Du er her: Forside / Rusteamet

Rusteamet

Havneveien 11, 8150 Ørnes

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Rusteamet gir hjelp og støtte til mennesker som har rusproblematikk med alkohol eller andre rusmidler. Alle kan ta kontakt med oss. Dette gjelder både personer med rusproblemer, pårørende og andre som er berørt. Vi kan veilede pårørende og andre i rusrelaterte spørsmål.

  Om tjenesten

  Rusteamet har fokus på at mennesker i størst mulig grad skal kunne mestre sitt eget liv og oppleve verdighet. Vi tilbyr individuell oppfølging og arbeider med å motivere og veilede til økt ruskontroll eller rusfrihet. Vi har en tro på at alle mennesker kan få til en endring i sin livssituasjon. Vårt mål er å tilby gode tjenester og bidra til at mennesker med avhengighetsproblematikk skal gjenvinne kontroll over eget liv og oppleve håp, optimisme og mening med fremtiden.

  Vi vil i samarbeid med deg utarbeide et tilbud etter dine målsettinger og behov. Tilbudet er gratis og det er frivillig om man ønsker å motta en tjeneste fra rusteamet. Oppfølging avsluttes når du selv ønsker det, eller når vi samarbeid har vurdert at behovet ikke lengre er tilstede.  Hvem kan få hjelp?

  De som kan få hjelp fra rusteamet er:

  • barn og voksne med utfordringer knyttet til rus
  • personer med både rusmisbruk og psykisk lidelse
  • personer til mennesker som står i risiko for å utvikle en avhengighet
  • skoler, fritidsklubber eller andre samarbeidspartnere som ønsker informasjon om rusmiddelproblematikk

  Bor eller oppholder du deg i Meløy kommune har du rett på nødvendig helsehjelp.

  Hva kan vi hjelpe deg med?

  Tilbudet du får avhenger av hvordan din situasjon er, og hva som skal til for at du kan få det bedre.

  Det kan for eksempel være:

  • samtaler for motivasjon og endring
  • veiledning, støtte og bistand til mestring av utfordringer knyttet til rus
  • samarbeid med deg og hjelpeapparatet
  • å kartlegge behov for praktisk og personlig hjelp
  • utarbeidelse av individuell plan og hjelp til å finne riktige tjenester
  • hjelp til oppfølging av din helse
  • å kartlegge bruk av rusmidler
  • å henvise til rusbehandling
  • å søke om legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
  Våre samarbeidspartnere

  Vi samarbeider med:

   Er du ikke i vår målgruppe?

  Her er lenker til aktuelle tjenster som du kan kontakte:

  Kontaktinformasjon

  • Du kan ta kontakt ved å ringe eller sende SMS til rusteamet
   ruskonsulent tlf. 414 86 425
   miljøterapeut tlf. 904 12 455

  • Du kan kontakte Servicetorget på tlf. 75 71 00 00

  • Du kan be om henvisning fra din fastlege

  • Du kan søke selv eller ta kontakt med tildelingskontoret på tlf. 75 71 00 00

   Søknadsskjema

  Hvor finner du oss?

  Post- og besøksadresse
  Besøksadresse: Havneveien 11, 8150 Ørnes (2. etasje i det gamle Telebygget)
  Postadresse: Gammelveien 5, 8150 Ørnes
  Åpningstider

  Mandag - fredag kl. 08.00 til 15.30

  Har du behov for akutt hjelp?

  Hvis du trenger akutt helsehjelp, må du ta kontakt med din fastlege eller legevakt på telefon 116 117.

  Ved livstruende tilstander, ring medisinsk nødnummer 113

  Ved livstruende situasjoner som gjelder psykisk helse og selvmordstanker, ring  113. Det er ikke alltid så lett å bedømme hva som er livstruende. Ring 113 heller én gang for mye enn én gang for lite. Medisinsk nødnummer 113 er åpent døgnet rundt.

  Rusbehandling

  Klarer du ikke å bli rusfri, kan du be om hjelp til å søke rusbehandling. Rusteamet kan søke deg inn i rusbehandling. Du kan velge fritt blant behandlingssteder i din helseregion. Du finner en oversikt på Helse Norge. Søknaden din blir vurdert av vurderingsinstans for tverrfaglig spesialisert behandling av rusproblemer. Det blir sendt et brev til deg innen 30 virkedager med behandlingssted og en oppstartdato. For barn og unge under 23 år skal vurderingen være gjort innen 10 virkedager. Frist for oppstart i behandling kan være inntil 12 uker.

  Gravide og småbarnsfamilier

  Det finnes behandlingssteder som er spesielt egnet for gravide og foreldre som har ansvar for barn opp til skolealder. Gravide er prioritert til rusbehandling. Gravide som ruser seg kan legges inn uten eget samtykke. Du har rett til hjelp også etter at barnet er født.

  Rusbehandling og psykiske lidelser

  Har du en psykisk lidelse og rusproblem har du rett på behandling for begge deler i rusbehandling. Har du en alvorlig psykisk lidelse og rusproblem, vil det bli vurdert om du skal ha behandling i psykisk helsevern.

  Bekymringsmelding til rustemaet

  Er du bekymret for noen som utsetter sin fysiske eller psykiske helse for fare ved omfattende og vedvarende misbruk? Da kan du sende bekymringsmelding til rusteamet. For å sende en sikker epost med bekymrinsgmeldning, må du logge deg på via ID-porten. 

  Tips til innhold i meldingen

  Vær konkret og detaljert. Jo bedre informasjon meldingen inneholder, jo lettere er det å følge den opp. Ikke trekk egne konklusjoner. Som melder skal du si fra om hva du har sett/hørt/observert. Det er rusteamets oppgave å avgjøre hva som skjer videre i saken.

  • Ditt navn, telefonnummer og adresse (Privatpersoner kan være anonyme, men hvis du står fram er det lettere for rusteamet å gjøre nødvendige undersøkelser)
  • Navnet til den du er bekymret for, fødselsdato og adresse
  • Grunnlag for bekymringen (observasjoner, samtaler, spesielle hendelser, rus i graviditet)
  • Kjenner du til andre som er eller bør være bekymret for den rusmiddelavhengige eller eventuelt det ufødte barnet? Hvem?
  • Hva er din relasjon til den som ruser seg?
  • Har du kjennskap til om den rusmiddelavhengige har kontakt med andre offentlige instanser, eventuelt hvem?
  • Hva er eventuelt gjort fra din side? Er den rusmiddelavhengige informert om at det sendes bekymringsmelding?

  Send bekymringsmelding

  Tvang

  Ved stor fare for eget liv og helse kan du bli lagt inn i døgnbehandling uten ditt samtykke. Kommunen kan komme frem til dette selv, eller ved melding fra pårørende. Pårørende som melder skal ha tilbakemelding.

  Ifølge lov skal kommunen undersøke og vurdere om det skal fremmes sak om tvang dersom noen utsetter sin fysiske eller psykiske helse for fare ved omfattende og vedvarende misbruk. Kommunen kan også vurdere å fremme sak om tvang dersom kvinner ruser seg under graviditet. Det er visse kriterier som skal ligge til grunn for å fremme sak, og frivillighet skal alltid forsøkes først (Helse- og omsorgstjenesteloven § 10).

  Tvangstiltak

  Hovedregelen er at all behandling skal basere seg på frivillighet fra den det gjelder. Ved bruk av tvang eller tilbakehold av rusmiddelavhengige, er hovedregelen frivillig tilbakehold med samtykke fra den det gjeldet. Det vil si at den aktuelle institusjonen og bruker sammen inngår en skriftlig avtale om at tilbakehold kan benyttes dersom bruker ønsker å forlate institusjon underveis i behandlingsopplegget. Denne avtale skal senest inngås ved ankomst til institusjon. Intensjonen med bestemmelsen er å søke å unngå impulsstyrte avbrudd i behandlingsforløpet. Tilbakehold reguleres i Helse og omsorgstjenestelovens § 10-4.

  Dersom noen utsetter sin fysiske eller psykiske helse for fare ved omfattende og vedvarende misbruk, og dersom hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig, kan det vedtas at vedkommende uten eget samtykke kan tas inn i en institusjon for undersøkelse og tilrettelegging av behandling, og holdes tilbake der i opptil tre måneder. Tilbakehold uten eget samtykke er regulert i helse- og omsorgstjenesteloven § 10-2.

  Dersom frivillige hjelpetiltak enten har vist seg eller vurderes som utilstrekkelige, kan det vedtas at en gravid rusmiddelavhengig uten eget samtykke skal tas inn på institusjon. Den gravide kan holdes tilbake der i hele svangerskapet dersom misbruket er av en slik art at det er overveiende sannsynlig at barnet vil bli født med skade. Tilbakehold uten eget samtykke er regulert i helse- og omsorgstjenesteloven § 10-3.

  Rusteamet har ansvar for å utrede og beslutte om sak om tilbakehold/tvang skal fremmes Fylkesnemnda for sosiale saker dersom de får melding fra pårørende (Helse og omsorgstjenesteloven § 10-1). Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker fatter vedtak om bruk av tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige.

  For pårørende

  Pårørende som henvender seg til rusteamet i Meløy kommune kan få generell informasjon om rettigheter, faglig informasjon om aktuelle lidelser og vanlig helsehjelp som ytes. Slike generelle opplysninger er ikke underlagt taushetsplikten, jmt. Forvaltningsloven § 11.

  Tilbud for pårørende

  Vi i rusteamet tilbyr individuelle samtaler; som pårørende kan du ta kontakt per telefon, få timeavtale eller drop-in for veiledning og samtale. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at ved drop-in kan du risikere at ingen hos oss er tilgjengelige akkurat da. Det anbefales å avtale et tidspunkt på forhånd.

  Her finner du nyttig informasjon

  Ellers kan du finne nyttig informasjon og steder å henvende deg ved å lese mer på nettstedene vi har listet opp nedenfor. Enkelte av organisasjonene tilbyr også uforpliktende fellesskap og gratis veiledningstjenester.

  Sist endret: 27.02.2020