Folkemøte 3. juni 2013

Folkemøte i Meløy kulturhus 3. mai 2013. Foto: Connie Slettan Olsen. Folkemøte i Meløy kulturhus 3. mai 2013. Foto: Connie Slettan Olsen.

30 personer møtte opp og sa sin mening om hva omstillingen bør prioritere.

Arbeidet med revisjon av omstillingens strategi- og handlingsplan fortsetter, og nærmer seg nå sluttfasen. Mandag 3. juni inviterte Meløy Utvikling KF til folkemøte der det ble orientert om planarbeidet, omstillingens organisering, bruk av omstillingsmidler så langt og fastsatte mål. Ett år har gått siden stortinget bevilget midler til omstilling etter nedleggelsen av REC. På møtet ba daglig leder Stine Estensen om tilbakemelding på om omstillingen har fokus på de rette oppgavene, om det er satt realistiske mål, om midlene er riktig fordelt, og hva omstillingen bør satse på?

På bakgrunn av en spørreundersøkelse i forbindelse med revisjonsarbeidet og diskusjoner i omstillingsstyret, la Estensen fram forslag til prioriterte områder resterende omstillingsmidler skal fordeles på:

  1. Nyetableringer (industri, olje og gass og mindre etableringer)
  2. Eksisterende næringsliv (reiseliv, fiske/havbruk, handel og tjenesteytende næringer og samarbeid)
  3. Kommunen som næringsaktør (samferdsel, næringsvennlig kommune, offentlige arbeidsplasser og bostedskommune)

Tilbakemeldingene var mange fra de 30 frammøtte og Estensen fikk flere innspill med seg i det videre arbeidet med strategi- og handlingsplanen. Noen mente forslagene var for ambisiøse og stilte spørsmål ved om det er riktig å bruke omstillingsmidler på kommunale oppgaver, noen var skeptiske til den tunge satsingen på industri, mens andre savnet mer fokus på de arbeidsledige. 

Strategi- og handlingsplanen skal behandles i omstillingsstyret 19. juni og kommunestyret 20. juni, før den endelig skal godkjennes av Nordland fylkeskommune.


Kontaktinformasjon

Navn
Stine Estensen
Stilling
Daglig leder Meløy Utvikling KF
Besøksadr.
Ørnesveien 3 (Glomfjord industripark), 8160 Glomfjord
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 99 00