikke annen lov gjelder etter særlovgivning.

De fleste unntak etter offentlighetsloven på grunnlag av lovbestemt taushetsplikt har hjemmel i forvaltningsloven §§ 13 til 13f. Partsinnsyn etter forvaltningsloven er regulert i § 18, som er hovedregelen om en persons rett til innsyn i dokumenter som gjelder en selv. I tillegg har en rekke særlover lignende bestemmelser om rett til innsyn i egen sak. 

Se også forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen (eForvaltningsforskriften)

Personopplysningsloven

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) regulerer bruken av personopplysninger når disse inngår i et personregister eller det foretas elektronisk behandling av slike opplysninger. Se også forskrift om behandling av personopplysninger (personopplysningsforskriften)

Arkivloven

Lov om arkiv (arkivloven) regulerer plikten til å ha arkiv og til å føre journal over saksbehandlingen. Se også forskrift om offentlege arkiv (arkivforskriften)

Kontaktinformasjon

Navn
Bente Margit Sørgård
Stilling
Fagleder arkiv
Besøksadr.
Meløy rådhus
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00