Innspill fra folkemøtene

På folkemøtene på Halsa og i Glomfjord 5. og 7. mars 2012 ble publikum bedt om å svare på tre spørsmål.

Svarene er bearbeidet og vil bli tatt med i det videre arbeidet.
Her kan du lese spørsmål og svar:

1. Hva mener du er viktig å legge vekt på i det kommende omstillingsarbeidet?

 • omstillingsarbeidet skal være en åpen prosess eid av Meløys befolkning
 • det lokale næringsliv må ikke glemmes
 • bred satsning på flere næringer
 • fokus på eksisterende/naturgitte forutsetninger
 • tjenesteytende næring
 • turisme
 • vannkraft/kraft
 • primærnæringene
 • olje og gass
 • tilrettelegging for eksisterende næringsliv
 • tilrettelegging av bolier for ungdom
 • velvillighet hos administrasjon og rask saksbehandling
 • god infrastruktur
 • kompetanseheving
 • forståelse og velvillighet fra eksterne myndigheter
 • legge tilrette for nyetablerere
 • fortsatt drift REC Glomfjord
 • være positiv til mindre foretak
 • rekrutteringsplan for alle sektorer (Meløy kommune) - MNU og Meløy kommune må besøke videregående skole
 • etablererstøtte
 • PR
 • energipriser til næringsvirksomhet, både ny og eksisterende
 • matproduksjon
 • satse på opparbeidede områder som blant annet Æsvika, Æsøyneset og Glomfjord
 • lokal innkjøpsavtale for Meløy kommune
 • satsning i hele kommunen
 • ta alle henvendeler alvorlig - ingen for liten, ingen for stor
 • la det være attraktivt å bo i kommunen
 • tilskuddsordning for pendlere for å beholde familier i Meløy
 • be statsminister Jens Stoltenberg gå inn og instruere eierne av REC til å gi Mono-fabrikken ett halv år til med drift
 • bedre veiledning fra kommunen i forhold til saksgang/saksbehandling
 • omstillingsmidlene må brukes slik at resultatene av bruken blir synlig
 • prioritere de tre viktigste /mest interessante næringer
 • tro på at klarer å rekruttere de folkene vi trenger
 • sette pris på og verdsette lokalt eierskap og initiativ
 • samle kreative grupper/gryndere som tenker "annerledes" (idédugnad)
 • utnytte det vi er gode på
 • løsningsorientert administrasjon
 • kortsiktig tenking både ved infrastruktur, ansettelser innenfor kommunale tjenester og politiske vedtak
 • likebehandling av bygder og bedrifter
 • rust opp gamle kommunale bygg
 • hindre politiske vedtak som setter bygdene opp mot hverandre
 • avslutte halldiskusjonen og la Halsa få sin idrettshall (trygge oppvekstvilkår)
 • arbeide for å få lakseslakteriet tilbake til Halsa
 • opprusting av fv 17 gjennom Halsa
 • uttak av rovdyr for å sikre sauenæringen

2. Hvilken grad/hvordan kan du tenke deg å bidra i omstillingsarbeidet?

 • utvikle eksisterende bedrifter mot nye nisjer
 • positivitet
 • nettverk
 • dele informasjon om Meløy kommune
 • som politiker
 • ansette flere i egen bedrift
 • komme med gode ideer
 • være våken i forhold til nye muligheter
 • grendelag vil samle næringsliv og politikere jevnlig til diskusjoner om hva vi kan bidra med
 • bidra i lokalsamfunnet (dugnader)
 • danne gyndergrupper i alle kretser
 • markedsføre Meløy som en attraktiv kommune å etablere og bosette seg i
 • delta i debatter
 • spre positiv holdning
 • støtte avgjørelser
 • støtte dem som er rammet
 • ha gode møteplasser

3. På hvilken måte kan vi best mulig holde deg informert om omstillingsarbeidet?

 • Meløy kommunes nettside
 • Meløy kommunes Facebook
 • folkemøter
 • media
 • Meløy Næringsutvikling
 • egen side i Meløyavisa kalt "Omstilling Meløy kommune"
 • Mitt Meløy
 • egen nettside om omstilling
 • fast spalte i lokal media
 • aktivisere grendeutvalg, pensjonistforeninger, andre lag og foreninger

Prosjektgruppen for omstilling takker for deltakelsen på møtene og innspillene som kom inn.


Kontaktinformasjon

Navn
Stine Estensen
Stilling
Daglig leder Meløy Utvikling KF
Besøksadr.
Ørnesveien 3 (Glomfjord industripark), 8160 Glomfjord
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 99 00